Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skriftskärelav

Organismgrupp Lavar Schismatomma graphidioides
Skriftskärelav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skrift-skärelav har en vit, grå, rosagrå eller grönaktig, ofta sprucken bål, med orange Trentepohlia-alger som syns om bålen rispas. Bålen reagerar K–, KC– och C–. Soral saknas. Apothecier är oregelbundna till formen, enkla till grenade, mer eller mindre avlånga, 0,3–0,8 mm breda, insänkta och bålkanten saknar pruina. Disken är svart, plan och saknar i tvärsnitt markerad svart gräns (egenkant) mot bålen. Sporerna är 4-celliga, 24–36 × 3–3,5 µm och ofta böjda eller spiralvridna. Pykniden är svarta, nedsänkta och har njurformade konidier, 3,5–5,5 × 1,2–1,5 µm. Skrift-skärelav är mycket närstående rosa skärelav Schismatomma pericleum, men denna har mer runda apothecier med välvd disk och starkt pruinös apotheciekant. Arten kan även förväxlas med rödbrun klotterlav Opegrapha rufescens, som dock har apothecier med välutvecklad svart egenkant som syns i tvärsnitt.
Utbredning
Länsvis förekomst för skriftskärelav Observationer i Sverige för skriftskärelav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Skrift-skärelav befinner sig i södra Sverige på sin nordgräns i Europa. I landet finns fem aktuella vitt spridda lokaler i södra Sverige. Flera gamla fynd finns från Skåne men här har arten inte återfunnits. På alla lokalerna finns bara små populationer. I Danmark är arten rödlistad som Försvunnen. Arten finns söderut i Väst- och Sydvästeuropa, men den är överallt sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Känd från 10 aktuella, vitt spridda lokaler i södra Sverige. Växer på bark av lövträd (ask, bok) i öppna till slutna miljöer. Möjligen förbisedd pga av sin begränsade storlek och att den kan förväxlas med den likaså rödlistade Schismatomma pericleum. Askskottssjukan är ett hot på flera lokaler. Antalet reproduktiva individer skattas till 160 (40-320). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (10-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 37888 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (32-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 25 (20-50) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 25 (20-50) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Växer på bark av lövträd i öppna till slutna miljöer. Av de gamla kollekterna att döma var miljöerna relativt triviala med huvudsakligen vanliga arter. Vid något tillfälle förekom dock skriftskärelav tillsammans med bokvårtlav Pyrenula nitida och olivklotterlav Opegrapha viridis. De aktuella fynden i Blekinge gjordes på bok tillsammans med triviala arter, det ena på ett träd med intorkat savflöde i halvöppen till sluten bokskog. På Stora Karlsö och i Bohuslän hittades arten på ask i en ljus östbrant respektive blandad ädellövskog. På båda de sistnämnda lokalerna fanns andra rödlistade lavar. På Brittiska öarna, där arten anses vara mycket sällsynt, utgörs växtplatserna av öppna och ljusa hagmarker.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· bok
· bok
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Roccellaceae, Släkte Schismatomma (skärelavar), Art Schismatomma graphidioides (Leight.) Zahlbr. - skriftskärelav Synonymer Platygrapha rimata Flot. ex Nyl., Schismatomma rimatum (Nyl.) Almq., Enterographa rimata (Nyl.) Zwackh, Enterographa graphidioides (Leight.) Almb., skrift-skärelav

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Känd från 10 aktuella, vitt spridda lokaler i södra Sverige. Växer på bark av lövträd (ask, bok) i öppna till slutna miljöer. Möjligen förbisedd pga av sin begränsade storlek och att den kan förväxlas med den likaså rödlistade Schismatomma pericleum. Askskottssjukan är ett hot på flera lokaler. Antalet reproduktiva individer skattas till 160 (40-320). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (10-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 37888 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (32-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 25 (20-50) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 25 (20-50) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Skrift-skärelav har en vit, grå, rosagrå eller grönaktig, ofta sprucken bål, med orange Trentepohlia-alger som syns om bålen rispas. Bålen reagerar K–, KC– och C–. Soral saknas. Apothecier är oregelbundna till formen, enkla till grenade, mer eller mindre avlånga, 0,3–0,8 mm breda, insänkta och bålkanten saknar pruina. Disken är svart, plan och saknar i tvärsnitt markerad svart gräns (egenkant) mot bålen. Sporerna är 4-celliga, 24–36 × 3–3,5 µm och ofta böjda eller spiralvridna. Pykniden är svarta, nedsänkta och har njurformade konidier, 3,5–5,5 × 1,2–1,5 µm. Skrift-skärelav är mycket närstående rosa skärelav Schismatomma pericleum, men denna har mer runda apothecier med välvd disk och starkt pruinös apotheciekant. Arten kan även förväxlas med rödbrun klotterlav Opegrapha rufescens, som dock har apothecier med välutvecklad svart egenkant som syns i tvärsnitt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skriftskärelav

Länsvis förekomst och status för skriftskärelav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skriftskärelav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Skrift-skärelav befinner sig i södra Sverige på sin nordgräns i Europa. I landet finns fem aktuella vitt spridda lokaler i södra Sverige. Flera gamla fynd finns från Skåne men här har arten inte återfunnits. På alla lokalerna finns bara små populationer. I Danmark är arten rödlistad som Försvunnen. Arten finns söderut i Väst- och Sydvästeuropa, men den är överallt sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Roccellaceae  
 • Släkte
  Schismatomma - skärelavar 
 • Art
  Schismatomma graphidioides(Leight.) Zahlbr. - skriftskärelav
  Synonymer
  Platygrapha rimata Flot. ex Nyl.
  Schismatomma rimatum (Nyl.) Almq.
  Enterographa rimata (Nyl.) Zwackh
  Enterographa graphidioides (Leight.) Almb.
  skrift-skärelav

Växer på bark av lövträd i öppna till slutna miljöer. Av de gamla kollekterna att döma var miljöerna relativt triviala med huvudsakligen vanliga arter. Vid något tillfälle förekom dock skriftskärelav tillsammans med bokvårtlav Pyrenula nitida och olivklotterlav Opegrapha viridis. De aktuella fynden i Blekinge gjordes på bok tillsammans med triviala arter, det ena på ett träd med intorkat savflöde i halvöppen till sluten bokskog. På Stora Karlsö och i Bohuslän hittades arten på ask i en ljus östbrant respektive blandad ädellövskog. På båda de sistnämnda lokalerna fanns andra rödlistade lavar. På Brittiska öarna, där arten anses vara mycket sällsynt, utgörs växtplatserna av öppna och ljusa hagmarker.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
Avverkning av värdträden.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Skydda samtliga lokaler och för de områden som redan har ett skydd måste skötselplanen anpassas efter arten.
Kallades i rödlistan 2000 för skriftskärelav.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Roccellaceae  
 • Släkte
  Schismatomma - skärelavar 
 • Art
  Schismatomma graphidioides, (Leight.) Zahlbr. - skriftskärelav
  Synonymer
  Platygrapha rimata Flot. ex Nyl.
  Schismatomma rimatum (Nyl.) Almq.
  Enterographa rimata (Nyl.) Zwackh
  Enterographa graphidioides (Leight.) Almb.
  skrift-skärelav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.