Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vindlad klockmurkla

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Verpa bohemica
Vindlad klockmurkla Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vindlad klockmurkla är en murkla av toppmurkletyp, vars 5–15 cm höga fruktkroppar kommer på senvåren eller försommaren. Mössan är klockformig, 2–3 cm bred, fritt hängande med brunt, hjärnlikt vindlat hymenium. Mössans undersida och foten är vitaktig.
Utbredning
Länsvis förekomst för vindlad klockmurkla Observationer i Sverige för vindlad klockmurkla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En östlig art, som i Sverige är funnen på några få lokaler i Mälarområdet samt på Öland, Gotland, i Skåne, Västergötland, Värmland, Medelpad och Norrbotten. Den är sällsynt men kan vissa år uppträda mycket rikligt på en del platser. Den är känd från Finland, där den är funnen på många lokaler norrut till Österbottens kustland, ganska nära svenska gränsen. Nyligen är den funnen också i Nordnorge. Det är därför möjligt att arten har en större utbredning i Norrbottens kustland. Svampen finns också i östra Europa, i Nordamerika och i Japan. Arten är rödlistad i Norge, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare som lever under bl.a. lind och asp i lövskog, ofta i strandskog eller svämskog på näringsrik mark i varma lägen. Mycket liten population. Bedöms att minska och fortgående att minska huvudsakligen p.g.a. avverkning på eller i omedelbar närhet av lokalerna och åtgärder som förändrar hydrologin. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (850-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (17-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (96-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Vindlad klockmurkla växer i mullrik lövskog, gärna i lindbestånd eller i gamla aspbestånd. Den är ofta påträffad vid stränder.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Morchellaceae, Släkte Verpa (klockmurklor), Art Verpa bohemica (Krombh.) J.Schröt. - vindlad klockmurkla Synonymer Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud., Morchella bohemica Krombh.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare som lever under bl.a. lind och asp i lövskog, ofta i strandskog eller svämskog på näringsrik mark i varma lägen. Mycket liten population. Bedöms att minska och fortgående att minska huvudsakligen p.g.a. avverkning på eller i omedelbar närhet av lokalerna och åtgärder som förändrar hydrologin. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (850-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (17-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (96-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Vindlad klockmurkla är en murkla av toppmurkletyp, vars 5–15 cm höga fruktkroppar kommer på senvåren eller försommaren. Mössan är klockformig, 2–3 cm bred, fritt hängande med brunt, hjärnlikt vindlat hymenium. Mössans undersida och foten är vitaktig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vindlad klockmurkla

Länsvis förekomst och status för vindlad klockmurkla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vindlad klockmurkla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En östlig art, som i Sverige är funnen på några få lokaler i Mälarområdet samt på Öland, Gotland, i Skåne, Västergötland, Värmland, Medelpad och Norrbotten. Den är sällsynt men kan vissa år uppträda mycket rikligt på en del platser. Den är känd från Finland, där den är funnen på många lokaler norrut till Österbottens kustland, ganska nära svenska gränsen. Nyligen är den funnen också i Nordnorge. Det är därför möjligt att arten har en större utbredning i Norrbottens kustland. Svampen finns också i östra Europa, i Nordamerika och i Japan. Arten är rödlistad i Norge, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Morchellaceae  
 • Släkte
  Verpa - klockmurklor 
 • Art
  Verpa bohemica(Krombh.) J.Schröt. - vindlad klockmurkla
  Synonymer
  Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.
  Morchella bohemica Krombh.

Vindlad klockmurkla växer i mullrik lövskog, gärna i lindbestånd eller i gamla aspbestånd. Den är ofta påträffad vid stränder.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Avverkning eller kraftig röjning på eller i omedelbar närhet av lokalerna och överförande av lövbestånd till barrbestånd utgör påtagliga hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Lokaler där svampen finns bör undantas från rationell skogsskötsel. Lövskog i växtplatsernas omgivning bör inte överföras till barrskog. Bestånd av asp och lind där arten kan tänkas växa bör inte heller avverkas eller omföras till granskog.
Utländska namn – NO: Rynket klokkemorkel, FI: Poimukellomörsky.

Granmo, A., Skifte, O. & Nilssen, A.C., 1982. Ptychoverpa bohemica (Pezizales) in Norway and Finland. Karstenia 22: 43–48.

Lange, L. 1974. The distribution of macromycetes in Europe. Dansk Botanisk Arkiv 30(1).

Ryman, S. 1979. Svenska vår- och försommarsvampar inom Pezizales. Svensk Bot. Tidskr. 72: 327–339.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Morchellaceae  
 • Släkte
  Verpa - klockmurklor 
 • Art
  Verpa bohemica, (Krombh.) J.Schröt. - vindlad klockmurkla
  Synonymer
  Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.
  Morchella bohemica Krombh.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.