Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  polarrundmossa

Organismgrupp Mossor Rhizomnium andrewsianum
Polarrundmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar 1–5 cm höga, gröna till brunröda, luckra tuvor. Stammen är röd i de äldre delarna och karakteristiskt spirallikt svängd. I bladvecken finns kraftiga, mörkbruna rhizoider. Bladen är skira, ljust gröna eller rödaktiga, cirkelrunda utan spets och 1–3 mm långa. Bladen har enkelskiktad kantlist upptill och tvåskiktad nedtill, bestående av 1–2 rader av smala celler. Bladnerven är rödbrun och slutar strax ovanför bladets mitt. Skotten är skildkönade. Kapslar har inte hittats i Skandinavien. Kapseln är oval, riktad åt sidan och till hälften nedåtböjd. De yttre peristomtänderna är gulaktiga. Kapselskaftet är upp till 2 cm långt. Sporerna är 25–30 µm i diameter och fint papillösa. Polarrundmossa kan förväxlas med små exemplar av filtrundmossa Rhizomnium pseudopunctatum, men den senare har kraftigare kantlist och blad som är något längre än breda; den är samkönad samt har en brun snarare än röd stam. Polarrundmossa liknar dock främst liten filtrundmossa R. gracile, den minsta arten i släktet, men den senare har mer avlånga blad och förutom bladvecksrhizoider även stamrhizoider.
Utbredning
Länsvis förekomst för polarrundmossa Observationer i Sverige för polarrundmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige sällsynt funnen i den nordliga delen av fjällkedjan. Den är likaså sällsynt i Finland och Norge. Arten är vanlig närmast på Svalbard och är känd även från Island där den är sällsynt. Polarrundmossa har en högarktisk cirkumpolär utbredning med förekomster också i Sibirien, arktiska Nordamerika och på Grönland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Polarrundmossa är en mycket sällsynt arktisk art som växer i kalkrika översilningskärr i högalpin miljö. Arten har åtminstone en modern lokal i Padjelanta. Det finns indikationer på att artens miljöer blivit torrare och kan torka upp ännu mer ifall klimatet blir varmare vilket gör att denna art kan komma att hotas och försvinna från Sverige. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (40-2400). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 km² och förekomstarean (AOO) till 240 (8-500) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1a+2a; D1).
Ekologi
Polarrundmossa växer på fuktig, gärna något kalkhaltig översilad humusrik mineraljord i fjällbranter, vid mossrika rännilar och småbäckar på högalpin nivå. I Nordamerika uppges den växa i öppna kärr och kanten av sjöar.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Cinclidiaceae, Släkte Rhizomnium (rundmossor), Art Rhizomnium andrewsianum (Steere) T.J.Kop. - polarrundmossa Synonymer Mnium andrewsianum

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Polarrundmossa är en mycket sällsynt arktisk art som växer i kalkrika översilningskärr i högalpin miljö. Arten har åtminstone en modern lokal i Padjelanta. Det finns indikationer på att artens miljöer blivit torrare och kan torka upp ännu mer ifall klimatet blir varmare vilket gör att denna art kan komma att hotas och försvinna från Sverige. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (40-2400). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 km² och förekomstarean (AOO) till 240 (8-500) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1a+2a; D1).
Arten bildar 1–5 cm höga, gröna till brunröda, luckra tuvor. Stammen är röd i de äldre delarna och karakteristiskt spirallikt svängd. I bladvecken finns kraftiga, mörkbruna rhizoider. Bladen är skira, ljust gröna eller rödaktiga, cirkelrunda utan spets och 1–3 mm långa. Bladen har enkelskiktad kantlist upptill och tvåskiktad nedtill, bestående av 1–2 rader av smala celler. Bladnerven är rödbrun och slutar strax ovanför bladets mitt. Skotten är skildkönade. Kapslar har inte hittats i Skandinavien. Kapseln är oval, riktad åt sidan och till hälften nedåtböjd. De yttre peristomtänderna är gulaktiga. Kapselskaftet är upp till 2 cm långt. Sporerna är 25–30 µm i diameter och fint papillösa. Polarrundmossa kan förväxlas med små exemplar av filtrundmossa Rhizomnium pseudopunctatum, men den senare har kraftigare kantlist och blad som är något längre än breda; den är samkönad samt har en brun snarare än röd stam. Polarrundmossa liknar dock främst liten filtrundmossa R. gracile, den minsta arten i släktet, men den senare har mer avlånga blad och förutom bladvecksrhizoider även stamrhizoider.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för polarrundmossa

Länsvis förekomst och status för polarrundmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för polarrundmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige sällsynt funnen i den nordliga delen av fjällkedjan. Den är likaså sällsynt i Finland och Norge. Arten är vanlig närmast på Svalbard och är känd även från Island där den är sällsynt. Polarrundmossa har en högarktisk cirkumpolär utbredning med förekomster också i Sibirien, arktiska Nordamerika och på Grönland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Cinclidiaceae  
 • Släkte
  Rhizomnium - rundmossor 
 • Art
  Rhizomnium andrewsianum(Steere) T.J.Kop. - polarrundmossa
  Synonymer
  Mnium andrewsianum

Polarrundmossa växer på fuktig, gärna något kalkhaltig översilad humusrik mineraljord i fjällbranter, vid mossrika rännilar och småbäckar på högalpin nivå. I Nordamerika uppges den växa i öppna kärr och kanten av sjöar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
De totalt sett få och begränsade förekomsterna gör att arten kan vara känslig för tillfälliga fluktuationer och störningar. Avsaknad av sporkapslar antyder att arten har dålig spridningsförmåga. I övrigt är hotbilden oklar.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Artens status behöver övervakas på de nu kända lokalerna och eftersökas på andra platser där arten kan tänkas finnas för att lära känna artens ekologi och utbredningsbild bättre. Om återfynd görs måste växtplatsens exakta läge meddelas berörda myndigheter så att lokalen inte utsätts för exploatering. Dessutom behöver artens ståndortskrav undersökas.
Utländska namn - NO: Polarrundmose, IS: Fjallafaldur, FI: Napalehväsammal.

Etymologi: andrewsianus (lat.) = Efter Albert LeRoy Andrews (1878-1961), amerikansk filolog och bryolog; suffixet -anus (lat.).
Uttal: [Ritsómnium andrewsiánum]

KEY FACTS Forms lax, 1-5 cm high, green to brownish-red tufts. Stems red in older parts and characteristically spirally winding. Dark brown macronemata present at leaf axils. Leaves orbicular, tender, 1-3 mm long, pale green or reddish. Border unistratose above, bistratose below, formed by 1-2 rows of elongate cells. Costa reddish-brown, ending just above middle of leaf. Dioicous. Capsule ovoid, horizontal, exostome yellowish. Seta up to 2 cm. Spores 25-30 µm, finely papillose. - Grows on humus-rich, slightly calcareous mineral soil in flushed alpine slopes or along rivulets at high altitudes. Reported to occur in open marshes and on lake shores in North America.

Bowers, M.C. & Koponen, T.J. 1969. The discovery of Rhizomnium andrewsianum in Finland and Norway. Bryologist 72: 252-254.

Engelmark, T.-B. 1974. Trichostomum cuspidatissimum Card. & Ther. and Rhizomnium andrewsianum (Steere) Kop. discovered in north Sweden. Lindbergia 2: 218-221.

Hallingbäck, T. 2008. Rhizomnium andrewsianum polarrundmossa s. 448-449. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterad av Tomas Hallingbäck 2010. Rev. Niklas Lönnell 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Cinclidiaceae  
 • Släkte
  Rhizomnium - rundmossor 
 • Art
  Rhizomnium andrewsianum, (Steere) T.J.Kop. - polarrundmossa
  Synonymer
  Mnium andrewsianum
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterad av Tomas Hallingbäck 2010. Rev. Niklas Lönnell 2016.