Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fältnarv

Organismgrupp Kärlväxter Sagina apetala
Fältnarv Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ettårig, vårgroende, 5–10 cm hög, nejlikväxt. Stjälken är spenslig, kal och oftast grenig från basen. De korta, trådfina bladen är kala eller cilierade vid basen och har en 0,1–0,4 mm lång uddspets. Blommorna är fyrtaliga, utan eller med mycket små, vita kronblad. De äggrunda foderbladen är upprätta, mer eller mindre tryckta till och något kortare än den 1,6–2,5 mm långa kapseln. Åtminstone de två yttre foderbladen är spetsiga. Växten blommar i juni-juli och förökar sig med frön. Fältnarv är mycket snarlik hårnarv Sagina apetala ssp. erecta som har alla foderblad trubbiga och vid fruktmognaden utstående från kapseln.
Utbredning
Länsvis förekomst för fältnarv Observationer i Sverige för fältnarv
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fältnarv har blivit funnen på omkring 35 lokaler i Skåne, huvudsakligen i kustnära trakter i de södra och sydöstra delarna av landskapet. Den förefaller ha gått tillbaka och är endast påträffad på sju lokaler sedan floraväktarverksamheten startade 1988. Från åtminstone två av dessa lokaler är den troligen försvunnen idag. På Kullaberg i Brunnby socken och vid Stenshuvud i Södra Mellby socken har växten funnits under lång tid, medan en ny förekomst för fältnarv upptäcktes 1990 vid Listarum i Smedstorp socken. Nyligen upptäcktes den på en lokal på södra Öland. I Danmark är den spridd över en stor del av landet och betraktas som tämligen allmän på de södra öarna. Växten är inte känd från övriga nordiska länder. Fältnarv är utbredd och relativt vanlig över stora delar av västra och södra Europa. Den förekommer även i Nordafrika och på spridda lokaler i de västra delarna av Asien. De nordiska förekomsterna tillhör de nordligaste.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(ii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer i Skåne och på Öland. Fältnarv växer på kulturpåverkad, sandig mark som hålles öppen genom slitage av tramp, fordonskörsel och liknande aktiviteter. Fältnarv är mycket konkurrenssvag och försvinner direkt om vegetationen sluts. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (500-100000). Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 21000 (19000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (24-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Fältnarv växer på kulturpåverkad, sandig mark som hålls öppen genom slitage av tramp, fordonskörsel och liknande aktiviteter. Växtplatserna är sommartorra men relativt blöta under övrig del av året. De nuvarande växtplatserna utgörs av hjulspår på en markväg, trampnött klippterräng och ett äldre sandtag. Förutom tidigare fynd på liknande ståndorter, har flera äldre fynd gjorts i åkrar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Sagina (smalnarvar), Art Sagina apetala Ard. - fältnarv Synonymer Sagina ciliata Fr.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(ii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer i Skåne och på Öland. Fältnarv växer på kulturpåverkad, sandig mark som hålles öppen genom slitage av tramp, fordonskörsel och liknande aktiviteter. Fältnarv är mycket konkurrenssvag och försvinner direkt om vegetationen sluts. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (500-100000). Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 21000 (19000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (24-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iv,v)c(iv)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
En ettårig, vårgroende, 5–10 cm hög, nejlikväxt. Stjälken är spenslig, kal och oftast grenig från basen. De korta, trådfina bladen är kala eller cilierade vid basen och har en 0,1–0,4 mm lång uddspets. Blommorna är fyrtaliga, utan eller med mycket små, vita kronblad. De äggrunda foderbladen är upprätta, mer eller mindre tryckta till och något kortare än den 1,6–2,5 mm långa kapseln. Åtminstone de två yttre foderbladen är spetsiga. Växten blommar i juni-juli och förökar sig med frön. Fältnarv är mycket snarlik hårnarv Sagina apetala ssp. erecta som har alla foderblad trubbiga och vid fruktmognaden utstående från kapseln.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fältnarv

Länsvis förekomst och status för fältnarv baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fältnarv

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fältnarv har blivit funnen på omkring 35 lokaler i Skåne, huvudsakligen i kustnära trakter i de södra och sydöstra delarna av landskapet. Den förefaller ha gått tillbaka och är endast påträffad på sju lokaler sedan floraväktarverksamheten startade 1988. Från åtminstone två av dessa lokaler är den troligen försvunnen idag. På Kullaberg i Brunnby socken och vid Stenshuvud i Södra Mellby socken har växten funnits under lång tid, medan en ny förekomst för fältnarv upptäcktes 1990 vid Listarum i Smedstorp socken. Nyligen upptäcktes den på en lokal på södra Öland. I Danmark är den spridd över en stor del av landet och betraktas som tämligen allmän på de södra öarna. Växten är inte känd från övriga nordiska länder. Fältnarv är utbredd och relativt vanlig över stora delar av västra och södra Europa. Den förekommer även i Nordafrika och på spridda lokaler i de västra delarna av Asien. De nordiska förekomsterna tillhör de nordligaste.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Sagina - smalnarvar 
 • Art
  Sagina apetalaArd. - fältnarv
  Synonymer
  Sagina ciliata Fr.

Fältnarv växer på kulturpåverkad, sandig mark som hålls öppen genom slitage av tramp, fordonskörsel och liknande aktiviteter. Växtplatserna är sommartorra men relativt blöta under övrig del av året. De nuvarande växtplatserna utgörs av hjulspår på en markväg, trampnött klippterräng och ett äldre sandtag. Förutom tidigare fynd på liknande ståndorter, har flera äldre fynd gjorts i åkrar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Blottad mark, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Fältnarv är en konkurrenssvag växt som försvinner om växtplatsen växer igen och vegetationen sluts. Växten har försvunnit från flera äldre lokaler på grund av ändrad markanvändning genom trädplantering, sandtäkt eller bebyggelse. Från åkermark har sannolikt fältnarv försvunnit genom ändrade brukningsformer. Det moderna jordbrukets tätvuxna grödor, intensiva ogräsbekämpning och höga gödselgivor minskar livsutrymmet för små och konkurrenssvaga växter. Denna utveckling bör även ha påverkat fältnarv på ett negativt sätt.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
De återstående lokalerna för fältnarv får inte tillåtas att växa igen. Vid behov måste de röjas och marken eventuellt omröras så att ett glest vegetationstäcke behålls. På Kullaberg växer den inom naturreservatet och här hålls lokalen öppen genom trampet från mängden av besökare. Även lokalen vid Södra Mellby ligger inom ett naturreservat (Esperöd naturreservat), en ändamålsenlig skötsel som gynnar arten är viktig. Skyddsvärdet förhöjs genom att denna lokal hyser flera andra rödlistade växter som flockarun Centaurium erythraea, vittåtel Aira caryophyllea och ekorrsvingel Vulpia bromoides. Lokalerna för fältnarv hålls under årlig uppsikt av Floraväktarna i Skåne.
Fältnarv är fridlyst. Skånskt material av fältnarv odlas bland annat i den botaniska trädgården i Helsingborg. Utländska namn – NO: Trådarve, DK: Kronløs Firling, GB: Annual Pearlwort.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1).

Jessen, K. & Lind, J. 1922–1923. Det Danske Markukrudts Historie. Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturv. og mathem. Afd. 8 Række. VIII. Köbenhavn.

Mattiasson, G. 1993. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1992. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1993 (1): 24–68.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1982. Projekt Linné rapporterar 133–143. Svensk Bot. Tidskr. 76: 281–282.

Olsson, K.-A. 2004. Floraväktarrapport 2004. Bot. Not. 137 (3): 1–36.

Olsson, K.-A. & Tyler, T. 2001. Skånes rödlistade kärlväxter i ett historiskt perspektiv. Bot. Not. 134 (2): 1–21.

Pedersen, A. 1959. Caryophyllaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 55: 157–267.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Sagina - smalnarvar 
 • Art
  Sagina apetala, Ard. - fältnarv
  Synonymer
  Sagina ciliata Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.