Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bitter taggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Sarcodon fennicus
Bitter taggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bitter tagsvamp är en ganska liten taggsvamp. Hatten är upp till 10 cm bred, regelbunden eller brett inskuren, gulbrun, ibland något rödaktig, först fnasig, senare mer fjällig. Fjällen utvecklas vanligtvis först på äldre fruktkroppar och är då grova, uppåtriktade i mitten av hatten, medan kanten har mer tilltryckta fjäll. Taggarna på unga fruktkroppar är ljusa men blir med tiden chokladbruna. Köttet är vitt i hatten och övre delen av foten, grönt till blågrönt i fotbasen. Den luktar karakteristisk av bittermandelolja. Bitter taggsvamp liknar blåfotad taggsvamp Sarcodon glaucopus men den senare saknar fjäll på hatten, har mindre sporer och luktar ej bittermandel.
Utbredning
Länsvis förekomst för bitter taggsvamp Observationer i Sverige för bitter taggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är bitter taggsvamp sällsynt funnen från Småland, Bohuslän, Västergötland och Östergötland norrut till södra Västerbotten. Arten har en något östlig utbredning i Svealand och Norrland. I övrigt är den känd från Norge, Finland och Marocko. Det är inte uteslutet att den även förekommer i Alperna. Arten är rödlistad i Danmark och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med framförallt gran men även tall på kalkrik mark, helst äldre talldominerade bestånd i områden med hög luftfuktighet. Ofta påträffad i barrblandskog som tidigare skogsbetats. Total population i landet bedöms ha minskat, och fortgående att minska huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre kalkbarrskog. Artens fortlevnadsmöjligheter blir förhoppningsvis förbättrad genom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för rödlistade fjälltaggsvampar som sedan 2006 resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Antalet kända lokaler har ökat och totalpopulationen bedöms vara något större än vid tidigare bedömningar. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (3000-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (150-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (980-1500) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Bitter taggsvamp är mykorrhizabildande och växer under tall och gran i mossig, äldre barrskog, gärna på kalkrik mark. Fruktkroppar uppträder från augusti till oktober.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Sarcodon (fjälltaggsvampar), Art Sarcodon fennicus (P.Karst) P.Karst - bitter taggsvamp Synonymer Sarcodon scabrosus var. fennicus P.Karst.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med framförallt gran men även tall på kalkrik mark, helst äldre talldominerade bestånd i områden med hög luftfuktighet. Ofta påträffad i barrblandskog som tidigare skogsbetats. Total population i landet bedöms ha minskat, och fortgående att minska huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre kalkbarrskog. Artens fortlevnadsmöjligheter blir förhoppningsvis förbättrad genom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för rödlistade fjälltaggsvampar som sedan 2006 resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Antalet kända lokaler har ökat och totalpopulationen bedöms vara något större än vid tidigare bedömningar. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (3000-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (150-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (980-1500) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Åtgärdsprogram Fastställt
Bitter tagsvamp är en ganska liten taggsvamp. Hatten är upp till 10 cm bred, regelbunden eller brett inskuren, gulbrun, ibland något rödaktig, först fnasig, senare mer fjällig. Fjällen utvecklas vanligtvis först på äldre fruktkroppar och är då grova, uppåtriktade i mitten av hatten, medan kanten har mer tilltryckta fjäll. Taggarna på unga fruktkroppar är ljusa men blir med tiden chokladbruna. Köttet är vitt i hatten och övre delen av foten, grönt till blågrönt i fotbasen. Den luktar karakteristisk av bittermandelolja. Bitter taggsvamp liknar blåfotad taggsvamp Sarcodon glaucopus men den senare saknar fjäll på hatten, har mindre sporer och luktar ej bittermandel.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bitter taggsvamp

Länsvis förekomst och status för bitter taggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bitter taggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är bitter taggsvamp sällsynt funnen från Småland, Bohuslän, Västergötland och Östergötland norrut till södra Västerbotten. Arten har en något östlig utbredning i Svealand och Norrland. I övrigt är den känd från Norge, Finland och Marocko. Det är inte uteslutet att den även förekommer i Alperna. Arten är rödlistad i Danmark och Finland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Sarcodon - fjälltaggsvampar 
 • Art
  Sarcodon fennicus(P.Karst) P.Karst - bitter taggsvamp
  Synonymer
  Sarcodon scabrosus var. fennicus P.Karst.

Bitter taggsvamp är mykorrhizabildande och växer under tall och gran i mossig, äldre barrskog, gärna på kalkrik mark. Fruktkroppar uppträder från augusti till oktober.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Arten missgynnas av skogsbruk där äldre barrskogar och naturskogar fragmenteras och trädkontinuiteten bryts. Eftersom arten huvudsakligen växer i äldre, avverkningsmogen barrskog hotas flera växtplatser av slutavverkning. På sikt påverkas arten även negativt av kvävenedfall och försurning.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Kända växtplatser bör undantas från rationellt skogsbruk, men troligen tål arten försiktig plockhuggning om man lämnar träd av olika ålder och ej bryter trädkontinuiteten. För att ytterligare gynna arten bör dock fler områden med äldre barskog på kalkrik mark skyddas och helt undantas från skogsbruk.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utländska namn – NO: Gallestorpigg, FI: Nummiorakas.

Maas Geesteranus, R.A. 1975. Die terrestrischen Stachelpilze Europas. Amsterdam-London.

Maas Geesteranus, R.A. & Nannfeldt, J.A. 1969. The genus Sarcodon in Sweden in the light of recent investigations. Svensk Bot. Tidskr. 63: 401–440.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Strid, Å. 1985. Svenska taggsvampar 6. Släktet Sarcodon. Jordstjärnan 6: 5–10.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gillis Aronsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Sarcodon - fjälltaggsvampar 
 • Art
  Sarcodon fennicus, (P.Karst) P.Karst - bitter taggsvamp
  Synonymer
  Sarcodon scabrosus var. fennicus P.Karst.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gillis Aronsson 1997.