Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Repetobasidium vile

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Repetobasidium vile
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tunn skinnsvamp med svagt gelatinös fruktkropp. Efter torkning syns den som en svagt gråblå hinna på substratet. Den har koniska cystider som på den bredaste delen närmare basen har ett septum med sölja. Sporerna är cylindriska och något böjda. Den liknar övrig arter i släktet men skiljer sig tydligt genom kombinationen av cystidform och sporform.
Utbredning
Länsvis förekomst för Repetobasidium vile Observationer i Sverige för Repetobasidium vile
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
De sex svenska lokalerna för denna art fördelar sig mellan Västergötland (2), Dalsland (2), Uppland (1) och Jämtland (1). Aktuella lokaler finns endast i Västergötland och Dalsland. Arten är vidare funnen några gånger i Norge och en gång i Danmark. Den är beskriven från Frankrike och senare även påträffad i Tyskland. Den förekommer också i östra Canada. Inget av de svenska fynden har gjorts inom naturskyddat område.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i naken och murken ved av barr- och lövträd, i barr- och blandskog. Även funnen på gamla gärdesgårdar. Endast 1 känd aktuell lokal i landet. Status oklar, men uppenbart en mycket sällsynt art. Missgynnas av slutavverkning av äldre barrskog, samt att uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd död ved. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
En vedsvamp som lever på multnande stammar av lövved eller barrved eller på virke t.ex. gamla stängselstolpar. Liksom övriga arter i släktet fordrar den hög luftfuktighet för att utveckla fruktkroppar. Den tycks inte ha lika specialiserade krav som vissa andra av dess släktingar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Repetobasidium, Art Repetobasidium vile (Bourd. & Galz.) J. Eriksson Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i naken och murken ved av barr- och lövträd, i barr- och blandskog. Även funnen på gamla gärdesgårdar. Endast 1 känd aktuell lokal i landet. Status oklar, men uppenbart en mycket sällsynt art. Missgynnas av slutavverkning av äldre barrskog, samt att uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd död ved. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En tunn skinnsvamp med svagt gelatinös fruktkropp. Efter torkning syns den som en svagt gråblå hinna på substratet. Den har koniska cystider som på den bredaste delen närmare basen har ett septum med sölja. Sporerna är cylindriska och något böjda. Den liknar övrig arter i släktet men skiljer sig tydligt genom kombinationen av cystidform och sporform.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Repetobasidium vile

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Repetobasidium vile

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.De sex svenska lokalerna för denna art fördelar sig mellan Västergötland (2), Dalsland (2), Uppland (1) och Jämtland (1). Aktuella lokaler finns endast i Västergötland och Dalsland. Arten är vidare funnen några gånger i Norge och en gång i Danmark. Den är beskriven från Frankrike och senare även påträffad i Tyskland. Den förekommer också i östra Canada. Inget av de svenska fynden har gjorts inom naturskyddat område.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Repetobasidium  
 • Art
  Repetobasidium vile(Bourd. & Galz.) J. Eriksson

En vedsvamp som lever på multnande stammar av lövved eller barrved eller på virke t.ex. gamla stängselstolpar. Liksom övriga arter i släktet fordrar den hög luftfuktighet för att utveckla fruktkroppar. Den tycks inte ha lika specialiserade krav som vissa andra av dess släktingar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten kan vara hotad av brist på lämpliga växtplatser.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Artens växtplatser bör undantas från skogsbruk. Artens långsiktiga överlevnad säkras bäst om fler områden med äldre skog och med gott om död ved säkerställs. Arten bör eftersökas på någon av de svenska växtplatserna för att om möjligt fastställa populationens storlek, artens ståndortskrav och behovet av artbevarande insatser.

Eriksson, J, Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Repetobasidium  
 • Art
  Repetobasidium vile, (Bourd. & Galz.) J. Eriksson
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.