Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smultronfingerört

Organismgrupp Kärlväxter Potentilla sterilis
Smultronfingerört Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Smultronfingerört är en lågvuxen (5–15 cm hög), flerårig ört med trefingrade, smultronliknande blad. Blommorna är vita och blomningen sker under slutet av maj och första hälften av juni. Förökning sker dels genom fröna, dels genom den förgrenade jordstammen. Äldre exemplar kan täcka en stor yta genom vegetativ förökning. Växten är lätt att förbise då den är snarlik både smultron Fragaria vesca och backsmultron F. viridis. Smultronfingerört får emellertid ingen röd, uppsvälld blombotten (smultron) när nötterna är mogna. Från smultron skiljer den sig vidare genom att bladen är mera grågröna-blågröna och att småbladens uddtand är smalare och kortare än de omgivande. Fodret syns tydligt mellan de oftast omvänt hjärtlika kronbladen. Hos smultron är kronbladen rundat äggrunda och nående varandra. Backsmultron har större blommor med gräddvita kronblad som oftast har en något avsatt spets. Utlöpare saknas eller är mycket korta hos backsmultron. Smultronfingerörten är mycket lik den i Skåne förvildade späd fingerört men denna saknar utlöpare och har småblad med mer än 13 par tänder (smultronfingerört 7–13 par)
Utbredning
Länsvis förekomst för smultronfingerört Observationer i Sverige för smultronfingerört
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Smultronfingerört blev upptäckt som svensk växt så sent som 1880. Den förekommer som spontan bara i södra och östra Skåne. Arten specialinventerades 1994 och blev då noterad från cirka 20 förekomster i och invid Stenshuvuds nationalpark. I Bjäresjö (5), Balkåkra (3) och Sövestad (1) socknar väster om Ystad finns 9 aktuella förekomster av smultronfingerört. Dessutom finns den som förvildad/inplanterad på två lokaler i västra Skåne. Även på en lokal vid Vitaby kyrka i östra Skåne är det tveksamt om växten är ursprunglig. Ett par lokaler, där växten tidigare förekommit, har blivit förstörda. De svenska förekomsterna är de nordligaste i Europa. I Danmark förekommer smultronfingerört flerstädes och anses inte hotad. Utbredningen i övrigt är väst- och centraleuropeisk med några få mycket isolerade förekomster, bl a på Newfoundland (troligen införd) och i Kaukasus (möjligen förväxlad med en annan art).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer endast i Skåne. Växer oftast kustnära på humusrik, frisk till torr mark i buskrika betesmarker, skogsbryn, lövskogsgläntor. Igenväxning till följd av för svag hävd eller upphörd hävd verkar vara det allvarligaste hotet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (250-2500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2764 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (30-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Smultronfingerört växer på humusrik, frisk till torr mark i buskrika naturbetesmarker, skogsbryn, lövskogsgläntor och någon gång på vägkanter. På hårt betad mark brukar växten mest förekomma i skydd av buskar. De skånska förekomsterna är kustnära och ligger i kalktrakter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Potentilla (fingerörter), Art Potentilla sterilis (L.) Garcke - smultronfingerört Synonymer Potentilla fragariastrum Ehrh.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer endast i Skåne. Växer oftast kustnära på humusrik, frisk till torr mark i buskrika betesmarker, skogsbryn, lövskogsgläntor. Igenväxning till följd av för svag hävd eller upphörd hävd verkar vara det allvarligaste hotet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (250-2500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2764 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (30-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Smultronfingerört är en lågvuxen (5–15 cm hög), flerårig ört med trefingrade, smultronliknande blad. Blommorna är vita och blomningen sker under slutet av maj och första hälften av juni. Förökning sker dels genom fröna, dels genom den förgrenade jordstammen. Äldre exemplar kan täcka en stor yta genom vegetativ förökning. Växten är lätt att förbise då den är snarlik både smultron Fragaria vesca och backsmultron F. viridis. Smultronfingerört får emellertid ingen röd, uppsvälld blombotten (smultron) när nötterna är mogna. Från smultron skiljer den sig vidare genom att bladen är mera grågröna-blågröna och att småbladens uddtand är smalare och kortare än de omgivande. Fodret syns tydligt mellan de oftast omvänt hjärtlika kronbladen. Hos smultron är kronbladen rundat äggrunda och nående varandra. Backsmultron har större blommor med gräddvita kronblad som oftast har en något avsatt spets. Utlöpare saknas eller är mycket korta hos backsmultron. Smultronfingerörten är mycket lik den i Skåne förvildade späd fingerört men denna saknar utlöpare och har småblad med mer än 13 par tänder (smultronfingerört 7–13 par)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smultronfingerört

Länsvis förekomst och status för smultronfingerört baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smultronfingerört

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Smultronfingerört blev upptäckt som svensk växt så sent som 1880. Den förekommer som spontan bara i södra och östra Skåne. Arten specialinventerades 1994 och blev då noterad från cirka 20 förekomster i och invid Stenshuvuds nationalpark. I Bjäresjö (5), Balkåkra (3) och Sövestad (1) socknar väster om Ystad finns 9 aktuella förekomster av smultronfingerört. Dessutom finns den som förvildad/inplanterad på två lokaler i västra Skåne. Även på en lokal vid Vitaby kyrka i östra Skåne är det tveksamt om växten är ursprunglig. Ett par lokaler, där växten tidigare förekommit, har blivit förstörda. De svenska förekomsterna är de nordligaste i Europa. I Danmark förekommer smultronfingerört flerstädes och anses inte hotad. Utbredningen i övrigt är väst- och centraleuropeisk med några få mycket isolerade förekomster, bl a på Newfoundland (troligen införd) och i Kaukasus (möjligen förväxlad med en annan art).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Potentilla - fingerörter 
 • Art
  Potentilla sterilis(L.) Garcke - smultronfingerört
  Synonymer
  Potentilla fragariastrum Ehrh.

Smultronfingerört växer på humusrik, frisk till torr mark i buskrika naturbetesmarker, skogsbryn, lövskogsgläntor och någon gång på vägkanter. På hårt betad mark brukar växten mest förekomma i skydd av buskar. De skånska förekomsterna är kustnära och ligger i kalktrakter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Flera lokaler har vuxit igen genom minskat bete och någon har förstörts genom nyodling. Överbetning har å andra sidan även ansetts vara ett hot och en anledning till att arten försvunnit från någon lokal. Dock förefaller igenväxning till följd av upphörd eller svag hävd vara det allvarligaste hotet mot många av dagens förekomster. Även om arten tål beskuggning, i övriga Europa växer den ofta i ganska tät lövskog, trängs den starkt tillbaka vid slyuppslag och konkurrens med högvuxna gräs och örter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Smultronfingerörtens växtplatser måste hållas öppna och får inte konstgödas. Flertalet av förekomsterna vid Stenshuvud är skyddade genom att området ligger inom nationalparken. Dock behöver flera av lokalerna en bättre skötsel i form av röjningar och lämpligt utformad hävd i avsikt att gynna växten. Lokalerna vid Ystad saknar skydd och på flertalet av dessa är smultronfingerörtens existens allvarligt hotad på grund av igenväxning. Åtminstone de rikaste av dessa borde skyddas som reservat alt. naturminne eller få ändamålsenlig skötsel genom avtal med markägare. Arten övervakas av floraväktare.
Smultronfingerört är fridlyst. Arten är lättodlad och skånskt material finns i odling i ett par botaniska trädgårdar. Utländska namn – NO: Jordbærmure, DK: Jordbær-Potentil, GB: Barren Strawberry.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1).

Gustavsson, L.-Å. 1979. Kärlväxtfloran i sju socknar i S Skåne. Svensk Bot. Tidskr. 32: 41–70.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1982. Projekt Linné rapporterar 121–132. Svensk Bot. Tidskr. 76: 135–145.

Pedersen, A. 1965. Rosaceernes udbredelse i Danmark I. Underfamilierne Spiraeoidea, Dryadoidea og Rosoideae eksklusive Rubus fruticosus coll., Rubus caesius coll. og Rubus corylifolius coll. Bot. Tidsskr. 61: 145–270.

Svensson, Å. & Olsson, K.-A. 1995. Smultronfingerört, Potentills sterilis, i Skåne, Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1995 (1): 13–18.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985. Atlas över Skånes flora. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. Rev. Kjell-Arne Olsson 1998. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Potentilla - fingerörter 
 • Art
  Potentilla sterilis, (L.) Garcke - smultronfingerört
  Synonymer
  Potentilla fragariastrum Ehrh.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. Rev. Kjell-Arne Olsson 1998. ©ArtDatabanken, SLU 2007.