Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  timmerskapania

Organismgrupp Mossor Scapania apiculata
Timmerskapania Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Timmerskapania är en mycket småvuxen bladlevermossa, som i likhet med flertalet övriga skapania-arter har blad som är kluvna i två olikstora, ihopvikta flikar (lober). Arten kännetecknas av spetsiga, sneda bladlober, stora celler med kraftiga hörnförtjockningar och encelliga, rödaktiga groddkorn. På blad med groddkorn saknas oftast helt lobering, vilket inte är fallet hos någon annan skapania-art. Genom avsaknad av bladtänder skiljer den sig från sågskapania S. umbrosa, även från unga individer av denna art. Svepen och sporkapslar är sällsynta medan groddkorn nästan alltid förekommer rikligt.
Utbredning
Länsvis förekomst för timmerskapania Observationer i Sverige för timmerskapania
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sällsynt (ca 70 lokaler) från Småland till Jämtland. Därtill finns en observation gjord i Åsele lappmark på 1990-talet (B. G. Jonsson, muntl.). Under 2000-talet utförde Henrik Weibull flera riktade inventeringar och fann den på flera nya lokaler. Den kan möjligen vara något förbisedd p.g.a. sin ringa storlek. Arten finns mycket sällsynt i Norge och i Finland. Totalutbredningen omfattar Europa, Asien och Nordamerika. Den är subarktisk till subalpin, holarktisk. Arten är rödlistad även i Finland (CR) och flera andra länder. Den finns dessutom med på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Växer på hård ved som tidvis översvämmas och hittas ofta intill vattendrag i skuggigt läge. Arten är sällsynt och glest spridd i Mellansverige upp till Västerbottens län. Samtliga förekomster är ytmässigt små och troligen individfattiga. Skogsklädda stränder med mycket död ved har minskat och fortsätter att minska där arten har sitt huvudutbredningsområde. Antalet reproduktiva individer skattas till 2100 (400-2500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1400 (300-1700) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Substratet är minskande. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Mossan växer på hård ved som tidvis blöts ned och hittas ofta på omkullfallna trädstammar intill vattendrag och skogstjärnar, i skuggigt läge, inte sällan tillsammans med fingermossa Lepidozia reptans, liten hornflikmossa Lophozia ascendens och andra levermossor. Arten är en primärkolonisatör med svag konkurrenskraft. Flera av lokalerna är belägna i relativt örtrik skogsmark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Scapaniaceae, Släkte Scapania (skapanior), Art Scapania apiculata Spruce - timmerskapania Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Växer på hård ved som tidvis översvämmas och hittas ofta intill vattendrag i skuggigt läge. Arten är sällsynt och glest spridd i Mellansverige upp till Västerbottens län. Samtliga förekomster är ytmässigt små och troligen individfattiga. Skogsklädda stränder med mycket död ved har minskat och fortsätter att minska där arten har sitt huvudutbredningsområde. Antalet reproduktiva individer skattas till 2100 (400-2500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1400 (300-1700) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Substratet är minskande. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Timmerskapania är en mycket småvuxen bladlevermossa, som i likhet med flertalet övriga skapania-arter har blad som är kluvna i två olikstora, ihopvikta flikar (lober). Arten kännetecknas av spetsiga, sneda bladlober, stora celler med kraftiga hörnförtjockningar och encelliga, rödaktiga groddkorn. På blad med groddkorn saknas oftast helt lobering, vilket inte är fallet hos någon annan skapania-art. Genom avsaknad av bladtänder skiljer den sig från sågskapania S. umbrosa, även från unga individer av denna art. Svepen och sporkapslar är sällsynta medan groddkorn nästan alltid förekommer rikligt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för timmerskapania

Länsvis förekomst och status för timmerskapania baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för timmerskapania

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sällsynt (ca 70 lokaler) från Småland till Jämtland. Därtill finns en observation gjord i Åsele lappmark på 1990-talet (B. G. Jonsson, muntl.). Under 2000-talet utförde Henrik Weibull flera riktade inventeringar och fann den på flera nya lokaler. Den kan möjligen vara något förbisedd p.g.a. sin ringa storlek. Arten finns mycket sällsynt i Norge och i Finland. Totalutbredningen omfattar Europa, Asien och Nordamerika. Den är subarktisk till subalpin, holarktisk. Arten är rödlistad även i Finland (CR) och flera andra länder. Den finns dessutom med på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Scapaniaceae  
 • Släkte
  Scapania - skapanior 
 • Art
  Scapania apiculataSpruce - timmerskapania

Mossan växer på hård ved som tidvis blöts ned och hittas ofta på omkullfallna trädstammar intill vattendrag och skogstjärnar, i skuggigt läge, inte sällan tillsammans med fingermossa Lepidozia reptans, liten hornflikmossa Lophozia ascendens och andra levermossor. Arten är en primärkolonisatör med svag konkurrenskraft. Flera av lokalerna är belägna i relativt örtrik skogsmark.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Ett begränsat antal lokaler och totalt sett en liten population innebär ett hot mot artens fortbestånd. Alla skogsskötselåtgärder på eller i närheten av lokalerna utgör ett hot. På lång sikt torde de olikåldriga, under lång tid orörda skogarnas tillbakagång även utgöra ett allvarligt hot.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Samtliga aktuella fyndlokaler måste ges ett ändamålsenligt skydd vilket måste inkludera en god tillgång på död ved liksom expositionsskydd samt att strandmiljön inte tillåts torka upp under någon längre period. Äldre, obesökta fyndlokaler bör snarast återbesökas för att utröna artens aktuella status.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utländska namn - NO: Fakkeltvibladmose, FI: Kantokinnassammal.

Amakawa, T. & Hattori, S. 1953-5. A revision of the Japanese species of Scapaniaceae 1-3. J. Hattori Bot. Lab. 9: 45-62, 12: 91-112, 14: 71-90.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Jørgensen, E. 1934. Norges levermoser. Bergens Mus. Skr. 16.

Müller, K. 1951-58. Die Lebermoose Europas. I L. Rabenhorsts Kryptogamen-Flora von Deutschland und der Schweiz 3 uppl. 6(1) & 6(2). Leipzig.

Schuster, M.R. 1974. The Hepaticae and Anthocerotae of North America III. New York & London.

Weibull, H. 2007. Åtgärdsprogram för sällsynta skapanior på tidvis översvämmad ved. Remissversion. Naturvårdsverket.

Weibull, H. 2008. Inventering av hårklomossa och skapanior på ved vid vatten. Länsstyrelsens Rapportserie 2008:15. Natur- Och Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Västmanlands län

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Tommy Pettersson 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Scapaniaceae  
 • Släkte
  Scapania - skapanior 
 • Art
  Scapania apiculata, Spruce - timmerskapania
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Tommy Pettersson 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.