Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  finflikig brosklav

Organismgrupp Lavar Ramalina roesleri
Finflikig brosklav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Finflikig brosklav är en liten, upp till 4 cm stor, hängande, rikligt förgrenad busklav med korta och smala grenar. Dessa har i spetsen små klotformade soral. Den är mest lik spatelbrosklav Ramalina pollinaria men denna är glesare förgrenad och har soral längs grenarnas sidor eller i grenspetsarna som då blir spatellika. Det finns även kemiska skillnader (tunnskiktskromatografi).
Utbredning
Länsvis förekomst för finflikig brosklav Observationer i Sverige för finflikig brosklav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer på några få lokaler längs kusten i Västerbotten och Norrbotten. I huvudsak finns den fortfarande kvar på de sedan länge kända lokalerna och den är sedan 1990-talet funnen på några ytterligare lokaler ganska nära de tidigare. Den är sällsynt även i Finland (rödlistad), Alperna, Ryssland, Nordamerika och Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer på ett 20-tal lokaler längs kusten i Västerbotten och Norrbotten. Växer huvudsakligen på äldre gråalar och på döda grangrenar på låglänta, plana havsstränder. Orsaken till tillbakagången är oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 856 km² och förekomstarean (AOO) till 400 (80-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 40 (25-70) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc; D1).
Ekologi
Finflikig brosklav förekommer i skog på låglänta, plana havsstränder. Den växer dels på stammar av lövträd, framförallt på äldre gråalar i gråalbårdens övre del, dels på de nedre döda grenarna av granar i isolerade grankloner alldeles innanför stranden. Arten uppträder nästan alltid sparsamt på sina lokaler.
Landskapstyper
Skog
Skog
Skog
Skog
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Barrskog
Barrskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· gran
· gran
· gråal
· gråal
· rönn
· rönn
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Ramalina (brosklavar), Art Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue - finflikig brosklav Synonymer Fistulariella roesleri (Schaer.) Bowler & Rundel

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2bc+3bc+4bc; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer på ett 20-tal lokaler längs kusten i Västerbotten och Norrbotten. Växer huvudsakligen på äldre gråalar och på döda grangrenar på låglänta, plana havsstränder. Orsaken till tillbakagången är oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 856 km² och förekomstarean (AOO) till 400 (80-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 40 (25-70) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc; D1).
Finflikig brosklav är en liten, upp till 4 cm stor, hängande, rikligt förgrenad busklav med korta och smala grenar. Dessa har i spetsen små klotformade soral. Den är mest lik spatelbrosklav Ramalina pollinaria men denna är glesare förgrenad och har soral längs grenarnas sidor eller i grenspetsarna som då blir spatellika. Det finns även kemiska skillnader (tunnskiktskromatografi).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för finflikig brosklav

Länsvis förekomst och status för finflikig brosklav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för finflikig brosklav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer på några få lokaler längs kusten i Västerbotten och Norrbotten. I huvudsak finns den fortfarande kvar på de sedan länge kända lokalerna och den är sedan 1990-talet funnen på några ytterligare lokaler ganska nära de tidigare. Den är sällsynt även i Finland (rödlistad), Alperna, Ryssland, Nordamerika och Japan.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Ramalina - brosklavar 
 • Art
  Ramalina roesleri(Hochst. ex Schaer.) Hue - finflikig brosklav
  Synonymer
  Fistulariella roesleri (Schaer.) Bowler & Rundel

Finflikig brosklav förekommer i skog på låglänta, plana havsstränder. Den växer dels på stammar av lövträd, framförallt på äldre gråalar i gråalbårdens övre del, dels på de nedre döda grenarna av granar i isolerade grankloner alldeles innanför stranden. Arten uppträder nästan alltid sparsamt på sina lokaler.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Hav, Löv-/barrblandskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Triviallövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Avverkning och gallring av skog vid stränder med finflikig brosklav utgör ett hot. Några av de större lokalerna har blivit negativt påverkade av avverkning, fritidsbebyggelse och vägdragningar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Alla förekomster av finflikig brosklav måste skyddas genom att albården mot havet lämnas kvar tillsammans med en väl tilltagen skyddszon av bakomvarande granskog.
Utländska namn – FI: Tupsurustojäkälä.

Ahlner, S. 1948. Utbredningstyper bland nordiska barrträdslavar. Acta Phytogeogr. Suec. 22.

Du Rietz, G. E. 1925. Flechtensystematische Studien. VI. Bot. Not. 78: 362–372.

Krog, H. & James, P. W. 1977. The genus Ramalina in Fennoscandia and the British Isles. Norw. J. Bot. 24: 15–43.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg & Lars Ericson 1987. Rev. Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Ramalina - brosklavar 
 • Art
  Ramalina roesleri, (Hochst. ex Schaer.) Hue - finflikig brosklav
  Synonymer
  Fistulariella roesleri (Schaer.) Bowler & Rundel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg & Lars Ericson 1987. Rev. Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.