Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lövgråtagging

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Protodontia subgelatinosa
Lövgråtagging Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lövgråtagging är en gelésvamp med tunna utbredda fruktkroppar som består av glest ställda, ca 1 mm långa taggar. Svampen är gelatinös och vattnigt gråvit som färsk men blir vid torkning hård och gulaktig. Den är mycket lik barrgråtagging och skiljer sig från denna på valet av växtplats och på de kortare och glesare ställda taggarna. Det finns två andra vidväxta, taggiga gelésvampar, Heterochaetella dubia och Stypella vermiformis. Dessa skiljer sig genom att ha cystider inneslutna i taggarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för lövgråtagging Observationer i Sverige för lövgråtagging
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Lövgråtagging förekommer sparsamt från Halland och Västergötland upp till Torne lappmark (Torne träsk). Endast två aktuella lokaler är dock kända, från Uppland och Gästrikland. Den är rapporterad från Norge, Finland och Danmark, från centrala och västra Europa samt från Asien och Nordamerika. Arten har ibland förväxlats med barrgråtagging. Lövgråtagging är oansenlig och kan lätt bli förbisedd under inventeringsarbete.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i lågor av al och björk, mer sällan gran, även enstaka fynd på döda tickor. Endast känd från ett fåtal lokaler i landet. Liten fruktkropp och dolt växtsätt gör att arten sannolikt är förbisedd. Oklar status. Dock uppenbart en mycket sällsynt art, som missgynnas av brist på död ved av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (50-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (5-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (20-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Lövgråtagging växer på murken lövved. De flesta fynd är gjorda på al och björk. Någon enstaka gång är den funnen på gran och på död fruktkropp av ticka. Fruktkropparna bildas på undersidan av lågor och grenar som ligger på marken.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
· alar
· alar
· björkar
· björkar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Auriculariales, Familj Auriculariales, genera incertae sedis, Släkte Protodontia, Art Protodontia subgelatinosa (P. Karst.) Pilát - lövgråtagging Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i lågor av al och björk, mer sällan gran, även enstaka fynd på döda tickor. Endast känd från ett fåtal lokaler i landet. Liten fruktkropp och dolt växtsätt gör att arten sannolikt är förbisedd. Oklar status. Dock uppenbart en mycket sällsynt art, som missgynnas av brist på död ved av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (50-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (5-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (20-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Lövgråtagging är en gelésvamp med tunna utbredda fruktkroppar som består av glest ställda, ca 1 mm långa taggar. Svampen är gelatinös och vattnigt gråvit som färsk men blir vid torkning hård och gulaktig. Den är mycket lik barrgråtagging och skiljer sig från denna på valet av växtplats och på de kortare och glesare ställda taggarna. Det finns två andra vidväxta, taggiga gelésvampar, Heterochaetella dubia och Stypella vermiformis. Dessa skiljer sig genom att ha cystider inneslutna i taggarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lövgråtagging

Länsvis förekomst och status för lövgråtagging baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lövgråtagging

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Lövgråtagging förekommer sparsamt från Halland och Västergötland upp till Torne lappmark (Torne träsk). Endast två aktuella lokaler är dock kända, från Uppland och Gästrikland. Den är rapporterad från Norge, Finland och Danmark, från centrala och västra Europa samt från Asien och Nordamerika. Arten har ibland förväxlats med barrgråtagging. Lövgråtagging är oansenlig och kan lätt bli förbisedd under inventeringsarbete.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Auriculariales  
 • Familj
  Auriculariales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Protodontia  
 • Art
  Protodontia subgelatinosa(P. Karst.) Pilát - lövgråtagging

Lövgråtagging växer på murken lövved. De flesta fynd är gjorda på al och björk. Någon enstaka gång är den funnen på gran och på död fruktkropp av ticka. Fruktkropparna bildas på undersidan av lågor och grenar som ligger på marken.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· alar - Alnus (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
Arten missgynnas av skogsbruk som innebär att tillgången på död ved minskar. Den skadas troligen också av gallring och andra åtgärder som leder till ökad exponering.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Artens beroende äv äldre skog med frånvaro av skogliga ingrepp bör ytterligare kontrolleras genom inventering av lämpliga lokaler. I väntan på mer information om skötsel bör kända växtplatser lämnas intakta men hållas under uppsikt.
Utländska namn – NO: Løvpiggbevre, FI: Hammashytykkä.

Strid, Å. Tremellaceous fungi with small, spiny fruitbodies. Windahlia 16: 99–112.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Auriculariales  
 • Familj
  Auriculariales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Protodontia  
 • Art
  Protodontia subgelatinosa, (P. Karst.) Pilát - lövgråtagging
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.