Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  barrgråtagging

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hyalodon piceicola
Barrgråtagging Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Barrgråtagging är en gelésvamp som bildar tunna, utbredda fruktkroppar. Dessa består av tätt ställda, upp till tre mm långa, nedåtriktade, ibland förgrenade taggar. Svampen är gelatinös och vattnigt gråvit som färsk men efter torkning blir den hård och gulaktig. Som hos alla gelésvampar är basidierna längsdelade. Sporerna är nästan runda. Barrgråtagging skiljer sig från lövgråtagging på valet av växtplats och på de längre och tätare ställda taggarna. Det finns två andra vidväxta, taggiga gelésvampar, Heterochaetella dubia och Stypella vermiformis. Dessa skiljer sig genom att ha cystider inneslutna i taggarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för barrgråtagging Observationer i Sverige för barrgråtagging
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Barrgråtagging har påträffats sparsamt från Småland upp till Lule lappmark. Den är funnen, likaledes sparsamt, i Norge och Finland samt rapporterad från flera länder i Öst- och Mellaneuropa. Den är även känd från Nordamerika. Barrgråtagging har ett oansenligt yttre och växer väl dold på undersidan av murken ved varför den kan vara förbisedd. Arten är rödlistad i Finland och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i starkt murkna lågor av gran och tall i äldre barrskog, sällsynt på asp i lövskog. Liten men karaktäristisk geleartad fruktkropp. Dolt växtsätt gör att arten har ett stort mörkertal men uppenbart en mycket ovanlig art som nästan uteslutande förekommer i äldre barrskogar med riklig mängd död ved. Missgynnas av brist på död ved av lämplig kvalitet. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar fortsatt p.g.a. slutavverkning och minskande arealer av äldre tidigare inte kalavverkad barrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (100-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (10-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 48 km². Populationen minskar med mer än 10% inom 30 (= 3 generationer) år. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Ekologi
Barrgråtagging växer på murken barrträdsved, helst på undersidan av väl rötade lågor. Det finns en uppgift om att den också kan växa på asp.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Auriculariales, Familj Auriculariales, genera incertae sedis, Släkte Hyalodon, Art Hyalodon piceicola (Kühner ex Bourdot) Malysheva & Spirin - barrgråtagging Synonymer Protodontia piceicola (Kühner ex Bourdot) G.W.Martin, Protohydnum piceicola Kühner ex Bourdot, Protohydnum piceicolum Kühner ex Bourdot

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i starkt murkna lågor av gran och tall i äldre barrskog, sällsynt på asp i lövskog. Liten men karaktäristisk geleartad fruktkropp. Dolt växtsätt gör att arten har ett stort mörkertal men uppenbart en mycket ovanlig art som nästan uteslutande förekommer i äldre barrskogar med riklig mängd död ved. Missgynnas av brist på död ved av lämplig kvalitet. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar fortsatt p.g.a. slutavverkning och minskande arealer av äldre tidigare inte kalavverkad barrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (100-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (10-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 48 km². Populationen minskar med mer än 10% inom 30 (= 3 generationer) år. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Barrgråtagging är en gelésvamp som bildar tunna, utbredda fruktkroppar. Dessa består av tätt ställda, upp till tre mm långa, nedåtriktade, ibland förgrenade taggar. Svampen är gelatinös och vattnigt gråvit som färsk men efter torkning blir den hård och gulaktig. Som hos alla gelésvampar är basidierna längsdelade. Sporerna är nästan runda. Barrgråtagging skiljer sig från lövgråtagging på valet av växtplats och på de längre och tätare ställda taggarna. Det finns två andra vidväxta, taggiga gelésvampar, Heterochaetella dubia och Stypella vermiformis. Dessa skiljer sig genom att ha cystider inneslutna i taggarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för barrgråtagging

Länsvis förekomst och status för barrgråtagging baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för barrgråtagging

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Barrgråtagging har påträffats sparsamt från Småland upp till Lule lappmark. Den är funnen, likaledes sparsamt, i Norge och Finland samt rapporterad från flera länder i Öst- och Mellaneuropa. Den är även känd från Nordamerika. Barrgråtagging har ett oansenligt yttre och växer väl dold på undersidan av murken ved varför den kan vara förbisedd. Arten är rödlistad i Finland och Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Auriculariales  
 • Familj
  Auriculariales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Hyalodon  
 • Art
  Hyalodon piceicola(Kühner ex Bourdot) Malysheva & Spirin - barrgråtagging
  Synonymer
  Protodontia piceicola (Kühner ex Bourdot) G.W.Martin
  Protohydnum piceicola Kühner ex Bourdot
  Protohydnum piceicolum Kühner ex Bourdot

Barrgråtagging växer på murken barrträdsved, helst på undersidan av väl rötade lågor. Det finns en uppgift om att den också kan växa på asp.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten missgynnas av skogsbruk som innebär att tillgången på död ved minskar. Den skadas troligen också av ökad exponering t.ex. vid gallring.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens beroende av äldre skog bör närmare utredas genom detaljinventering av lämpliga lokaler. I väntan på mer information om skötsel bör kända växtplatser lämnas intakta men hållas under uppsikt.
Utländska namn – NO: Barpiggbevre, FI: Naskalihytykkä.

Strid, Å. Tremellaceous fungi with small, spiny fruitbodies. Windahlia 16: 99–112.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Auriculariales  
 • Familj
  Auriculariales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Hyalodon  
 • Art
  Hyalodon piceicola, (Kühner ex Bourdot) Malysheva & Spirin - barrgråtagging
  Synonymer
  Protodontia piceicola (Kühner ex Bourdot) G.W.Martin
  Protohydnum piceicola Kühner ex Bourdot
  Protohydnum piceicolum Kühner ex Bourdot
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.