Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  forskrimmerlav

Organismgrupp Lavar Rinodina endophragmia
Forskrimmerlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Forskrimmerlav är en skorplav med en mörkbrun till brunsvart, sällan grå till gråbrun bål som är sprickig till areolerad. Apothecier är inte insänkta, upp till 1 mm breda och svarta. Åtminstone små apothecier har en tydlig, ljus kant men på äldre apothecier kan den bli otydlig. Hymeniet är grumligt. Sporerna är bruna, 1-septerade, 15–20 × 7,5–10,5 µm, ganska tjockväggiga och med två mörka band, ett mitt på varje sporhalva. Arten är något lik Rinodina immersa men denna har insänkta apothecier och en vit till ljusgrå bål.
Utbredning
Länsvis förekomst för forskrimmerlav Observationer i Sverige för forskrimmerlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från ett par lokaler i Jämtland. På en av lokalerna upptäcktes den 1873 och återfanns 1950 och 1993-94. Den finns i Norge men inte i Finland. I övrigt förekommer den i Frankrike, Italien, Makedonien, Österrike, Schweiz, Slovakien och på en lokal i Kina på 4100 m höjd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Endast känd från en lokal i Jämtland där den upptäcktes 1873 och senast återfanns 1993-94. Växer under överlutor av kalkhaltiga skifferklippor vid ett vattenfall. Antalet reproduktiva individer skattas till 30 (2-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (1-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 60 (4-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten växer under överlutor av kalkhaltiga skifferklippor, på en av lokalerna vid ett vattenfall. Luftfuktigheten är här mycket hög och växtplatsen är skyddad från direkt solljus av omgivande klippor och skog. I närheten av vattenfallet finns åtminstone ett 20-tal rödlistade lavar varav två har sina enda förekomster i landet här, jämtkantlav Lecanora retracta och forspåskrislav Stereocaulon coniophyllum.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Physciaceae, Släkte Rinodina (krimmerlavar), Art Rinodina endophragmia I.M.Lamb - forskrimmerlav Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Endast känd från en lokal i Jämtland där den upptäcktes 1873 och senast återfanns 1993-94. Växer under överlutor av kalkhaltiga skifferklippor vid ett vattenfall. Antalet reproduktiva individer skattas till 30 (2-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (1-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 60 (4-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Forskrimmerlav är en skorplav med en mörkbrun till brunsvart, sällan grå till gråbrun bål som är sprickig till areolerad. Apothecier är inte insänkta, upp till 1 mm breda och svarta. Åtminstone små apothecier har en tydlig, ljus kant men på äldre apothecier kan den bli otydlig. Hymeniet är grumligt. Sporerna är bruna, 1-septerade, 15–20 × 7,5–10,5 µm, ganska tjockväggiga och med två mörka band, ett mitt på varje sporhalva. Arten är något lik Rinodina immersa men denna har insänkta apothecier och en vit till ljusgrå bål.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för forskrimmerlav

Länsvis förekomst och status för forskrimmerlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för forskrimmerlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från ett par lokaler i Jämtland. På en av lokalerna upptäcktes den 1873 och återfanns 1950 och 1993-94. Den finns i Norge men inte i Finland. I övrigt förekommer den i Frankrike, Italien, Makedonien, Österrike, Schweiz, Slovakien och på en lokal i Kina på 4100 m höjd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Rinodina - krimmerlavar 
 • Art
  Rinodina endophragmiaI.M.Lamb - forskrimmerlav

Arten växer under överlutor av kalkhaltiga skifferklippor, på en av lokalerna vid ett vattenfall. Luftfuktigheten är här mycket hög och växtplatsen är skyddad från direkt solljus av omgivande klippor och skog. I närheten av vattenfallet finns åtminstone ett 20-tal rödlistade lavar varav två har sina enda förekomster i landet här, jämtkantlav Lecanora retracta och forspåskrislav Stereocaulon coniophyllum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
För förekomsten vid vattenfallet gäller att en ytterligare utbyggnad av vattenkraft eller andra förändringar av vattenföringen i vattensystemet är ett hot liksom all avverkning eller utglesning av skogen på eller i omedelbar närhet av lokalerna. Delar av området har tidigare förstörts genom ett stenbrott och av att ån reglerades under 1980-talet. Forsdimma är en förutsättning för flera av de rödlistade lavarna där. De flesta av de rödlistade lavarna inklusive forskrimmerlav kunde återfinnas vid en inventering 1993-94 men flera av dem har små populationer och det är oklart hur regleringen av ån långsiktigt påverkar dem.

Påverkan
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Det stora antalet rödlistade lavar gör att en speciell skötselplan bör upprättas för lokalen vid vattenfallet. Effekten av regleringen av ån måste klargöras och eventuellt bör förändringar i vattendomen föreslås. Åtgärder för turism måste ske med hänsyn tagen till områdets rika och unika lavflora. Övriga lokaler måste inventeras och status klarläggas.
Arten kallades i rödlistan från 2000 Rinodina castanomela. Material tidigare bestämt till denna art från Sverige är R. endophragmia (Santesson m.fl. 2004). R. castanomela, som inte finns i Sverige, förs därför till Ej tillämplig (NA) och istället återfinns R. endophragmia i rödlistan och den har övertagit det svenska namnet forskrimmerlav.

Mayrhofer, H. 1984. Die saxicolen Arten der Flechtengattungen Rinodina und Rinodinella in der Alten Welt. J. Hattori Bot. Lab. 55: 327–493.

Mayrhofer, H. & Poelt, J. 1979. Die saxicolen Arten der Flechtengattung Rinodina in Europa. Bibl. Lichenol. 12: 1–186.

Santesson, R., Moberg, R., Nordin, A., Tønsberg, T. & Vitikainen, O. 2004. Lichen-forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia. Evolutionsmuséet, Uppsala Universitet.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. Rev. Göran Thor 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Rinodina - krimmerlavar 
 • Art
  Rinodina endophragmia, I.M.Lamb - forskrimmerlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. Rev. Göran Thor 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.