Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  violfingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Ramariopsis pulchella
Violfingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Violfingersvamp är en liten, grenig fingersvamp som oftast växer tätt tuvad i små grupper. Grenarna är blåvioletta men bleknar efterhand med början nerifrån. Foten är vit eller gulvit. Ytterligare ett par fingersvampar har denna karaktäristiska färg, nämligen violett fingersvamp Clavaria zollingeri och Clavulina amethystina. De skiljer sig tydligt genom att ha släta sporer. Saffransfingersvamp Ramariopsis crocea är mycket lik violfingersvamp förutom färgen. Vissa författare har ansett dessa båda svampar vara färgvarianter av en och samma art.
Utbredning
Länsvis förekomst för violfingersvamp Observationer i Sverige för violfingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Violfingersvamp var först bara känd från Sunnersta utanför Uppsala, där den växer i två bestånd med ett par hundra meter emellan. Senare har flera fynd från Skåne, Öland och Dalsland tillkommit. Den är också rapporterad från Danmark och förekommer i övrigt i Storbritannien, Frankrike, Schweiz, f.d. Tjeckoslovakien och Italien. Den tycks ha en världsvid utbredning och är rapporterad från Nord- och Sydamerika samt från Nya Zeeland. I alla länder rapporteras den vara sällsynt. Arten är rödlistad i Danmark och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare som lever i bar, fuktig mylla och bland förna under skuggande lövträd och hasselbuskar i blandad ädellövskog och hässlen på kalkrik mark. Förekommer ofta i s.k. hotspots med en lång rad andra rödlistade svampar på samma lokala fläck. Få lokaler och alltid få mycel på varje lokal. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar fortgående, huvudsakligen p.g.a. förändringar i markanvändningen. Missgynnas av EU:s miljöstödsregler för betesmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (180-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (9-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (72-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Violfingersvamp växer på bar mull- och lerrik jord i lövskog. På växtplatsen i Uppland består skogen av bl.a. lönn, alm, lind, ek, ask, al och björk. Från Danmark uppges arten växa tillsammans med bok, slån, ask och hagtorn. Marken skall vara väl skuggad och hålla en jämn fuktighet. Uppsalalokalen ligger vid foten av en ås nära ett vattendrag. Här har också påträffats ett stort antal andra sällsynta svampar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Clavariaceae (fingersvampar), Släkte Ramariopsis, Art Ramariopsis pulchella (Bourdot) Corner - violfingersvamp Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare som lever i bar, fuktig mylla och bland förna under skuggande lövträd och hasselbuskar i blandad ädellövskog och hässlen på kalkrik mark. Förekommer ofta i s.k. hotspots med en lång rad andra rödlistade svampar på samma lokala fläck. Få lokaler och alltid få mycel på varje lokal. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar fortgående, huvudsakligen p.g.a. förändringar i markanvändningen. Missgynnas av EU:s miljöstödsregler för betesmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (180-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (9-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (72-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Violfingersvamp är en liten, grenig fingersvamp som oftast växer tätt tuvad i små grupper. Grenarna är blåvioletta men bleknar efterhand med början nerifrån. Foten är vit eller gulvit. Ytterligare ett par fingersvampar har denna karaktäristiska färg, nämligen violett fingersvamp Clavaria zollingeri och Clavulina amethystina. De skiljer sig tydligt genom att ha släta sporer. Saffransfingersvamp Ramariopsis crocea är mycket lik violfingersvamp förutom färgen. Vissa författare har ansett dessa båda svampar vara färgvarianter av en och samma art.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för violfingersvamp

Länsvis förekomst och status för violfingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för violfingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Violfingersvamp var först bara känd från Sunnersta utanför Uppsala, där den växer i två bestånd med ett par hundra meter emellan. Senare har flera fynd från Skåne, Öland och Dalsland tillkommit. Den är också rapporterad från Danmark och förekommer i övrigt i Storbritannien, Frankrike, Schweiz, f.d. Tjeckoslovakien och Italien. Den tycks ha en världsvid utbredning och är rapporterad från Nord- och Sydamerika samt från Nya Zeeland. I alla länder rapporteras den vara sällsynt. Arten är rödlistad i Danmark och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Ramariopsis  
 • Art
  Ramariopsis pulchella(Bourdot) Corner - violfingersvamp

Violfingersvamp växer på bar mull- och lerrik jord i lövskog. På växtplatsen i Uppland består skogen av bl.a. lönn, alm, lind, ek, ask, al och björk. Från Danmark uppges arten växa tillsammans med bok, slån, ask och hagtorn. Marken skall vara väl skuggad och hålla en jämn fuktighet. Uppsalalokalen ligger vid foten av en ås nära ett vattendrag. Här har också påträffats ett stort antal andra sällsynta svampar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas av förändringar i markanvändningen, markslitage och missriktad naturvårdsskötsel.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Växtplatserna måste skyddas och lämnas för fri utveckling eller skötas med hänsyn till violfingersvampens överlevnad.
Utländska namn – DK: Violet køllesvamp.

Elborne, S.A. 1986. De danske Ramariopsis-arter. Svampe 13: 19–24.

Martinsson, K. & Nitare, J. 1988. Violfingersvamp, Ramariopsis pulchella, funnen i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 82: 225–227.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Ramariopsis  
 • Art
  Ramariopsis pulchella, (Bourdot) Corner - violfingersvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.