Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten lundlav

Organismgrupp Lavar Bacidina phacodes
Liten lundlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liten lundlav har en vit till grågrön, tunn och ojämn bål. Apothecier är blekt beige till orangerosa, 0,2–0,5 mm breda, plana till välvda, med en tunn oftast ljusare kant. Apotheciekant, hypothecium och hymenium är upptill blekt gulbruna. Sporerna är nålformiga, 4–8-celliga och 30–45 × 1,5–2 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten lundlav Observationer i Sverige för liten lundlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från omkring 100 lokaler från Skåne till Dalarna och Hälsingland. De enstaka fynden norr om Dalälven bör utredas då de kan representera en annan art som ännu inte är rapporterad från Sverige. Majoriteten (drygt 80) av fynden är från Halland. Trots en hel del nyfynd de senaste åren har den säkert en minskande trend då den är knuten till skog med lång kontinuitet och den framförallt förekommer på gamla träd. Arten finns även sällsynt i andra delar av Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Känd från omkring 125 aktuella lokaler i Syd- och Mellansverige. Växer i Syd- och Mellansverige i gamla ädellövskogar med lång trädkontinuitet, främst på bok. Oftast på gamla senvuxna träd med grov och sprucken bark. Lämpliga träd nyskapas i mycket begränsad omfattning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (400-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (125-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (500-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc; D1).
Ekologi
Många av de sydliga fynden är gjorda på gamla bokar i bokskog med lång skoglig kontinuitet, medan fynden i mellersta Sverige ofta är gjorda på andra ädellövträd i ädellövskog. I Dalarna finns fynd på rönn och al liksom en gammal skuggad lada. Lokalerna har lång kontinuitet och de flesta är skuggiga och har hög och jämn luftfuktighet. Arten förekommer ofta på starkt skrovliga och spruckna delar av barken på riktigt gamla träd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· rönn
· rönn
· triviallövträd
· triviallövträd
· ädellövträd
· ädellövträd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Bacidina, Art Bacidina phacodes (Körb.) Vězda - liten lundlav Synonymer Lecidea tarandina Nyl., Bacidia albescens (Stizenb.) Bausch, Gyalecta tarandina (Nyl.) Vain., Bacidia chlorotica (A.Massal.) Zahlbr., Bacidia phacodes Körb.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Känd från omkring 125 aktuella lokaler i Syd- och Mellansverige. Växer i Syd- och Mellansverige i gamla ädellövskogar med lång trädkontinuitet, främst på bok. Oftast på gamla senvuxna träd med grov och sprucken bark. Lämpliga träd nyskapas i mycket begränsad omfattning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (400-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (125-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (500-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc; D1).
Liten lundlav har en vit till grågrön, tunn och ojämn bål. Apothecier är blekt beige till orangerosa, 0,2–0,5 mm breda, plana till välvda, med en tunn oftast ljusare kant. Apotheciekant, hypothecium och hymenium är upptill blekt gulbruna. Sporerna är nålformiga, 4–8-celliga och 30–45 × 1,5–2 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten lundlav

Länsvis förekomst och status för liten lundlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten lundlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från omkring 100 lokaler från Skåne till Dalarna och Hälsingland. De enstaka fynden norr om Dalälven bör utredas då de kan representera en annan art som ännu inte är rapporterad från Sverige. Majoriteten (drygt 80) av fynden är från Halland. Trots en hel del nyfynd de senaste åren har den säkert en minskande trend då den är knuten till skog med lång kontinuitet och den framförallt förekommer på gamla träd. Arten finns även sällsynt i andra delar av Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Bacidina  
 • Art
  Bacidina phacodes(Körb.) Vězda - liten lundlav
  Synonymer
  Lecidea tarandina Nyl.
  Bacidia albescens (Stizenb.) Bausch
  Gyalecta tarandina (Nyl.) Vain.
  Bacidia chlorotica (A.Massal.) Zahlbr.
  Bacidia phacodes Körb.

Många av de sydliga fynden är gjorda på gamla bokar i bokskog med lång skoglig kontinuitet, medan fynden i mellersta Sverige ofta är gjorda på andra ädellövträd i ädellövskog. I Dalarna finns fynd på rönn och al liksom en gammal skuggad lada. Lokalerna har lång kontinuitet och de flesta är skuggiga och har hög och jämn luftfuktighet. Arten förekommer ofta på starkt skrovliga och spruckna delar av barken på riktigt gamla träd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· triviallövträd - Trivial deciduous forest trees - red list assemblage (Viktig)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Arten hotas av olika skogsbruksåtgärder, t.ex. dikning, gallring och avverkning av äldre lövträd.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Undvik produktionsinriktat skogsbruk på och omkring lokaler med arten.

Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E. 1997. Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Bacidina  
 • Art
  Bacidina phacodes, (Körb.) Vězda - liten lundlav
  Synonymer
  Lecidea tarandina Nyl.
  Bacidia albescens (Stizenb.) Bausch
  Gyalecta tarandina (Nyl.) Vain.
  Bacidia chlorotica (A.Massal.) Zahlbr.
  Bacidia phacodes Körb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.