Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smaragdfingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Ramaria echinovirens
Smaragdfingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Smaragdfingersvamp är en rikt förgrenad, 5–8(–10) cm hög, smutsgul–ockragul fingersvamp, som efterhand, med början från fotbasen, blir intensivt blågrön. Mycelet är kraftigt utvecklat, vitt och luddigt, med söljor och stjärnlika kristaller i mikroskop. Sporerna är mandelformade, bruna och kraftigt taggiga. Smaragdfingersvamp kan liknas vid en stor och köttig blånande fingersvamp Ramaria abietina, som är en mindre art med mindre sporer och som växer i barrförna under gran.
Utbredning
Länsvis förekomst för smaragdfingersvamp Observationer i Sverige för smaragdfingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Smaragdfingersvamp är mycket sällsynt i hela världen. I Sverige är den känd från en lokal utanför Uppsala. Den upptäcktes här 1987 och fruktkroppar har sedan återkommit årligen från samma mycel, som på platsen bildar en s.k. häxring. Området är skyddat i reservat och det finns ingenting som antyder att svampen skall dö ut inom en omedelbar framtid. Dess överlevnad på sikt är dock hotad då växtplatsen endast medger begränsad tillväxt av mycelet. Arten är påträffad en gång i Indien (ekskog i Himalaya) samt en gång i Schweiz (under lärk).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare som lever i ädellövskog med inslag av alm och ask på kalkrik mark. Endast känd från 3 aktuella lokaler i landet. Livligt färgade frkr och lågt mörkertal. Sydlig och knuten till en mycket exklusiv miljö. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Artens miljö hotas av pågående alm- och askskottssjuka. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (80-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (2148-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Smaragdfingersvampen växer på marken i gammal ädellövskog med alm och ek på kalkrik, lerhaltig mulljord vid förna från en gammal murken ekstubbe, direkt intill en större sten som vetter mot en solig glänta. Arten är sannolikt en marksaprofyt som är värmeälskande och kalkgynnad.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gomphales, Familj Ramariaceae, Släkte Ramaria (korallfingersvampar), Art Ramaria echinovirens Corner, Thind & Dev - smaragdfingersvamp Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare som lever i ädellövskog med inslag av alm och ask på kalkrik mark. Endast känd från 3 aktuella lokaler i landet. Livligt färgade frkr och lågt mörkertal. Sydlig och knuten till en mycket exklusiv miljö. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Artens miljö hotas av pågående alm- och askskottssjuka. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (80-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (2148-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Smaragdfingersvamp är en rikt förgrenad, 5–8(–10) cm hög, smutsgul–ockragul fingersvamp, som efterhand, med början från fotbasen, blir intensivt blågrön. Mycelet är kraftigt utvecklat, vitt och luddigt, med söljor och stjärnlika kristaller i mikroskop. Sporerna är mandelformade, bruna och kraftigt taggiga. Smaragdfingersvamp kan liknas vid en stor och köttig blånande fingersvamp Ramaria abietina, som är en mindre art med mindre sporer och som växer i barrförna under gran.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smaragdfingersvamp

Länsvis förekomst och status för smaragdfingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smaragdfingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Smaragdfingersvamp är mycket sällsynt i hela världen. I Sverige är den känd från en lokal utanför Uppsala. Den upptäcktes här 1987 och fruktkroppar har sedan återkommit årligen från samma mycel, som på platsen bildar en s.k. häxring. Området är skyddat i reservat och det finns ingenting som antyder att svampen skall dö ut inom en omedelbar framtid. Dess överlevnad på sikt är dock hotad då växtplatsen endast medger begränsad tillväxt av mycelet. Arten är påträffad en gång i Indien (ekskog i Himalaya) samt en gång i Schweiz (under lärk).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria echinovirensCorner, Thind & Dev - smaragdfingersvamp

Smaragdfingersvampen växer på marken i gammal ädellövskog med alm och ek på kalkrik, lerhaltig mulljord vid förna från en gammal murken ekstubbe, direkt intill en större sten som vetter mot en solig glänta. Arten är sannolikt en marksaprofyt som är värmeälskande och kalkgynnad.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Svampens mycel utvidgas årligen och lämpligt marksubstrat begränsar artens fortsatta existens på platsen. Igenväxning av den solöppna luckan kan innebära ett hot. Platsen är naturskyddad men eftersom reservatet är litet och ligger nära bebyggelse kan ändå händelser i omgivning utgöra ett hot mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Växtplatsen bör övervakas årligen. Möjligheten att flytta delar av mycelet till andra, säkrare platser i regionen bör utredas.

Corner, E. J. H. 1970. Supplement to "A monograph of Clavaria and allied genera". Nova Hedwigia, Beiheft 33.

Schild, E. 1971. Fungorum Rariorum Icones Coloratae. Pars V. J. Cramer, Lehre

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1997

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria echinovirens, Corner, Thind & Dev - smaragdfingersvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1997