Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kalkmjölnavling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Pseudoomphalina kalchbrenneri
Kalkmjölnavling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mjölnavling har en hatt som i mitten är mer eller mindre nedtryckt (trattformig eller navlad) och ljust rödbrun eller gulbrun. Den kan vara genomskinligt strimmig mot kanten. Lamellerna är ganska glesa, vita eller smutsvita och tydligt nedlöpande. Foten har ungefär samma färg som hatten. Lukten är mjölliknande. Den skiljer sig från andra navlingar och trattskivlingar genom att sporerna är amyloida (färgas blå i Melzers jodlösning).
Utbredning
Länsvis förekomst för kalkmjölnavling Observationer i Sverige för kalkmjölnavling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mjölnavling förefaller vara en mycket sällsynt art, men den kan vara något förbisedd. Hittills är den funnen på Öland, Gotland, i Småland, Västergötland, Östergötland, Dalsland, Värmland och Uppland. Den är även funnen i Danmark och Norge samt påträffad sällsynt i Mellaneuropa. Den är rödlistad i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på betesmark, i mossiga skogsgläntor, vägkanter eller på bränd mark. Anonym, svårbestämd art med högt mörkertal och med få konfirmerade fynd. Ev. exklusiv art för gamla barrskogar på kalkstark mark. Även i blandskog med gran och björk samt på brandfält. Oklar status. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
En marksvamp vars ekologi är något oklar. Som växtplatser har uppgivits barrskog, fuktig blandskog med gran och björk och gammal brandplats med nässlor och hallon. Den är troligen knuten till rikare mark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Pseudoomphalina, Art Pseudoomphalina kalchbrenneri (Bres.) Singer - kalkmjölnavling Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på betesmark, i mossiga skogsgläntor, vägkanter eller på bränd mark. Anonym, svårbestämd art med högt mörkertal och med få konfirmerade fynd. Ev. exklusiv art för gamla barrskogar på kalkstark mark. Även i blandskog med gran och björk samt på brandfält. Oklar status. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Mjölnavling har en hatt som i mitten är mer eller mindre nedtryckt (trattformig eller navlad) och ljust rödbrun eller gulbrun. Den kan vara genomskinligt strimmig mot kanten. Lamellerna är ganska glesa, vita eller smutsvita och tydligt nedlöpande. Foten har ungefär samma färg som hatten. Lukten är mjölliknande. Den skiljer sig från andra navlingar och trattskivlingar genom att sporerna är amyloida (färgas blå i Melzers jodlösning).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kalkmjölnavling

Länsvis förekomst och status för kalkmjölnavling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kalkmjölnavling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mjölnavling förefaller vara en mycket sällsynt art, men den kan vara något förbisedd. Hittills är den funnen på Öland, Gotland, i Småland, Västergötland, Östergötland, Dalsland, Värmland och Uppland. Den är även funnen i Danmark och Norge samt påträffad sällsynt i Mellaneuropa. Den är rödlistad i Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Pseudoomphalina  
 • Art
  Pseudoomphalina kalchbrenneri(Bres.) Singer - kalkmjölnavling

En marksvamp vars ekologi är något oklar. Som växtplatser har uppgivits barrskog, fuktig blandskog med gran och björk och gammal brandplats med nässlor och hallon. Den är troligen knuten till rikare mark.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
På grund av att arten är så sällsynt är det lätt att de få växtplatserna förstörs, t.ex. på grund av skogsbruk eller på annat sätt.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Det krävs undersökningar för att fastställa artens biotopkrav och hur växtplatserna skall skötas för att en livskraftig population skall kunna bibehållas. I avvaktan på mer information måste alla kända lokaler skyddas mot kalavverkning och andra omfattande ingrepp.
Utländska namn – NO: Melnavlesopp, DK: Navletragthat.

Lange, J.E. 1935–40. Flora Agaricina Danica (nr 59 I). Köpenhamn.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Pseudoomphalina  
 • Art
  Pseudoomphalina kalchbrenneri, (Bres.) Singer - kalkmjölnavling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.