Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  broddnäbbmossa

Organismgrupp Mossor Rhynchostegium confertum
Broddnäbbmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Växer i gröna eller gulgröna mattor. Skotten är 1-2(-3) cm långa och oregelbundet förgrenade. Stambladen är snett utåtriktade från stammen, raka eller ibland böjda upp från underlaget. De är något kupade och äggrunda eller avlångt äggrunda, avsmalnande mot fästet och plötsligt eller gradvis och kort eller långt avsmalnande till en relativt kort spets. Översta delen av bladet är inte vriden. Bladnerven är enkel, slutar ovan bladmitten och är (25-)29-57 µm bred vid basen. Bladkanten är fintandad, tydligast i övre halvan. Bladskivans celler är 45-107 × 4-7,5(-9) µm. I bashörnen finns en otydlig triangulär grupp av rektangulära till kvadratiska och något utvidgade celler. Sporkapselns skaft är 12-20 mm långt. Sporerna är 14-18 µm.
Broddnäbbmossa känns igen på sin ringa storlek, de äggrunda eller avlångt äggrunda bladen med en relativt kort spets, de smala bladcellerna och de otydliga bashörnsgrupperna. Arten kan likna stennäbbmossa R. murale, men denna har betydligt kortare och bredare bladudd och något mer kupade blad.
Utbredning
Länsvis förekomst för broddnäbbmossa Observationer i Sverige för broddnäbbmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige bara känd från Skåne. En fynduppgift från Bohuslän (utan närmare lokal; Adlerz 1907) har inte kunnat bekräftas genom herbariematerial. Den finns i Danmark, Norge och Island. Arten är känd från stora delar av Europa, Nordafrika och Kaukasus. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa. Broddnäbbmossa är hotad i Sverige och endast känd från en handfull platser i landet. Artens sällsynthet hos oss beror antagligen på att den befinner sig nära gränsen för sitt utbredningsområde.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Broddnäbbmossa växer på svagt basiska klippor och block men även på murar. Det är en sydlig art som endast är känd från ett fåtal lokaler i Skåne. Framför allt inom trakterna av Kullaberg har många nya förekomster hittats sedan 2010. Förekomsterna är dock individfattiga och ytmässigt relativt små. Antalet reproduktiva individer skattas till 720 (40-1900). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 850 km² och förekomstarean (AOO) till 144 (8-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Broddnäbbmossa växer på klippor, murar och trädbaser i fuktiga miljöer. I mer oceaniska områden utanför Sverige kan arten växa högt upp på trädstammar. Lokalerna i Kullabygden utgjordes dels av bergväggar, små miniatyrgrottor och en cementmur.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Brachytheciaceae, Släkte Rhynchostegium (näbbmossor), Art Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp. - broddnäbbmossa Synonymer Rhynchostegium confertum (Dicks.) B. S. G., Hypnum confertum Dicks.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Broddnäbbmossa växer på svagt basiska klippor och block men även på murar. Det är en sydlig art som endast är känd från ett fåtal lokaler i Skåne. Framför allt inom trakterna av Kullaberg har många nya förekomster hittats sedan 2010. Förekomsterna är dock individfattiga och ytmässigt relativt små. Antalet reproduktiva individer skattas till 720 (40-1900). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 850 km² och förekomstarean (AOO) till 144 (8-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Växer i gröna eller gulgröna mattor. Skotten är 1-2(-3) cm långa och oregelbundet förgrenade. Stambladen är snett utåtriktade från stammen, raka eller ibland böjda upp från underlaget. De är något kupade och äggrunda eller avlångt äggrunda, avsmalnande mot fästet och plötsligt eller gradvis och kort eller långt avsmalnande till en relativt kort spets. Översta delen av bladet är inte vriden. Bladnerven är enkel, slutar ovan bladmitten och är (25-)29-57 µm bred vid basen. Bladkanten är fintandad, tydligast i övre halvan. Bladskivans celler är 45-107 × 4-7,5(-9) µm. I bashörnen finns en otydlig triangulär grupp av rektangulära till kvadratiska och något utvidgade celler. Sporkapselns skaft är 12-20 mm långt. Sporerna är 14-18 µm.
Broddnäbbmossa känns igen på sin ringa storlek, de äggrunda eller avlångt äggrunda bladen med en relativt kort spets, de smala bladcellerna och de otydliga bashörnsgrupperna. Arten kan likna stennäbbmossa R. murale, men denna har betydligt kortare och bredare bladudd och något mer kupade blad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för broddnäbbmossa

Länsvis förekomst och status för broddnäbbmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för broddnäbbmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige bara känd från Skåne. En fynduppgift från Bohuslän (utan närmare lokal; Adlerz 1907) har inte kunnat bekräftas genom herbariematerial. Den finns i Danmark, Norge och Island. Arten är känd från stora delar av Europa, Nordafrika och Kaukasus. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa. Broddnäbbmossa är hotad i Sverige och endast känd från en handfull platser i landet. Artens sällsynthet hos oss beror antagligen på att den befinner sig nära gränsen för sitt utbredningsområde.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Rhynchostegium - näbbmossor 
 • Art
  Rhynchostegium confertum(Dicks.) Schimp. - broddnäbbmossa
  Synonymer
  Rhynchostegium confertum (Dicks.) B. S. G.
  Hypnum confertum Dicks.

Broddnäbbmossa växer på klippor, murar och trädbaser i fuktiga miljöer. I mer oceaniska områden utanför Sverige kan arten växa högt upp på trädstammar. Lokalerna i Kullabygden utgjordes dels av bergväggar, små miniatyrgrottor och en cementmur.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Lövskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Flera av fem kända lokalerna utgörs av tätortsområde samt park- eller kyrkogårdsmiljöer, vilket gör att risken för att arten påverkas negativt vid ändrad skötsel är stor. De övriga två lokalerna (Kullaberg, Dalby Söderskog) ligger idag inom skyddade områden.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
De lokaler som inte återbesökts i sen tid bör snarast återbesökas. På de oskyddade lokaler, där arten finns kvar, måste någon typ av ett ändamålsenligt skydd utverkas.
Utländska namn - NO: Broddskeimose. DK: Skov-Langnæb, IS: Klettasnápur, GB: Clustered Feather-moss.

Adlerz, E. 1907. Bladmossflora för Sveriges lågland, med särskilt avseende på arternas utbredning inom Närke. Örebro.

Andersen, A. G. m.fl. (totalt 8 förf.) 1976. Den danske mosflora. I. Bladmosser. Gyldendal, Köbenhavn.

Frisvoll, A. A. & Blom, H. 1993. Trua moser i Norge med Spetsbergen; raud liste. NINA Utredning 42: 1-55.

Hedenäs, L. 2014. Rhynchostegium confertum broddnäbbmossa s. 179. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Uppdaterad 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Rhynchostegium - näbbmossor 
 • Art
  Rhynchostegium confertum, (Dicks.) Schimp. - broddnäbbmossa
  Synonymer
  Rhynchostegium confertum (Dicks.) B. S. G.
  Hypnum confertum Dicks.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Uppdaterad 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.