Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klätt

Organismgrupp Kärlväxter Agrostemma githago
Klätt Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Klätt är en ettårig, höstgroende, upp till meterhög nejlikväxt med stora, iögonfallande, rödlila blommor som sitter ensamma i grenspetsarna. Stjälken, de motsatta, smala bladen och blomfodret är håriga. Den blommar i juli och augusti. Befruktningen sker snabbt då arten vanligen är självpollinerad. Den besöks även av en del insekter, främst kålfjäril. När kapslarna mognat spricker de upp i toppen med fem flikar och exponerar de stora, svarta och papillösa fröna. Dessa behålls i kapseln och tröskas ut tillsammans med säden, men enstaka frön kan spridas passivt med hjälp av vinden. Fröna gror kort tid efter sådd och arten kan inte bygga upp någon fröreserv. Klätt kan förväxlas med prydnadsväxten nejlikglim Silene coeli-rosa som dock är kal.
Utbredning
Länsvis förekomst för klätt Observationer i Sverige för klätt
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Klätt är ett åkerogräs, som ansågs som mycket besvärligt under 1600-1800-talen. Från och med 1930-talet har den minskat starkt och kan numera med säkerhet endast ses i Skåne (Kåseberga), samt här och var i södra Sverige, där den förekommer som insådd i allmogeåkrar samt vägkanter. Vid Kåseberga i Skåne har den naturaliserats på vägkanter och i branta sluttningar mot havet. I övriga Norden är den försvunnen som åkerogräs och förekommer idag endast som tillfällig adventivart. Arten har minskat eller försvunnit i många andra europeiska länder. Endast i Öst- och Sydeuropa kan den traktvis fortfarande vara vanlig. Dess ursprung är troligen att söka i östra medelhavsområdet, t ex Grekland och Turkiet. Från sitt sydliga ursprungsområde har den spritts med sädesodlingen och kom troligen till Sverige redan ca 2500 f Kr. Den har förekommit i alla sädesodlande länder i Europa, i tempererade Asien, Nya Zeeland, delar av Afrika samt i Amerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
A2ac
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har idag inga förekomster som har koppling till dess historik som åkerogräs, samtliga förekomster i åkrar är i samband med almogeåkerprojekt eller liknande. Verkar försvunnen även från de naturaliserade förekomsterna i Skåne. Klätt omfattas av åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade åkerogräs. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-148) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 80 (70-100) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. (A2ac).
Ekologi
Klätt förekommer främst i höstråg, ofta tillsammans med råglosta Bromus secalinus, blåklint Centaurea cyanus, riddarsporre Consolida regalis och sminkrot Lithospermum arvense ssp. arvense. Den växer på alla slags jordar men föredrar basiska lerjordar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Agrostemma (klättar), Art Agrostemma githago L. - klätt Synonymer Lychnis githago (L.) Scop., Githago segetum Link

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier A2ac
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har idag inga förekomster som har koppling till dess historik som åkerogräs, samtliga förekomster i åkrar är i samband med almogeåkerprojekt eller liknande. Verkar försvunnen även från de naturaliserade förekomsterna i Skåne. Klätt omfattas av åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade åkerogräs. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-148) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 80 (70-100) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. (A2ac).

Åtgärdsprogram Fastställt
Klätt är en ettårig, höstgroende, upp till meterhög nejlikväxt med stora, iögonfallande, rödlila blommor som sitter ensamma i grenspetsarna. Stjälken, de motsatta, smala bladen och blomfodret är håriga. Den blommar i juli och augusti. Befruktningen sker snabbt då arten vanligen är självpollinerad. Den besöks även av en del insekter, främst kålfjäril. När kapslarna mognat spricker de upp i toppen med fem flikar och exponerar de stora, svarta och papillösa fröna. Dessa behålls i kapseln och tröskas ut tillsammans med säden, men enstaka frön kan spridas passivt med hjälp av vinden. Fröna gror kort tid efter sådd och arten kan inte bygga upp någon fröreserv. Klätt kan förväxlas med prydnadsväxten nejlikglim Silene coeli-rosa som dock är kal.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klätt

Länsvis förekomst och status för klätt baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klätt

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Klätt är ett åkerogräs, som ansågs som mycket besvärligt under 1600-1800-talen. Från och med 1930-talet har den minskat starkt och kan numera med säkerhet endast ses i Skåne (Kåseberga), samt här och var i södra Sverige, där den förekommer som insådd i allmogeåkrar samt vägkanter. Vid Kåseberga i Skåne har den naturaliserats på vägkanter och i branta sluttningar mot havet. I övriga Norden är den försvunnen som åkerogräs och förekommer idag endast som tillfällig adventivart. Arten har minskat eller försvunnit i många andra europeiska länder. Endast i Öst- och Sydeuropa kan den traktvis fortfarande vara vanlig. Dess ursprung är troligen att söka i östra medelhavsområdet, t ex Grekland och Turkiet. Från sitt sydliga ursprungsområde har den spritts med sädesodlingen och kom troligen till Sverige redan ca 2500 f Kr. Den har förekommit i alla sädesodlande länder i Europa, i tempererade Asien, Nya Zeeland, delar av Afrika samt i Amerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Agrostemma - klättar 
 • Art
  Agrostemma githagoL. - klätt
  Synonymer
  Lychnis githago (L.) Scop.
  Githago segetum Link

Klätt förekommer främst i höstråg, ofta tillsammans med råglosta Bromus secalinus, blåklint Centaurea cyanus, riddarsporre Consolida regalis och sminkrot Lithospermum arvense ssp. arvense. Den växer på alla slags jordar men föredrar basiska lerjordar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
En av de viktigaste anledningarna till klättens tillbakagång är att den saknar groningsvila i jord. Därför är den helt beroende av ständig frötillförsel. Eftersom fröna till största delen behålls i kapslarna tröskas de ut tillsammans med säden och rensas sedan bort. Ogräsmedel i kombination med dagens täta sädesbestånd medför kraftigt försvårad reproduktion.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Artens få kvarvarande lokaler måste följas upp noga. Jordbrukare som odlar klättblandad säd bör stimuleras att fortsätta odlingen enligt traditionella metoder. Eftersom klätt har små möjligheter att fortleva som åkerogräs blir odling i allmogeåkrar och botaniska trädgårdar samt lagring av frö i genbank de mest realistiska sätten att bevara arten. Den är lättodlad och ger många frön som är enkla att skörda och förvara. Det pågående allmogeråkerprojektet har betytt mycket för artens fortbestånd i landet, men brukningsmetoderna inom projektet måste vidareutvecklas för att trygga klätten på längre sikt. Ett åtgärdsprogram för klätt (åkerogräs) ska upprättas och det kommer att ge förslag på lämpliga åtgärder. Förekomsterna i Skåne (Kåseberga) bör övervakas av floraväktare.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utöver klätt finns i släktet bara en art till: sommarklätt eller turkisk klätt A. gracile. I Grekland kan en lokal underart till klätt urskiljas: grekisk klätt A. githago ssp. thessalum. Bägge dessa taxa kan förekomma i Sverige. Grekisk och turkisk klätt har större blommor än vanlig klätt och har troligen introducerats som prydnadsväxter. Klätt har i äldre tider använts som nyttoväxt, t ex som inblandning i säd vid brännvinsframställning. I Danmark har den odlats för att fröna ger ett tvättmedel för ull. Frönas höga halt av saponin har förorsakat förgiftningar av såväl folk som fä. De ger en binjureskada som är en av förutsättningarna för leprainfektion (spetälska). Leprans tillbakagång i Sverige och på Island kan kanske ha samband med klättens minskning. Arten odlas i de flesta botaniska trädgårdar. Frön finns bevarade hos Nordiska genbanken. Utländska namn – NO: Klinte, DK: Klinte, FI: Aurankukka, GB: Corncockle.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1): 1–40.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland 1997. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Bratt, L. m fl (red) 1993. Hotade och sällsynta växter i Dalarna. Dalarnas Botaniska Sällskap, Malung.

Edqvist, M. & Rühling, Å. 1996. Floraväktarverksamheten i Småland. Årsrapport 1995. Parnassia 9 (1): 4–15.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Hammer, K., Hanelt, P. & Knüpfler, H. 1982. Vorarbeiten zur monographischen Darstellung von Wildpflanzensortimenten: Agrostemma githago L. Kulturpflanzen 30: 45–96.

Jessen, K. & Lind, J. 1922–1923. Det Danske Markukrudts Historie. Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturv. og mathem. Afd. 8 Række. VIII. Köbenhavn.

Johansson, T. 1992. Klätt Agrostemma githago och råglosta Bromus secalinus på Öland, läget 1992. Krutbrännaren 1: 29–31.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Lassen, P. 1996. Tre sorters klätt i Sverige. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (2): 15–17.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Mattiasson, G. 2006. Skånes hotade åkerogräs. Bot. Not. 139 (3): 11–21.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1977. Projekt Linné rapporterar 49–63. Svensk Bot. Tidskr. 71: 205–224.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Pedersen, A. 1959. Caryophyllaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 55: 157–267.

Petersson, J. 1995. Nyheter i Gotlands flora 1994. Rindi 15: 4–17.

Petersson, J. 1999. Hotade växter på Gotland. Del 2: Sårbara arter. Rindi 19: 59–118.

Rühling, Å. 1997. Floran i Oskarshamns kommun. Lund.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Suominen, J. 1979. The grain immigrant flora of Finland. Acta Botanica Fennica 111.

Svensson, R. & Wigren, M. 1982b. Några ogräsarters tillbakagång belyst genom konkurrens-, gödslings- och herbicidförsök. Svensk Bot. Tidskr. 76: 241–258.

Svensson, R. & Wigren, M. 1983. Klättens historia och biologi i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 77: 165–190.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Marita Wigren-Svensson & Roger Svensson 1992. Rev. Roger Svensson 1997. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Agrostemma - klättar 
 • Art
  Agrostemma githago, L. - klätt
  Synonymer
  Lychnis githago (L.) Scop.
  Githago segetum Link
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Marita Wigren-Svensson & Roger Svensson 1992. Rev. Roger Svensson 1997. ©ArtDatabanken, SLU 2006.