Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Repetobasidium macrosporum

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Repetobasidium macrosporum
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket tunn skinnsvamp som kan vara svår att upptäcka. I levande tillstånd skimrar fruktkroppen mot underlaget medan den i torka är nästan osynlig. Den har cylindriska cystider vilka ibland kan ha ett septum med sölja. Sporerna är cylindriska och korvlikt böjda. Arten liknar mycket övriga arter i släktet Repetobasidium och arterna skiljs åt på utseendet hos cystider och sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för Repetobasidium macrosporum Observationer i Sverige för Repetobasidium macrosporum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är i Norden känd från fyra lokaler i Sverige och en i Norge. De svenska lokalerna ligger i Västergötland och i norra Uppland. Från södra Tyskland föreligger ett par rapporter och från västra Kanada en. Två svenska lokaler finns inom naturskyddat område.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i starkt murken ved av barrträd i barrskog. Även rapporterad med al i fuktiga lövskogar. Status oklar, men uppenbart en mycket sällsynt art. Missgynnas av slutavverkning av gammelskog med god tillgång till död ved. Oklart om arten finns i Norrland. Skulle den visa sig vara helt hänvisad till äldre granskog med grova lågor i södra Sverige, är hotbilden mycket tydligare. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
En vedlevande rötsvamp som bildar sina fruktkroppar på starkt multnade stammar av löv- eller barrved. De svenska fynden har gjorts på relativt fuktiga lokaler vid kärr eller vattendrag. Det är troligt att arten kräver hög luftfuktighet för att utveckla fruktkroppar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· klibbal
· klibbal
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Repetobasidium, Art Repetobasidium macrosporum (Oberw.) J. Eriksson & Hjortstam Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i starkt murken ved av barrträd i barrskog. Även rapporterad med al i fuktiga lövskogar. Status oklar, men uppenbart en mycket sällsynt art. Missgynnas av slutavverkning av gammelskog med god tillgång till död ved. Oklart om arten finns i Norrland. Skulle den visa sig vara helt hänvisad till äldre granskog med grova lågor i södra Sverige, är hotbilden mycket tydligare. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mycket tunn skinnsvamp som kan vara svår att upptäcka. I levande tillstånd skimrar fruktkroppen mot underlaget medan den i torka är nästan osynlig. Den har cylindriska cystider vilka ibland kan ha ett septum med sölja. Sporerna är cylindriska och korvlikt böjda. Arten liknar mycket övriga arter i släktet Repetobasidium och arterna skiljs åt på utseendet hos cystider och sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Repetobasidium macrosporum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Repetobasidium macrosporum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är i Norden känd från fyra lokaler i Sverige och en i Norge. De svenska lokalerna ligger i Västergötland och i norra Uppland. Från södra Tyskland föreligger ett par rapporter och från västra Kanada en. Två svenska lokaler finns inom naturskyddat område.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Repetobasidium  
 • Art
  Repetobasidium macrosporum(Oberw.) J. Eriksson & Hjortstam

En vedlevande rötsvamp som bildar sina fruktkroppar på starkt multnade stammar av löv- eller barrved. De svenska fynden har gjorts på relativt fuktiga lokaler vid kärr eller vattendrag. Det är troligt att arten kräver hög luftfuktighet för att utveckla fruktkroppar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Inom artens utbredningsområde i södra Sverige kan tillgång på lämpliga lokaler med död ved utgöra en begränsning. Med tanke på artens få förekomster kan slumpfaktorer spela en roll för artens fortbestånd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Alla kända lokaler måste skyddas och arten bör eftersökas i andra lämpliga områden. Ytterligare områden med äldre skog måste säkerställas i södra Sverige om artens överlevnad på längre sikt ska kunna säkerställas.

Eriksson, J, Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Repetobasidium  
 • Art
  Repetobasidium macrosporum, (Oberw.) J. Eriksson & Hjortstam
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.