Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Repetobasidium vestitum

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Repetobasidium vestitum
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket tunn skinnsvamp med gelatinös, hyalin fruktkropp. Efter torkning är den näst intill osynlig. Den har koniska cystider med en klotformigt uppsvälld spets och runda sporer. Den kan förväxlas med den likaledes sällsynta hylsskinn Repetobasidium mirificum som dock skiljer sig genom att ha bredare cystider, särkilt i den smalaste delen strax under den ansvällda toppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Repetobasidium vestitum Observationer i Sverige för Repetobasidium vestitum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna mycket sällsynta art är hittills bara känd från tre platser i världen. Den hittades första gången i augusti 1978 på Halleberg i Västergötland och egendomligt nog samma vecka i Kuusamo i Finland. På den svenska lokalen är den återfunnen även 1980 men inte senare. 1996 påträffades den för första gången i Norge. Växtplatsen i Sverige ligger i ett naturreservat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i murket och genomdränkt virke, i granskog. Aktuella fynd saknas men det bedöms vara troligt att arten finns kvar i landet. Status oklar, men uppenbart en mycket sällsynt art. Missgynnas av slutavverkning av äldre barrskog, samt att uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd död ved. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
En vedlevande rötsvamp som växer på stammar eller virke av barrved. De svenska exemplaren växte på gamla multnande syllar vilka använts att lägga en enkel bro över ett dike i en fuktig, näringsrik granskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Repetobasidium, Art Repetobasidium vestitum J. Erikss. & Hjortstam Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i murket och genomdränkt virke, i granskog. Aktuella fynd saknas men det bedöms vara troligt att arten finns kvar i landet. Status oklar, men uppenbart en mycket sällsynt art. Missgynnas av slutavverkning av äldre barrskog, samt att uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd död ved. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mycket tunn skinnsvamp med gelatinös, hyalin fruktkropp. Efter torkning är den näst intill osynlig. Den har koniska cystider med en klotformigt uppsvälld spets och runda sporer. Den kan förväxlas med den likaledes sällsynta hylsskinn Repetobasidium mirificum som dock skiljer sig genom att ha bredare cystider, särkilt i den smalaste delen strax under den ansvällda toppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Repetobasidium vestitum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Repetobasidium vestitum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna mycket sällsynta art är hittills bara känd från tre platser i världen. Den hittades första gången i augusti 1978 på Halleberg i Västergötland och egendomligt nog samma vecka i Kuusamo i Finland. På den svenska lokalen är den återfunnen även 1980 men inte senare. 1996 påträffades den för första gången i Norge. Växtplatsen i Sverige ligger i ett naturreservat.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Repetobasidium  
 • Art
  Repetobasidium vestitumJ. Erikss. & Hjortstam

En vedlevande rötsvamp som växer på stammar eller virke av barrved. De svenska exemplaren växte på gamla multnande syllar vilka använts att lägga en enkel bro över ett dike i en fuktig, näringsrik granskog.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas främst av slumpfaktorer eftersom bara en växtplats är känd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Skötselplanen för reservatet på Halleberg måste ses över så att artens tillväxtbetingelser gynnas på sikt. Arten bör dessutom eftersökas på andra liknande lokaler i regionen. Varhelst den påträffas bör ett säkerställande av växtplatsen övervägas.

Eriksson, J, Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Repetobasidium  
 • Art
  Repetobasidium vestitum, J. Erikss. & Hjortstam
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.