Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  heltuss

Organismgrupp Mossor Protobryum bryoides
Heltuss Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 5 mm höga, olivgröna eller brungröna kolonier av knoppliknande skott eller små glesa tuvor med liggande skott. Stammen är ogrenad och har en tydlig centralsträng. Bladen är äggrunda till ovala och kort tillspetsade med smalt tillbakavikta kanter. Cellerna i bladets övre halva är sexkantiga och papillösa, medan de är mer eller mindre rektangulära och släta i bladets nedre halva. Nerven är kraftig och löper ut i bladspetsen. Skotten är samkönade och kapslar är vanligt förekommande. Kapseln är upprätt, oval till äggformig, något asymmetrisk och har en trubbig spets. Kapseln har en antydan till lock och även en rudimentär tandkrans, men locket lossnar inte och peristomet blottas aldrig utan kapseln öppnas genom att den spricker sönder. Kapselskaftet är 2–3 mm långt och ofta svagt böjt. Sporerna är 28–32 µm i diameter och tätt papillösa. Specialiserad vegetativ förökning kan förekomma med rhizoidrotknölar. Heltuss kan likna piggpottia Microbryum davallianum och björnbärspottia M. starckeanum, men båda dessa har kapslar som öppnar sig med ett lock.
Utbredning
Länsvis förekomst för heltuss Observationer i Sverige för heltuss
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer främst i slättområdena i Skåne, på Öland och Gotland, och den är också sällsynt funnen i Västergötland, Östergötland, Närke, Södermanland och Gästrikland. Arten finns också i Danmark. Den är dessutom uppgiven för Syd- och Västeuropa samt Turkiet, Kaukasus och delar av Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Sällsynt pionjärmossa på kalkhaltig lera i det öppna odlingslandskapet södra Sverige. Tidigare var arten ej ovanlig i Skåne men de flesta lokalerna där har försvunnit. Kvar finns arten främst på alvarmarkerna på Öland, Gotland och i Västergötland, men utanför hävdad alvarmark bedömer vi att arten minskar p.g.a. igenväxning av betesmarker och minskad mängd småbiotoper i jordbrukslandskapet. Antalet reproduktiva individer skattas till 4400 (200-20800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 880 (40-4160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Heltuss växer på kalkhaltig lerjord, t.ex. solvarma jordblottor i torr betesmark, dikeskanter, torrängar och alvarmark. Den gynnas av småskaliga störningar, t.ex. tramp, och finns därför ofta i kanten av stigar. Ofta påträffas den i sällskap med arter i släktena tussar Tortula, neonmossor Barbula och rullmossor Pseudocrossidium. Sporerna mognar på våren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Protobryum (heltussar), Art Protobryum bryoides (Dicks.) J.Guerra & M.J.Cano - heltuss Synonymer klotpottia, klottuss, Protobryum bryoides (Dicks.) Mitt., Phascum bryoides Dicks., Pottia bryoides (Dicks.) Mitt., Tortula protobryoides Zand.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Sällsynt pionjärmossa på kalkhaltig lera i det öppna odlingslandskapet södra Sverige. Tidigare var arten ej ovanlig i Skåne men de flesta lokalerna där har försvunnit. Kvar finns arten främst på alvarmarkerna på Öland, Gotland och i Västergötland, men utanför hävdad alvarmark bedömer vi att arten minskar p.g.a. igenväxning av betesmarker och minskad mängd småbiotoper i jordbrukslandskapet. Antalet reproduktiva individer skattas till 4400 (200-20800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 880 (40-4160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Arten bildar upp till 5 mm höga, olivgröna eller brungröna kolonier av knoppliknande skott eller små glesa tuvor med liggande skott. Stammen är ogrenad och har en tydlig centralsträng. Bladen är äggrunda till ovala och kort tillspetsade med smalt tillbakavikta kanter. Cellerna i bladets övre halva är sexkantiga och papillösa, medan de är mer eller mindre rektangulära och släta i bladets nedre halva. Nerven är kraftig och löper ut i bladspetsen. Skotten är samkönade och kapslar är vanligt förekommande. Kapseln är upprätt, oval till äggformig, något asymmetrisk och har en trubbig spets. Kapseln har en antydan till lock och även en rudimentär tandkrans, men locket lossnar inte och peristomet blottas aldrig utan kapseln öppnas genom att den spricker sönder. Kapselskaftet är 2–3 mm långt och ofta svagt böjt. Sporerna är 28–32 µm i diameter och tätt papillösa. Specialiserad vegetativ förökning kan förekomma med rhizoidrotknölar. Heltuss kan likna piggpottia Microbryum davallianum och björnbärspottia M. starckeanum, men båda dessa har kapslar som öppnar sig med ett lock.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för heltuss

Länsvis förekomst och status för heltuss baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för heltuss

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer främst i slättområdena i Skåne, på Öland och Gotland, och den är också sällsynt funnen i Västergötland, Östergötland, Närke, Södermanland och Gästrikland. Arten finns också i Danmark. Den är dessutom uppgiven för Syd- och Västeuropa samt Turkiet, Kaukasus och delar av Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Pottioideae  
 • Släkte
  Protobryum - heltussar 
 • Art
  Protobryum bryoides(Dicks.) J.Guerra & M.J.Cano - heltuss
  Synonymer
  klotpottia
  klottuss
  Protobryum bryoides (Dicks.) Mitt.
  Phascum bryoides Dicks.
  Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.
  Tortula protobryoides Zand.

Heltuss växer på kalkhaltig lerjord, t.ex. solvarma jordblottor i torr betesmark, dikeskanter, torrängar och alvarmark. Den gynnas av småskaliga störningar, t.ex. tramp, och finns därför ofta i kanten av stigar. Ofta påträffas den i sällskap med arter i släktena tussar Tortula, neonmossor Barbula och rullmossor Pseudocrossidium. Sporerna mognar på våren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Myrbiotoper, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Upphörande bete på tidigare intensivt betade, kalkrika gräsmarker är det största hotet. Andra hot kan vara gödsling och användning av bekämpningsmedel. Arten hotas i sydvästra Sverige på lång sikt av luftföroreningar som försurar markens översta skikt.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas på kända lokaler. Om återfynd görs bör lämplig skötsel av växtplatsen utföras. Rent generellt bör kalkbackar och alvarmark hållas öppna genom försiktig röjning och bete för att gynna floran. Dessutom bör fler lämpliga småbiotoper i jordbrukslandskapet återskapas.
Utländska namn - FI: Toukosammalet, DK: Lukket Bægermos.

Etymologi: bryoides (lat.) = som liknar bladmossläktet Bryum.
Uttal: [Protóbryum bryoídes]

KEY FACTS Tall Pottia. Shoots to 5 mm, olive-green to brownish-green. Forms patches of erect, bud-like shoots, or small, lax tufts of lying shoots. Leaves ovate, abruptly tapering. Leaf margins narrowly recurved. Laminal cells hexagonal and papillose above, more or less rectangular and smooth in basal half. Synoicous, capsules common. Capsule ovoid with a blunt apex. There is a vestigial lid and a rudimentary peristome, but the capsule is cleistocarpous and the spores are released by rupture of the capsule wall. Spores 28-32 µm, densely papillose. - Grows on calcareous, clayey soil, for instance in patches of bare soil in dry pastures, along ditches and in calcareous flatrock (alvar) areas. Favoured by small-scale disturbance of the ground, and therefore often found along the edges of paths.

Albertson, N. 1945. Wahlenbergs färd genom Västergötland 1821: En klassisk växtlokal "emellan Kälvene och Näs". Bot. Not. 98: 20-32.

Albertson, N. 1946. Österplana hed. Ett alvarområde på Kinnekulle. Acta Phytogeogr. Suec. 20.

Hallingbäck, T. 2008. Protobryum bryoides heltuss s. 130-131. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

von Krusenstjerna, E. 1945. Bladmossvegetation och bladmossflora i Uppsalatrakten. Acta Phytogeogr. Suec. 19.

Nyholm, E. 1993. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 3. Nordisk Bryol. Förening, Köpenhamn och Lund.

Smith, A. J. E. 1978. The moss flora of Britain and Ireland. Cambridge.

Waldheim, S. 1947. Kleinmoosgesellschaften und Bodenverhältnisse in Schonen. Bot. Not. Suppl. 1(1).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterat 2010, 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Pottioideae  
 • Släkte
  Protobryum - heltussar 
 • Art
  Protobryum bryoides, (Dicks.) J.Guerra & M.J.Cano - heltuss
  Synonymer
  klotpottia
  klottuss
  Protobryum bryoides (Dicks.) Mitt.
  Phascum bryoides Dicks.
  Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.
  Tortula protobryoides Zand.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterat 2010, 2016.