Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stubbsopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Buchwaldoboletus lignicola
Stubbsopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stubbsopp är en liten sopp med 3–7 cm bred hatt vilken är fast och köttig, flat till halvrundad, fint och tätt hårig, gulbrun, rödbrun till sämskfärgad och med inrullad kant. Hatthuden spricker ibland upp och visar det gula köttet i sprickorna. Den har gula, rätt stora, kantiga pormynningar, vilka som äldre får en något grönaktig ton. Porerna är något nedlöpande och blånar något vid tryck. Foten är ofta sidoställd och rätt kort, ljust brun upptill, mörkare mot basen, slutligen blånande vid rören.
Utbredning
Länsvis förekomst för stubbsopp Observationer i Sverige för stubbsopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art, i Sverige är den endast funnen på fyra platser, på Åholmen i Västmanland och i Forshem i Östergötland föreligger ett fynd från 1970. På senare år är den upptäckt på en lokal i Närke (2002) och en lokal i Värmland (2004). Den är sällsynt och rödlistad i Norge, Danmark och Finland. Det finns endast några få fynd från övriga Europa, bl. a. från Italien och Tyskland. Den är rödlistad i Polen och Tyskland. I länder där kaffe odlas växer svampen på stubbar av avhuggna kaffebuskar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Levnadssätt okänt. Oklart om arten är vednedbrytare eller mykoparasit på grovticka (Phaeolus schweinitzii) som den ofta förekommer tillsammans med. Växer i gammal ved av tall och lärk, i parkmiljö. Endast känd från ett fåtal aktuella lokaler i landet, i Närke, Västmanland, Västra Götaland och Uppland. Uppmärksammad känd och eftersökt, men uppenbart en ytterst sällsynt art. Status och hotbild oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten växer om hösten på murken gammal ved av tall i parker, den uppges även kunna växa på ved av lärk. Ibland uppträder den tillsammans med grovticka (Phaeolus schweinitzii). Uppgifter om miljön på de svenska lokalerna saknas.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· lärk
· lärk
· tall
· tall
· tallar
· tallar
· tallväxter
· tallväxter
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· grovticka
· grovticka
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Buchwaldoboletus, Art Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát - stubbsopp Synonymer Boletus lignicola Kallenb., Gyrodon lignicola (Kallenb.) Heinem., Phlebopus lignicola (Kallenb.) M.M.Moser ex Groves, Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) E.A.Dick & Snell

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Levnadssätt okänt. Oklart om arten är vednedbrytare eller mykoparasit på grovticka (Phaeolus schweinitzii) som den ofta förekommer tillsammans med. Växer i gammal ved av tall och lärk, i parkmiljö. Endast känd från ett fåtal aktuella lokaler i landet, i Närke, Västmanland, Västra Götaland och Uppland. Uppmärksammad känd och eftersökt, men uppenbart en ytterst sällsynt art. Status och hotbild oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Stubbsopp är en liten sopp med 3–7 cm bred hatt vilken är fast och köttig, flat till halvrundad, fint och tätt hårig, gulbrun, rödbrun till sämskfärgad och med inrullad kant. Hatthuden spricker ibland upp och visar det gula köttet i sprickorna. Den har gula, rätt stora, kantiga pormynningar, vilka som äldre får en något grönaktig ton. Porerna är något nedlöpande och blånar något vid tryck. Foten är ofta sidoställd och rätt kort, ljust brun upptill, mörkare mot basen, slutligen blånande vid rören.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stubbsopp

Länsvis förekomst och status för stubbsopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stubbsopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art, i Sverige är den endast funnen på fyra platser, på Åholmen i Västmanland och i Forshem i Östergötland föreligger ett fynd från 1970. På senare år är den upptäckt på en lokal i Närke (2002) och en lokal i Värmland (2004). Den är sällsynt och rödlistad i Norge, Danmark och Finland. Det finns endast några få fynd från övriga Europa, bl. a. från Italien och Tyskland. Den är rödlistad i Polen och Tyskland. I länder där kaffe odlas växer svampen på stubbar av avhuggna kaffebuskar.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Buchwaldoboletus  
 • Art
  Buchwaldoboletus lignicola(Kallenb.) Pilát - stubbsopp
  Synonymer
  Boletus lignicola Kallenb.
  Gyrodon lignicola (Kallenb.) Heinem.
  Phlebopus lignicola (Kallenb.) M.M.Moser ex Groves
  Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) E.A.Dick & Snell

Arten växer om hösten på murken gammal ved av tall i parker, den uppges även kunna växa på ved av lärk. Ibland uppträder den tillsammans med grovticka (Phaeolus schweinitzii). Uppgifter om miljön på de svenska lokalerna saknas.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· lärk - Larix decidua (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
· tallar - Pinus (Viktig)
· tallväxter - Pinaceae (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· grovticka - Phaeolus schweinitzii (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Avverkning av träd samt borttagning av död ved och stubbar som hyser svampen leder till att arten försvinner.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
De få svenska växtplatserna bör återbesökas och skyddas om det bedöms lämpligt. Omgivningen bör skötas med tanke på att arten skall kunna sprida sig till nya värdträd. I övrigt bör artens ekologi bättre dokumenteras.
Utländska namn – NO: Stubberørsopp, DK: Stødrørhat, FI: Kantotatti.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1991. Pilze der Schweiz. Band 3. Mykologia, Luzern.

Dähncke, R.M. & Dähncke, S.M. 1979. 700 Pilze in Farbfotos. AT Verlag, Aarau.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Buchwaldoboletus  
 • Art
  Buchwaldoboletus lignicola, (Kallenb.) Pilát - stubbsopp
  Synonymer
  Boletus lignicola Kallenb.
  Gyrodon lignicola (Kallenb.) Heinem.
  Phlebopus lignicola (Kallenb.) M.M.Moser ex Groves
  Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) E.A.Dick & Snell
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.