Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten sönderfallslav

Organismgrupp Lavar Bactrospora corticola
Liten sönderfallslav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liten sönderfallslav har en tunn, gråvit till rosavit bål av löst sammanvävda hyfer. Apothecier är talrika och 0,2–1,0 mm breda. Disken är plan till konvex, svart, med oregelbundet rynkig yta. Kanten är av diskens färg och tunn. Hypotheciet reagerar I– eller I+ ljus- till mellanblått efter förbehandling med K. Sporerna är först nålformiga och tätsepterade, men faller tidigt sönder i små en- eller fåcelliga segment vilka är 2–5(– 8) µm långa. Ursprungligen är dessa stycken kubiska eller rektangulära, men efter att sporerna fallit sönder blir hörnen tydligt avrundade. De 0,3 mm breda, brunsvarta pykniden är vanliga. Konidierna är 1-celliga, stavformiga eller ellipsoida, 3,5–4 × 1–1,5 µm. Arten har i många fall förväxlats med stor sönderfallslav B. dryina men arterna är egentligen lätta att skilja åt i mikroskopet. Hos B. corticola faller sporerna sönder redan i sporsäcken, medan de länge förblir mer eller mindre hela hos B. dryina. Hos den senare består delsporerna dessutom ofta av flera celler, även efter att de har lämnat sporsäcken. B. dryina skiljer sig vidare från B. corticola genom att hypotheciets nedre, inre del reagerar I+ mörkblått efter förbehandling med K.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten sönderfallslav Observationer i Sverige för liten sönderfallslav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Liten sönderfallslav är känd från Skåne till Västmanland. Det finns också obekräftade uppgifter från Värmland. De senaste åren har flera nya lokaler hittats och antalet aktuella förekomster är nu omkring 100. Utanför Sverige finns arten bara i Danmark (rödlistad), Norge, norra Tyskland och på Brittiska öarna och är överallt sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Omkring 100 aktuella förekomster är kända från Skåne till Jämtland. Växer i södra och mellersta Sverige på ekar eller sällsynt på lind i öppna trädbevuxna marker med lång trädkontinuitet och hög luftfuktighet. Längre norrut växer den på grangrenar i kontinuitetsskogar dominerade av gran med hög luftfuktighet. I södra och mellersta Sverige är igenväxning av öppna skogar ett hot och längre norrut är avverkning av kontinuitetsskogar ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (500-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (100-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (400-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer i barkspringor på grova till medelgrova ekar med hård bark, men undantagsvis även på lind. På Öland finns gamla fynd även på klibbal. Miljöerna varierar från relativt sluten skog till glesa dungar, hag- eller betesmarker med rena ädellövbestånd, ofta stadda i igenväxning. Arten verkar trivas bäst i halvskugga och förekommer från knähöjd upp till ögonhöjd. Träden som laven förekommer på är inte alltid speciellt gamla men lokalerna har lång kontinuitet. I södra Sverige uppträder ibland puderfläck Arthonia cinereopruinosa på samma lokaler som B. corticola. På mycket grova träd finns ibland även de rödlistade matt pricklav Arthonia pruinata, gammelekslav Opegrapha illecebrosa och grå skärelav Schismatomma decolorans.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Arthoniales, genera incertae sedis, Släkte Bactrospora (sönderfallslavar), Art Bactrospora corticola (Nyl.) Almq. - liten sönderfallslav Synonymer Lecanactis dryina ssp. corticola (Nyl.) Lettau

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Omkring 100 aktuella förekomster är kända från Skåne till Jämtland. Växer i södra och mellersta Sverige på ekar eller sällsynt på lind i öppna trädbevuxna marker med lång trädkontinuitet och hög luftfuktighet. Längre norrut växer den på grangrenar i kontinuitetsskogar dominerade av gran med hög luftfuktighet. I södra och mellersta Sverige är igenväxning av öppna skogar ett hot och längre norrut är avverkning av kontinuitetsskogar ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (500-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (100-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (400-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Liten sönderfallslav har en tunn, gråvit till rosavit bål av löst sammanvävda hyfer. Apothecier är talrika och 0,2–1,0 mm breda. Disken är plan till konvex, svart, med oregelbundet rynkig yta. Kanten är av diskens färg och tunn. Hypotheciet reagerar I– eller I+ ljus- till mellanblått efter förbehandling med K. Sporerna är först nålformiga och tätsepterade, men faller tidigt sönder i små en- eller fåcelliga segment vilka är 2–5(– 8) µm långa. Ursprungligen är dessa stycken kubiska eller rektangulära, men efter att sporerna fallit sönder blir hörnen tydligt avrundade. De 0,3 mm breda, brunsvarta pykniden är vanliga. Konidierna är 1-celliga, stavformiga eller ellipsoida, 3,5–4 × 1–1,5 µm. Arten har i många fall förväxlats med stor sönderfallslav B. dryina men arterna är egentligen lätta att skilja åt i mikroskopet. Hos B. corticola faller sporerna sönder redan i sporsäcken, medan de länge förblir mer eller mindre hela hos B. dryina. Hos den senare består delsporerna dessutom ofta av flera celler, även efter att de har lämnat sporsäcken. B. dryina skiljer sig vidare från B. corticola genom att hypotheciets nedre, inre del reagerar I+ mörkblått efter förbehandling med K.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten sönderfallslav

Länsvis förekomst och status för liten sönderfallslav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten sönderfallslav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Liten sönderfallslav är känd från Skåne till Västmanland. Det finns också obekräftade uppgifter från Värmland. De senaste åren har flera nya lokaler hittats och antalet aktuella förekomster är nu omkring 100. Utanför Sverige finns arten bara i Danmark (rödlistad), Norge, norra Tyskland och på Brittiska öarna och är överallt sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Bactrospora - sönderfallslavar 
 • Art
  Bactrospora corticola(Nyl.) Almq. - liten sönderfallslav
  Synonymer
  Lecanactis dryina ssp. corticola (Nyl.) Lettau

Arten växer i barkspringor på grova till medelgrova ekar med hård bark, men undantagsvis även på lind. På Öland finns gamla fynd även på klibbal. Miljöerna varierar från relativt sluten skog till glesa dungar, hag- eller betesmarker med rena ädellövbestånd, ofta stadda i igenväxning. Arten verkar trivas bäst i halvskugga och förekommer från knähöjd upp till ögonhöjd. Träden som laven förekommer på är inte alltid speciellt gamla men lokalerna har lång kontinuitet. I södra Sverige uppträder ibland puderfläck Arthonia cinereopruinosa på samma lokaler som B. corticola. På mycket grova träd finns ibland även de rödlistade matt pricklav Arthonia pruinata, gammelekslav Opegrapha illecebrosa och grå skärelav Schismatomma decolorans.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Människoskapad miljö på land, Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Liten sönderfallslav hotas av att arealen trädbevuxen, traditionellt brukad slåtter- och betesmark minskar eller växer igen. Även i andra naturtyper i jordbrukslandskapet minskar antalet grova ädellövträd i halvöppna till öppna lägen. Eutrofiering eller andra luftföroreningar är möjligen också negativt.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Den viktigaste åtgärden för att gynna B. corticola torde vara att hålla lämpliga lokaler halvöppna och inte låta dem växa igen alltför mycket. En kraftig igenväxning missgynnar inte bara laven direkt utan även ekarna som arten växer på.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Botnen, A. & Tønsberg, T. 1988. Additions to the lichen flora of central Norway. Gunneria 58: 1–43.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Bactrospora - sönderfallslavar 
 • Art
  Bactrospora corticola, (Nyl.) Almq. - liten sönderfallslav
  Synonymer
  Lecanactis dryina ssp. corticola (Nyl.) Lettau
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.