Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lågahylsskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Repetobasidium conicum
Lågahylsskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket tunn, vedlevande skinnsvamp som i färskt tillstånd bara kan skönjas som en skimrande yta på veden. I torrt tillstånd kan den vara svår att upptäcka för blotta ögat men någon gång är fruktkroppen kraftigare och har då en ljusbrun färgton. I mikroskopet framträder släktets mycket karaktäristiska basidier. Dessa bildas terminalt på korta hyfgrenar. När basidien släppt sina sporer och tömts på protoplasma förlängs den basala hyfen och en ny basidie bildas något ovanför den första. Proceduren upprepas så länge svampen tillväxer. I mikroskop ser man basidier på långa knottriga skaft med rester av basidieväggar. Knottrorna är söljorna från varje generation av basidier. Alla arter i Repetobasidium har cystider. Hos Repetobasidium conicum är de koniska och ej eller bara svagt rundade i toppen. Sporerna är runda.
Utbredning
Länsvis förekomst för lågahylsskinn Observationer i Sverige för lågahylsskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är känd från tre svenska lokaler, Svartedalen i södra Bohuslän samt Halleberg och Hunneberg, båda utanför Trollhättan. Det finns ett fynd från Hedmark i Norge. Övriga europeiska fynd inskränker sig till sydligaste Tyskland där den är påträffad ett flertal gånger. Även från British Columbia i Canada finns ett flertal fynd. Alla svenska fynd ligger inom naturreservat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i naken ved i granlågor, i granskog. Endast känd från en aktuell lokal i landet, i Västergötland. Status oklar, men uppenbart en mycket sällsynt art. Missgynnas av slutavverkning av äldre barrskog, samt att uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd grova lågor. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Repetobasidium conicum är en vedlevande rötsvamp som växer på multnande, grova, avbarkade lågor av gran.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Repetobasidium, Art Repetobasidium conicum (Oberw.) J. Eriksson & Hjortstam - lågahylsskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i naken ved i granlågor, i granskog. Endast känd från en aktuell lokal i landet, i Västergötland. Status oklar, men uppenbart en mycket sällsynt art. Missgynnas av slutavverkning av äldre barrskog, samt att uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd grova lågor. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mycket tunn, vedlevande skinnsvamp som i färskt tillstånd bara kan skönjas som en skimrande yta på veden. I torrt tillstånd kan den vara svår att upptäcka för blotta ögat men någon gång är fruktkroppen kraftigare och har då en ljusbrun färgton. I mikroskopet framträder släktets mycket karaktäristiska basidier. Dessa bildas terminalt på korta hyfgrenar. När basidien släppt sina sporer och tömts på protoplasma förlängs den basala hyfen och en ny basidie bildas något ovanför den första. Proceduren upprepas så länge svampen tillväxer. I mikroskop ser man basidier på långa knottriga skaft med rester av basidieväggar. Knottrorna är söljorna från varje generation av basidier. Alla arter i Repetobasidium har cystider. Hos Repetobasidium conicum är de koniska och ej eller bara svagt rundade i toppen. Sporerna är runda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lågahylsskinn

Länsvis förekomst och status för lågahylsskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lågahylsskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är känd från tre svenska lokaler, Svartedalen i södra Bohuslän samt Halleberg och Hunneberg, båda utanför Trollhättan. Det finns ett fynd från Hedmark i Norge. Övriga europeiska fynd inskränker sig till sydligaste Tyskland där den är påträffad ett flertal gånger. Även från British Columbia i Canada finns ett flertal fynd. Alla svenska fynd ligger inom naturreservat.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Repetobasidium  
 • Art
  Repetobasidium conicum(Oberw.) J. Eriksson & Hjortstam - lågahylsskinn

Repetobasidium conicum är en vedlevande rötsvamp som växer på multnande, grova, avbarkade lågor av gran.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten är beroende av god tillgång på grova, äldre lågor av gran. Miljöer av denna typ är ovanliga inom artens utbredningsområde i södra Sverige. Kulturskog erbjuder ej lämpliga levnadsbetingelser för arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Artens växtplatser behöver skyddas. För att klarar arten på sikt är det änskvärt att fler områden med äldre skog lämnas till fri utveckling och att man eljest vid skogsbruk tillser att en del äldre träd lämnas kvar för att växa in i det nya beståndet och tillåtas uppnå sin biologiska ålder och självdö.

Eriksson, J, Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Repetobasidium  
 • Art
  Repetobasidium conicum, (Oberw.) J. Eriksson & Hjortstam - lågahylsskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.