Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  asptagging

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Radulodon erikssonii
Asptagging Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Asptagging är en skinnsvamp försedd med tätt stående, 1–3 mm långa taggar. Fruktkroppen är efter torkning ganska hård och den spricker upp så att taggarna kommer att sitta i grupper. Taggarna sitter också så tätt att de gärna klibbar samman under torkningen. Färgen är ljust gulbrun som hos sämskskinn. I fruktkroppen finns långa, klubbformade cystider som ofta är tillspetsade i toppen. De kan vara lite svåra att skilja från unga basidier. Sporerna är nästan runda, släta och något tjockväggiga. Det finns flera andra taggiga skinnsvampar med ett likartat utseende t.ex. ektagging Hyphoderma transiens, ekknotterskinn Hyphodontia quercina m fl. Hyphodontia-arter och Radulomyces molaris. Alla dessa kan skiljas från asptagging på sporform och sporstorlek.
Utbredning
Länsvis förekomst för asptagging Observationer i Sverige för asptagging
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Asptagging är hittad cirka 20 gånger i Sverige, och några gånger i Norge och Finland. De svenska lokalerna ligger i Östergötland, Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Arten tycks vara sällsynt även i övriga Europa och den är bara rapporterad från södra Tyskland och från Schweiz. Det finns vidare ett obekräftat fynd från Indien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i murkna lågor av grov asp, i fuktig löv- och blandskog, vid källor och i strandskog. Sannolikt en förbisedd art, känd av få mykologer. Total population i landet bedöms ha minskat och att fortsatt minska p.g.a. minskande tillgång på grova starkt rötade asplågor av lämplig kvalitet i äldre skog. Förvisso har antalet grova aspar ökat i landskapet under de senaste 50 åren, men arten gynnas inte av ökad mängd ved på hyggen eftersom den inte uppträder på solexponerad aspved. Arten förekommer i huvudsak i skogsmiljöer med rik tillgång på grov död ved, oftast i skogar som inte kalavverkats. En kontinuerlig svag minskning av den potentiella mängden grov död aspved i lämpliga miljöer bedöms ha skett och fortgå. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (200-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (20-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (80-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Asptagging är en vitrötande svamp som hos oss bara tycks växa på döda stammar av asp. Ett av fynden i Hälsingland gjordes på en asplåga i en gles tallskog. Fyndet i Uppland är från en örtrik blandskog. De schweiziska fynden har gjorts i en blandad lövskog med dominans för ek och avenbok och det tyska exemplaret uppges ha vuxit på ek.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Cerrenaceae, Släkte Radulodon, Art Radulodon erikssonii Ryvarden - asptagging Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i murkna lågor av grov asp, i fuktig löv- och blandskog, vid källor och i strandskog. Sannolikt en förbisedd art, känd av få mykologer. Total population i landet bedöms ha minskat och att fortsatt minska p.g.a. minskande tillgång på grova starkt rötade asplågor av lämplig kvalitet i äldre skog. Förvisso har antalet grova aspar ökat i landskapet under de senaste 50 åren, men arten gynnas inte av ökad mängd ved på hyggen eftersom den inte uppträder på solexponerad aspved. Arten förekommer i huvudsak i skogsmiljöer med rik tillgång på grov död ved, oftast i skogar som inte kalavverkats. En kontinuerlig svag minskning av den potentiella mängden grov död aspved i lämpliga miljöer bedöms ha skett och fortgå. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (200-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (20-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (80-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Asptagging är en skinnsvamp försedd med tätt stående, 1–3 mm långa taggar. Fruktkroppen är efter torkning ganska hård och den spricker upp så att taggarna kommer att sitta i grupper. Taggarna sitter också så tätt att de gärna klibbar samman under torkningen. Färgen är ljust gulbrun som hos sämskskinn. I fruktkroppen finns långa, klubbformade cystider som ofta är tillspetsade i toppen. De kan vara lite svåra att skilja från unga basidier. Sporerna är nästan runda, släta och något tjockväggiga. Det finns flera andra taggiga skinnsvampar med ett likartat utseende t.ex. ektagging Hyphoderma transiens, ekknotterskinn Hyphodontia quercina m fl. Hyphodontia-arter och Radulomyces molaris. Alla dessa kan skiljas från asptagging på sporform och sporstorlek.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för asptagging

Länsvis förekomst och status för asptagging baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för asptagging

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Asptagging är hittad cirka 20 gånger i Sverige, och några gånger i Norge och Finland. De svenska lokalerna ligger i Östergötland, Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Arten tycks vara sällsynt även i övriga Europa och den är bara rapporterad från södra Tyskland och från Schweiz. Det finns vidare ett obekräftat fynd från Indien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Cerrenaceae  
 • Släkte
  Radulodon  
 • Art
  Radulodon erikssoniiRyvarden - asptagging

Asptagging är en vitrötande svamp som hos oss bara tycks växa på döda stammar av asp. Ett av fynden i Hälsingland gjordes på en asplåga i en gles tallskog. Fyndet i Uppland är från en örtrik blandskog. De schweiziska fynden har gjorts i en blandad lövskog med dominans för ek och avenbok och det tyska exemplaret uppges ha vuxit på ek.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Asp är ett trädslag som tidigare missgynnats av skogsbruk. Större aspbestånd är ovanliga vilket missgynnar alla arter som är knutna till asp.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten måste eftersökas på de kända fyndplatserna och dessa skyddas om arten återfinns. För att gynna arten måste bestånd av asp lämnas till fri utveckling på lämpliga platser. Gamla lövbrännor med stort inslag av äldre aspar bör inte avverkas.
Utländska namn – NO: Ospepigg, FI: Haaparaspi.

Eriksson, J, Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Cerrenaceae  
 • Släkte
  Radulodon  
 • Art
  Radulodon erikssonii, Ryvarden - asptagging
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.