Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brun lundlav

Organismgrupp Lavar Bacidia polychroa
Brun lundlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Brun lundlav har en tunn eller tjock, men då skrynklig eller vårtig, vitaktig, grå till gulgrå bål. Apothecier är 0,5–1 mm breda, bruna, plana till välvda och nästan kantlösa, rödbruna till mörkt rödbruna, ofta med vit, tunn till tjock pruina på kant och disk hos unga till medelgamla fruktkroppar. Apotheciekanten är först tjock men blir senare tunn och slutligen helt tillbakatryckt, i tvärsnitt utan eller med små kristaller, brunorange till orangebrun, K+ vinröd och N–. Hypotheciet och hymeniet är upptill brunorange till orangebrun, men hypotheciet är ofta mörkare än apotheciekanten. Sporerna är nålformiga, 8–15-celliga och 50–70 × 2,5–4 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för brun lundlav Observationer i Sverige för brun lundlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Skåne, Öland, Gotland, Västergötland, Östergötland, Västmanland, Närke, Södermanland och Uppland. Det finns obekräftade uppgifter från Gästrikland. Vanligast är arten eventuellt på Öland där den finns i Mittlandsskogen. Utbredningen har en östlig tendens. Totalt finns drygt 30 aktuella fynd. Förekomsterna är ofta små med enstaka träd på varje lokal. Arten är även känd från Finland, Danmark (rödlistad) och Brittiska öarna där anses arten vara försvunnen. Vidare finns fynd i andra delar av Europa, t.ex. Tyskland, och även i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Omkring 35 aktuella fynd från södra och mellersta Sverige. Utbredningen har en östlig tendens. Växer på slätbarkiga ädellövträd (främst ask och lönn) och på asp i öppna till halvöppna skogar med hög och jämn luftfuktighet. Igenväxning av öppna skogar och askskottssjukan är hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 700 (280-1120). Antalet lokalområden i landet skattas till 160 (35-280). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 640 (140-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 25 (10-50) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 25 (10-50) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Brun lundlav växer på slätbarkiga ädellövträd och på asp i blandad ädellövskog eller blandskog. Lokalerna har ofta lång trädkontinuitet och luftfuktigheten är hög. På Öland växer brun lundlav företrädesvis på lundalm och ibland ask i blandad ädellövskog på slåtter- eller betesmark som vuxit igen. Träden är medelgamla till gamla och lokalerna öppna till slutna. I Skåne förekommer arten på sin enda lokal på lönn i en miljö liknande de på Öland.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· triviallövträd
· triviallövträd
· ädellövträd
· ädellövträd
Levande träd
Levande träd
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· lundalm
· lundalm
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Bacidia (lundlavar), Art Bacidia polychroa (Th.Fr.) Körb. - brun lundlav Synonymer Lecidea luteola var. acerina Ach., Bacidia acerina (Ach.) Arnold, Biatora polychroa Th.Fr., Bacidia fuscorubella (Hoffm.) Bausch, Bacidia fuscorubella (Ach.) Bausch, Lecidea luteola var. fuscorubella Ach., Verrucaria fuscorubella Hoffm.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Omkring 35 aktuella fynd från södra och mellersta Sverige. Utbredningen har en östlig tendens. Växer på slätbarkiga ädellövträd (främst ask och lönn) och på asp i öppna till halvöppna skogar med hög och jämn luftfuktighet. Igenväxning av öppna skogar och askskottssjukan är hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 700 (280-1120). Antalet lokalområden i landet skattas till 160 (35-280). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 640 (140-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 25 (10-50) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 25 (10-50) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Brun lundlav har en tunn eller tjock, men då skrynklig eller vårtig, vitaktig, grå till gulgrå bål. Apothecier är 0,5–1 mm breda, bruna, plana till välvda och nästan kantlösa, rödbruna till mörkt rödbruna, ofta med vit, tunn till tjock pruina på kant och disk hos unga till medelgamla fruktkroppar. Apotheciekanten är först tjock men blir senare tunn och slutligen helt tillbakatryckt, i tvärsnitt utan eller med små kristaller, brunorange till orangebrun, K+ vinröd och N–. Hypotheciet och hymeniet är upptill brunorange till orangebrun, men hypotheciet är ofta mörkare än apotheciekanten. Sporerna är nålformiga, 8–15-celliga och 50–70 × 2,5–4 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brun lundlav

Länsvis förekomst och status för brun lundlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brun lundlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Skåne, Öland, Gotland, Västergötland, Östergötland, Västmanland, Närke, Södermanland och Uppland. Det finns obekräftade uppgifter från Gästrikland. Vanligast är arten eventuellt på Öland där den finns i Mittlandsskogen. Utbredningen har en östlig tendens. Totalt finns drygt 30 aktuella fynd. Förekomsterna är ofta små med enstaka träd på varje lokal. Arten är även känd från Finland, Danmark (rödlistad) och Brittiska öarna där anses arten vara försvunnen. Vidare finns fynd i andra delar av Europa, t.ex. Tyskland, och även i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Bacidia - lundlavar 
 • Art
  Bacidia polychroa(Th.Fr.) Körb. - brun lundlav
  Synonymer
  Lecidea luteola var. acerina Ach.
  Bacidia acerina (Ach.) Arnold
  Biatora polychroa Th.Fr.
  Bacidia fuscorubella (Hoffm.) Bausch
  Bacidia fuscorubella (Ach.) Bausch
  Lecidea luteola var. fuscorubella Ach.
  Verrucaria fuscorubella Hoffm.

Brun lundlav växer på slätbarkiga ädellövträd och på asp i blandad ädellövskog eller blandskog. Lokalerna har ofta lång trädkontinuitet och luftfuktigheten är hög. På Öland växer brun lundlav företrädesvis på lundalm och ibland ask i blandad ädellövskog på slåtter- eller betesmark som vuxit igen. Träden är medelgamla till gamla och lokalerna öppna till slutna. I Skåne förekommer arten på sin enda lokal på lönn i en miljö liknande de på Öland.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog, Myrbiotoper, Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· triviallövträd - Trivial deciduous forest trees - red list assemblage (Viktig)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· lundalm - Ulmus minor (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Arten hotas av igenväxning p.g.a. minskad hävd samt av skogsbruk.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Skydda åtminstone de rikligaste lokalerna. Öka hävden på igenvuxen mark och undvik produktionsinriktat skogsbruk på och i närheten av lokaler med arten.

Nilsson, G. 1929. Lichenologiska bidrag. II. Bot. Not. 82: 246–262.

Nordin, A., Löfgren, L. & Wilhelmsson, J. 1994. SLF-möte i Arboga. Graphis Scripta 6: 77–84.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Bacidia - lundlavar 
 • Art
  Bacidia polychroa, (Th.Fr.) Körb. - brun lundlav
  Synonymer
  Lecidea luteola var. acerina Ach.
  Bacidia acerina (Ach.) Arnold
  Biatora polychroa Th.Fr.
  Bacidia fuscorubella (Hoffm.) Bausch
  Bacidia fuscorubella (Ach.) Bausch
  Lecidea luteola var. fuscorubella Ach.
  Verrucaria fuscorubella Hoffm.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.