Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nålkörvel

Organismgrupp Kärlväxter Scandix pecten-veneris
Nålkörvel Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Nålkörvel är en vanligen upp till 2 dm hög, ettårig, höst- eller vårgroende, flockblomstrig ört som känns igen på sina karakteristiska delfrukter. Dessa är sträva och har en ganska kort fröbärande del, men det tvåeggade sprötet kan bli 5–6 cm långt. Växten är ofta grenad från basen, har små, finflikiga blad och små, vita, kortskaftade blommor som sitter i 5–8-blommiga småflockar vilka är omgivna av breda, flikiga svepeblad. Småflockarna sitter ofta enstaka i bladvecken, men kan också sitta 2–3 tillsammans och bildar då en storflock utan allmänt svepe. Arten blommar i juni och juli, och blommorna besöks främst av små flugor. Den är självsteril liksom övriga flockblommiga växter.
Utbredning
Länsvis förekomst för nålkörvel Observationer i Sverige för nålkörvel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nålkörvel var tidigare tämligen allmän på Öland och Gotland som åkerogräs och förekom sällsynt som åker- och ruderatväxt i Götaland (tillfälligt även längre norrut), främst utefter kusterna. Efter 1950 är den endast funnen på Öland och Gotland har även där minskat mycket kraftigt och aktuella uppgifter finns bara från 10 respektive 20 lokaler. Nålkörvel förekommer ibland sporadiskt på sina växtplatser. I Danmark har också en tillbakagång skett. Den påträffas undantagsvis som ruderatväxt och anses vara sårbar. I Norge och Finland har nålkörvel förekommit sporadiskt i kusttrakterna men verkar nu vara försvunnen. Arten är ursprunglig i Europa, Nordafrika och västra Asien. Den är införd till Nordamerika, Chile, Australien och Nya Zeeland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Förekommer på Gotland och Öland. Nålkörvel är främst ett åkerogräs. Nålkörvelns tillbakagång hänger samman med ändrade brukningsmetoder.Arten omfattas av åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade åkerogräs. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (5000-30000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7664 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (50-184) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Nålkörvel förekommer endast på kulturmark, främst på åkrar, men även på ruderatplatser. Den verkar föredra kalkhaltig jord.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Apiales (araliaordningen), Familj Apiaceae (flockblommiga), Släkte Scandix (nålkörvlar), Art Scandix pecten-veneris L. - nålkörvel Synonymer Scandix pecten

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Förekommer på Gotland och Öland. Nålkörvel är främst ett åkerogräs. Nålkörvelns tillbakagång hänger samman med ändrade brukningsmetoder.Arten omfattas av åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade åkerogräs. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (5000-30000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7664 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (50-184) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Fastställt
Nålkörvel är en vanligen upp till 2 dm hög, ettårig, höst- eller vårgroende, flockblomstrig ört som känns igen på sina karakteristiska delfrukter. Dessa är sträva och har en ganska kort fröbärande del, men det tvåeggade sprötet kan bli 5–6 cm långt. Växten är ofta grenad från basen, har små, finflikiga blad och små, vita, kortskaftade blommor som sitter i 5–8-blommiga småflockar vilka är omgivna av breda, flikiga svepeblad. Småflockarna sitter ofta enstaka i bladvecken, men kan också sitta 2–3 tillsammans och bildar då en storflock utan allmänt svepe. Arten blommar i juni och juli, och blommorna besöks främst av små flugor. Den är självsteril liksom övriga flockblommiga växter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nålkörvel

Länsvis förekomst och status för nålkörvel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nålkörvel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nålkörvel var tidigare tämligen allmän på Öland och Gotland som åkerogräs och förekom sällsynt som åker- och ruderatväxt i Götaland (tillfälligt även längre norrut), främst utefter kusterna. Efter 1950 är den endast funnen på Öland och Gotland har även där minskat mycket kraftigt och aktuella uppgifter finns bara från 10 respektive 20 lokaler. Nålkörvel förekommer ibland sporadiskt på sina växtplatser. I Danmark har också en tillbakagång skett. Den påträffas undantagsvis som ruderatväxt och anses vara sårbar. I Norge och Finland har nålkörvel förekommit sporadiskt i kusttrakterna men verkar nu vara försvunnen. Arten är ursprunglig i Europa, Nordafrika och västra Asien. Den är införd till Nordamerika, Chile, Australien och Nya Zeeland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Scandix - nålkörvlar 
 • Art
  Scandix pecten-venerisL. - nålkörvel
  Synonymer
  Scandix pecten

Nålkörvel förekommer endast på kulturmark, främst på åkrar, men även på ruderatplatser. Den verkar föredra kalkhaltig jord.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Nålkörvelns tillbakagång hänger samman med förbättrade frörensningsmetoder och användning av ogräsmedel.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Artens nuvarande lokaler bör följas upp av floraväktare och om möjligt skyddas genom att ogräsmedel undviks i åkerns yttre delar. Nålkörvelns möjligheter att fortleva ökas om åkerns ytterkanter lämnas obesådda. På flera gotländska lokaler med goda betingelser har arten förekommit åtskilliga år i följd. Ett särskilt program för att bevara nålkörvel är under utarbetande inom WWF-projektet Allmogeåkrar och EU:s miljöstödsprogram. På lång sikt är det osäkert om arten kommer att kunna fortleva som åkerogräs, varför den bör odlas i allmogeåkrar, vid hembygdsgårdar och botaniska trädgårdar. Frö av arten bör lagras i genbank. Frö från öländska lokaler finns i odling hos lokala floraväktare. Ett åtgärdsprogram för nålkörvel (åkerogräs) ska upprättas och det kommer att ge förslag på lämpliga åtgärder.

Åtgärdsprogram Fastställt
Nålkörvel är fridlyst. Utländska namn – NO: Venuskam, DK: Jomfrukam, FI: Sarjaputki, GB: Shepherd´s-needle.

Andersson, U.-B. & Gunnarsson, T. 2006. Floraväktarrapport 2005 Ölands botaniska Förening. Krutbrännaren 15 (1): 3–49.

Egholm, B. 1951. Umbelliferernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 373–480.

Hård av Segerstad, F. 1924. Sydsvenska florans växtgeografiska huvudgrupper. Malmö.

Hultén, E. (red) 1958–60. Vår svenska flora i färg. Stockholm.

Jessen, K. & Lind, J. 1922–1923. Det Danske Markukrudts Historie. Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturv. og mathem. Afd. 8 Række. VIII. Köbenhavn.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Petersson, J. 1998. Hotade växter på Gotland. Del 1: Försvunna och akut hotade växter. Rindi 18: 4–43.

Suominen, J. 1979. The grain immigrant flora of Finland. Acta Botanica Fennica 111.

Svensson, R. 2006. Inventering av åkerogräs på Gotland 8-14 juli 2005. Länsstyrelsen Gotlands län. Rapporter om natur och miljö - nr 2006:4.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Marita Wigren-Svensson & Roger Svensson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Scandix - nålkörvlar 
 • Art
  Scandix pecten-veneris, L. - nålkörvel
  Synonymer
  Scandix pecten
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Marita Wigren-Svensson & Roger Svensson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.