Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trubbig rullmossa

Organismgrupp Mossor Pseudocrossidium revolutum
Trubbig rullmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar 0,5–1 cm höga, täta, grågröna tuvor. Bladen är tunglikt och smalt triangulära, likstora längs hela stammen och har brett till-bakarullade kanter. Nerven är klenast i bladbasen och kraftigast i bladets övre del, där den är över 50 µm bred. Bladen har en avrundad spets, oftast försedd med en liten udd. Arten är skildkönad och kapslar är mycket ovanliga; den har inte påträffats med kapslar i Norden. Kapseln är avlång, upprätt och rak. Kapselskaftet är ca 1 cm långt och gult till rödbrunt. Peristomet är spirallikt vridet i två varv. Sporerna är mycket små, 7–10 µm i diameter, gula och släta. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.Trubbig rullmossa kan likna arter i släktena neonmossor Barbula eller lansmossor Didymodon, men dessa har smalare eller otydligt tillbakarullade bladkanter och tandkranständer som är spiralvridna i mindre än två varv. Den närstående arten spetsig rullmossa Pseudocrossidium hornschuchianum har långt tillspetsade blad. Arten förväxlas mest med den närstående arten kornrullmossa P. obtusulum, som har mer triangulära blad och längre, mer uddlikt utskjutande nervspets och som dessutom troligen växer på mer störd mark.
Utbredning
Länsvis förekomst för trubbig rullmossa Observationer i Sverige för trubbig rullmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på en handfull lokaler på Gotland samt någon enstaka lokal på fastlandet. Den är även känd från Bornholm i Danmark. Arten befinner sig i Norden vid nordgränsen av sitt utbredningsområde. Den är i övrigt påträffad i stora delar av Europa, i Nordafrika, Turkiet och delar av Mellersta Östern. Därtill är den rapporterad från Sydafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten växer på kalkhaltig mark mellan stenar och på kalkhällar och i sprickor på solbelysta kalkbergväggar. En i Europa sydlig art som befinner sig på nordgränsen av sitt utbredningsområde. Den är funnen på några få lokaler på Gotland. Dessa förekomster är ytmässigt mycket små och individfattiga. Den är ibland svår att skilja från P. obtusulum, vilket gör att vissa rapporter framför allt på fastlandet sannolikt syftar på denna närstående art (även den är sällsynt). Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (0-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12000 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (8-240) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Trubbig rullmossa påträffas på kalkhaltig mark mellan stenar, på kalkhällar och i sprickor på solbelysta kalkbergväggar. Arten kan växa mycket torrt och solexponerat, t.ex. på block i branter som genom bete hålls fria från träd och buskar (Pettersson 1958). Den påträffas utanför Sverige även på gravstenar och murar på kyrkogårdar. Arten växer t.ex. tillsammans med olivlansmossa Didymodon rigidulus, kalkhättemossa Orthotrichum cupulatum, midjeskruvmossa Syntrichia montana och murtuss Tortula muralis.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Pseudocrossidium (rullmossor), Art Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H.Zander - trubbig rullmossa Synonymer Barbula revoluta Brid.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten växer på kalkhaltig mark mellan stenar och på kalkhällar och i sprickor på solbelysta kalkbergväggar. En i Europa sydlig art som befinner sig på nordgränsen av sitt utbredningsområde. Den är funnen på några få lokaler på Gotland. Dessa förekomster är ytmässigt mycket små och individfattiga. Den är ibland svår att skilja från P. obtusulum, vilket gör att vissa rapporter framför allt på fastlandet sannolikt syftar på denna närstående art (även den är sällsynt). Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (0-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12000 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (8-240) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Arten bildar 0,5–1 cm höga, täta, grågröna tuvor. Bladen är tunglikt och smalt triangulära, likstora längs hela stammen och har brett till-bakarullade kanter. Nerven är klenast i bladbasen och kraftigast i bladets övre del, där den är över 50 µm bred. Bladen har en avrundad spets, oftast försedd med en liten udd. Arten är skildkönad och kapslar är mycket ovanliga; den har inte påträffats med kapslar i Norden. Kapseln är avlång, upprätt och rak. Kapselskaftet är ca 1 cm långt och gult till rödbrunt. Peristomet är spirallikt vridet i två varv. Sporerna är mycket små, 7–10 µm i diameter, gula och släta. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.Trubbig rullmossa kan likna arter i släktena neonmossor Barbula eller lansmossor Didymodon, men dessa har smalare eller otydligt tillbakarullade bladkanter och tandkranständer som är spiralvridna i mindre än två varv. Den närstående arten spetsig rullmossa Pseudocrossidium hornschuchianum har långt tillspetsade blad. Arten förväxlas mest med den närstående arten kornrullmossa P. obtusulum, som har mer triangulära blad och längre, mer uddlikt utskjutande nervspets och som dessutom troligen växer på mer störd mark.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trubbig rullmossa

Länsvis förekomst och status för trubbig rullmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trubbig rullmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på en handfull lokaler på Gotland samt någon enstaka lokal på fastlandet. Den är även känd från Bornholm i Danmark. Arten befinner sig i Norden vid nordgränsen av sitt utbredningsområde. Den är i övrigt påträffad i stora delar av Europa, i Nordafrika, Turkiet och delar av Mellersta Östern. Därtill är den rapporterad från Sydafrika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Pseudocrossidium - rullmossor 
 • Art
  Pseudocrossidium revolutum(Brid.) R.H.Zander - trubbig rullmossa
  Synonymer
  Barbula revoluta Brid.

Trubbig rullmossa påträffas på kalkhaltig mark mellan stenar, på kalkhällar och i sprickor på solbelysta kalkbergväggar. Arten kan växa mycket torrt och solexponerat, t.ex. på block i branter som genom bete hålls fria från träd och buskar (Pettersson 1958). Den påträffas utanför Sverige även på gravstenar och murar på kyrkogårdar. Arten växer t.ex. tillsammans med olivlansmossa Didymodon rigidulus, kalkhättemossa Orthotrichum cupulatum, midjeskruvmossa Syntrichia montana och murtuss Tortula muralis.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Arten hotas i första hand av förbuskning av den betesmark där den växer. Användning av gödsel och bekämpningsmedel inom jordbruket liksom luftföroreningar kan också möjligen utgöra hot.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Arten måste eftersökas ytterligare för att utröna aktuell status. Skötsel för lokaler där arten återfinns bör anpassas så att arten kan fortleva i betryggande individantal.
Arten har tidigare blandats samman med P. obtusulum vilken mer triangulärt avsmalnande blad (Bladbredd 0,2--0,3 av bladets längd) och den har ofta groddkorn i bladvecken. Utländska namn - DK: Skrue-Rullerand, GB: Revolute Beard-moss.

Etymologi: revolutus = tillbakarullad; revolutus perfekt particip av revolvere (lat.) = rulla tillbaka, veckla upp.
Uttal: [Psevdokrossídium revolútum]

KEY FACTS Revolute Beard-moss. Forms 0.5-1 cm high, dense, greyish-green tufts. Leaves narrowly lingulate to narrowly lanceolate with broadly recurved margins and blunt apex. Costa thickest in apical part, often excurrent in a mucro, tapering towards leaf-base. Capsules very uncommon, so far not found in Sweden. Capsule c. 1 cm long, elongate, straight, erect. Spores very small (7-10 µm), yellow, smooth. - A calcicolous species often found in very dry and sun-exposed situations. Grows, for instance, between stones, on limestone flatrocks, in cracks and crevices of sun-exposed limestone rock-faces and on boulders in slopes kept free from trees and bushes by grazing.

Hallingbäck, T., Lönnell, N., Weibull, H. & von Knorring, P., Korotynska, M., Reisborg, C. & Birgersson, M. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor. Bryophyta: Anoectangium - Orthodontium. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1992. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol 2. Mosses (except Diplolepideae). Harley Books, Colchester.

Pettersson, B. 1958. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation. Acta Phytogeogr. Suec. 40.

Waldheim, S. 1947. Kleinmoosgesellschaften und Bodenverhältnisse in Schonen. Bot. Not. Suppl. 1(1).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterat 2010, 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Pseudocrossidium - rullmossor 
 • Art
  Pseudocrossidium revolutum, (Brid.) R.H.Zander - trubbig rullmossa
  Synonymer
  Barbula revoluta Brid.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterat 2010, 2016.