Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knölnate

Organismgrupp Kärlväxter Potamogeton trichoides
Knölnate Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Knölnate är en liten, nedsänkt vattenväxt med hårfina, mörkgröna blad med en långt utdragen, vass udd. Blommorna är små och oansenliga i ett kort ax och sticker knappt upp över vattenytan, medan de knölryggade frukterna är lättare att observera.
Utbredning
Länsvis förekomst för knölnate Observationer i Sverige för knölnate
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Knölnate har i Sverige anträffats på ett litet antal lokaler dels i Skåne, dels i Göteborgsområdet. På de skånska fyndorterna, vilka alla med undantag för Tågarp verkar ha varit tillfälliga, var den inte påträffad sedan början av 1980-talet, men efter att kanten runt dammen i Tågarp rensats från buskar våren 1996, återfanns knölnaten i dammen senare samma år. År 2010 gjordes ett nyfynd i ett vattenfyllt kalkstensbrott söder om Östra Tommarp, 2 km från Tågarps-lokalen. I Göteborg finns ett fåtal närbelägna lokaler kvar, huvudsakligen i Kvillebäckens och Mölndalsåns vattensystem inne i stadskärnan. I Danmark förekommer knölnate på några få lokaler på öarna. Arten saknas i övriga Norden men förekommer i England och Centraleuropa samt har spridda förekomster i övriga Västeuropa, Medelhavsområdet och Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer i en märgelgrav med stillastående vatten samt i ett närliggande kalkbrott (2010-2011) i Skåne samt i två vattensystem i Göteborgsområdet. Knölnate hamnar i en lägre hotkategori än 2000-2010 pga att dess population verkat stabiliseras under senare år (de äldre lokalerna har bedömts som tillfälliga), och för att en del åtgärder har haft positiv effekt på arten. Ett åtgärdsprogram är framtaget för att gynna flera av våra trängda natearter. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (250-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-4). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 750 (16-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-24) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Knölnate är värmekrävande och förekommer i näringsrika sötvatten utan en alltför starkt utvecklad flytbladsflora. Den uppträder ibland sparsamt och tillfälligt, men har på vissa lokaler visat sig kunna förekomma under mycket lång tid, snart hundra år i Kvillebäcken i Göteborg!
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Vattenmassa
Vattenmassa
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Alismatales (svaltingordningen), Familj Potamogetonaceae (nateväxter), Släkte Potamogeton (natar), Art Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl. - knölnate Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer i en märgelgrav med stillastående vatten samt i ett närliggande kalkbrott (2010-2011) i Skåne samt i två vattensystem i Göteborgsområdet. Knölnate hamnar i en lägre hotkategori än 2000-2010 pga att dess population verkat stabiliseras under senare år (de äldre lokalerna har bedömts som tillfälliga), och för att en del åtgärder har haft positiv effekt på arten. Ett åtgärdsprogram är framtaget för att gynna flera av våra trängda natearter. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (250-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-4). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 750 (16-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-24) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Under produktion
Knölnate är en liten, nedsänkt vattenväxt med hårfina, mörkgröna blad med en långt utdragen, vass udd. Blommorna är små och oansenliga i ett kort ax och sticker knappt upp över vattenytan, medan de knölryggade frukterna är lättare att observera.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för knölnate

Länsvis förekomst och status för knölnate baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för knölnate

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Knölnate har i Sverige anträffats på ett litet antal lokaler dels i Skåne, dels i Göteborgsområdet. På de skånska fyndorterna, vilka alla med undantag för Tågarp verkar ha varit tillfälliga, var den inte påträffad sedan början av 1980-talet, men efter att kanten runt dammen i Tågarp rensats från buskar våren 1996, återfanns knölnaten i dammen senare samma år. År 2010 gjordes ett nyfynd i ett vattenfyllt kalkstensbrott söder om Östra Tommarp, 2 km från Tågarps-lokalen. I Göteborg finns ett fåtal närbelägna lokaler kvar, huvudsakligen i Kvillebäckens och Mölndalsåns vattensystem inne i stadskärnan. I Danmark förekommer knölnate på några få lokaler på öarna. Arten saknas i övriga Norden men förekommer i England och Centraleuropa samt har spridda förekomster i övriga Västeuropa, Medelhavsområdet och Ryssland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Potamogetonaceae - nateväxter 
 • Släkte
  Potamogeton - natar 
 • Art
  Potamogeton trichoidesCham. & Schltdl. - knölnate

Knölnate är värmekrävande och förekommer i näringsrika sötvatten utan en alltför starkt utvecklad flytbladsflora. Den uppträder ibland sparsamt och tillfälligt, men har på vissa lokaler visat sig kunna förekomma under mycket lång tid, snart hundra år i Kvillebäcken i Göteborg!

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Småvatten, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Knölnate hotas på sina svenska lokaler dels av igenväxning med mera konkurrenskraftiga vattenväxter eller överväxning av skuggande träd, dels av lokalernas spolierande genom igenfyllning eller muddring. Det synes dock som om knölnaten (åtminstone i Göteborg) kan återkomma efter muddring, men om detta beror på nyspridning från andra lokaler eller att den överlevt muddringen är obekant.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Dammen i Tågarp måste hållas fri från skuggande träd och buskar och vattenkvaliteten måste förbättras så att algväxten minskar Vid muddringar i kanalerna i Göteborg måste hänsyn tas till arten. Det bör upprättas ett långsiktigt program för skötseln av knölnatens förekomster i Göteborg. Ett åtgärdsprogram för knölnate ska upprättas och det kommer att ge förslag på fler lämpliga åtgärder. Arten bör övervakas av floraväktare.

Åtgärdsprogram Under produktion
Knölnate är fridlyst. Utländska namn – NO: Knorttjønnaks, DK: Hårfin Vandaks, GB: Hairlike Pondweed.

Aronsson, L.-E. (red) 1993. Intressanta fynd 1992. Calluna 10 (1): 26–28.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Ljungstrand, E. 1994. Knölnate i Göteborgsområdet. Vrivrånge 3: 8–10.

Ljungstrand, E. 1995. Knölnate i Göteborgsområdet (2) Calluna 12 (2): 10–12.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Mattiasson, G. 1993. Floraväktarverksamheten i Skåne Årsrapport 1992. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1993 (1): 24–68.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1978. Projekt Linné rapporterar 64–79. Svensk Bot. Tidskr. 72: 1–24.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Olsson, K.-A. 2004. Floraväktarrapport 2004. Bot. Not. 137 (3): 1–36.

Pedersen, A. 1976. Najadaceernes, Potamogetonaceernes, Ruppiaceernes, Zannicheliaceernes og Zosteraceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 70: 203–262.

Reuterskiöld, D. 2011. Ny lokal för knölnate i Skåne. Svensk Bot. Tidskr. 105:130.

Sahlin, E. 1990. Västkustfloran i Västergötland. Calluna 7 (2): 31–32.

Sahlin, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västergötland. Årsrapport 2004. Calluna 22 (2): 1–49.

Sylvén, N. 1929. Ny svensk fyndort för Potamogeton trichoides Cham. & Schl. Bot. Not. 82: 427–428.

Åkesson, R. 1995. Hur återfinna försvunna arter. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1995 (2): 16.

Åkesson, R. 1996. Knölnaten åter i Östra Tommarp. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (3): 6–7.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006, Sebastian Sundberg 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Potamogetonaceae - nateväxter 
 • Släkte
  Potamogeton - natar 
 • Art
  Potamogeton trichoides, Cham. & Schltdl. - knölnate
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006, Sebastian Sundberg 2012.