Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  granlundlav

Organismgrupp Lavar Bacidia laurocerasi
Granlundlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Granlundlav har en oftast tunn, slät eller sprucken till något vårtig, blekt grå, grå, gulgrå till grågrön bål. Apothecier är mörkt rödbruna till rödsvarta eller svarta, 0,4–1 mm breda, plana till välvda, med en glänsande ofta något ljusare kant. Apotheciekanten har i tvärsnitt olika bruna toner eller är färglös och kristaller saknas. Hymeniet är upptill blekt gråbrunt till mörkbrunt (mörkbruna delar K+ rödvioletta) och hypotheciet är gulaktigt. Sporerna är nålformiga, böjda till skruvformade (sigmoida), 8–17-celliga vid mognad och 35–80 × 2,5–4 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för granlundlav Observationer i Sverige för granlundlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast tre aktuella fynd, ett vardera i Blekinge, Hälsingland och Ångermanland. Det finns även några äldre obekräftade uppgifter från södra och mellersta Sverige. Arten har sannolikt minskat kraftigt och var även ett tag ansedd som försvunnen från landet. Utanför Sverige finns arten sällsynt i Norge, Finland samt i Danmark där den är rödlistad. Den är vanlig på Brittiska öarna, men sällsynt i andra delar av Europa, och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Endast sex aktuella fynd från Blekinge till Ångermanland. Växer i skogar med lång kontinuitet på gammal bok lind och sälg. Antalet reproduktiva individer skattas till 60 (12-180). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (6-90). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1184 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (16-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
De nutida förekomsterna är från en gammal bok i en bokskog med lång kontinuitet (Blekinge), en lind (Hälsingland) och en gammal sälg i en sydbrant (Ångermanland). De gamla förekomsterna var på olika lövträd, t.ex. asp, bok och hassel, men även på gran. Arten förekom både i lövskog, blandskog och granskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· klibbal
· klibbal
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
· triviallövträd
· triviallövträd
· ädellövträd
· ädellövträd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Bacidia (lundlavar), Art Bacidia laurocerasi (Delise ex Duby) Zahlbr. - granlundlav Synonymer Patellaria laurocerasi Delise ex Duby, Bacidia subacerina Vain., Bacidia atrogrisea (Delise ex Hepp) Körb., Bacidia acerina sensu Th.Fr., Malme, etc., Bacidia violacea (Arnold) Arnold

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Endast sex aktuella fynd från Blekinge till Ångermanland. Växer i skogar med lång kontinuitet på gammal bok lind och sälg. Antalet reproduktiva individer skattas till 60 (12-180). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (6-90). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1184 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (16-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Granlundlav har en oftast tunn, slät eller sprucken till något vårtig, blekt grå, grå, gulgrå till grågrön bål. Apothecier är mörkt rödbruna till rödsvarta eller svarta, 0,4–1 mm breda, plana till välvda, med en glänsande ofta något ljusare kant. Apotheciekanten har i tvärsnitt olika bruna toner eller är färglös och kristaller saknas. Hymeniet är upptill blekt gråbrunt till mörkbrunt (mörkbruna delar K+ rödvioletta) och hypotheciet är gulaktigt. Sporerna är nålformiga, böjda till skruvformade (sigmoida), 8–17-celliga vid mognad och 35–80 × 2,5–4 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för granlundlav

Länsvis förekomst och status för granlundlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för granlundlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast tre aktuella fynd, ett vardera i Blekinge, Hälsingland och Ångermanland. Det finns även några äldre obekräftade uppgifter från södra och mellersta Sverige. Arten har sannolikt minskat kraftigt och var även ett tag ansedd som försvunnen från landet. Utanför Sverige finns arten sällsynt i Norge, Finland samt i Danmark där den är rödlistad. Den är vanlig på Brittiska öarna, men sällsynt i andra delar av Europa, och Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Bacidia - lundlavar 
 • Art
  Bacidia laurocerasi(Delise ex Duby) Zahlbr. - granlundlav
  Synonymer
  Patellaria laurocerasi Delise ex Duby
  Bacidia subacerina Vain.
  Bacidia atrogrisea (Delise ex Hepp) Körb.
  Bacidia acerina sensu Th.Fr., Malme, etc.
  Bacidia violacea (Arnold) Arnold

De nutida förekomsterna är från en gammal bok i en bokskog med lång kontinuitet (Blekinge), en lind (Hälsingland) och en gammal sälg i en sydbrant (Ångermanland). De gamla förekomsterna var på olika lövträd, t.ex. asp, bok och hassel, men även på gran. Arten förekom både i lövskog, blandskog och granskog.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· triviallövträd - Trivial deciduous forest trees - red list assemblage (Viktig)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Uppenbarligen saknar samtliga lokaler skydd och hotas därför av exploatering och skogsbruk.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Samtliga lokaler måste skyddas.

Ekman, S. 1996. Corticolous and lignicolous species of Bacidia and Bacidina in North America. Opera Bot. 127: 1–148.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Bacidia - lundlavar 
 • Art
  Bacidia laurocerasi, (Delise ex Duby) Zahlbr. - granlundlav
  Synonymer
  Patellaria laurocerasi Delise ex Duby
  Bacidia subacerina Vain.
  Bacidia atrogrisea (Delise ex Hepp) Körb.
  Bacidia acerina sensu Th.Fr., Malme, etc.
  Bacidia violacea (Arnold) Arnold
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.