Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grönskära

Organismgrupp Kärlväxter Bidens radiata
Grönskära Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grönskära är en ettårig, korgblommig ört, som alltefter betingelserna varierar i storlek från några få cm till 5–10 dm. Groningen börjar i juni men är utsträckt under en lång del av sommaren (beroende av vattenståndsförhållandena). Bladen är motsatta, vanligen flikiga och smalnar av i ett vidgat bladskaft. Blomkorgarna är upprätta (kan dock modifieras av torka eller översvämning). Grönskära kan förväxlas med brunskära Bidens tripartita, som är närstående. Grönskäran är dock ljusgrön och inte mörkgrön. Denna skillnad kan vara svår att se om man inte har sett bägge arterna. Grönskärans blomkorgar är mycket bredare än höga medan brunskärans är ungefär lika breda som höga. Frukterna hos grönskäran är mindre, ungefär 4–5 mm, mot det dubbla för brunskäran. Blomningen infaller från juli till september. Frukterna mognar under hösten. De har 2 borst som liksom frukten i övrigt är försedda med hullingar. Spridning sker såväl med djur som med vatten.
Utbredning
Länsvis förekomst för grönskära Observationer i Sverige för grönskära
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grönskära har en mycket oregelbunden utbredning i landet. Det största antalet lokaler finns i områdena kring Vänern, Hjälmaren och Hornborgasjön och i Norrbottens kustområde. Dessutom finns spridda uppgifter från Skåne, Västergötland, Småland, Dalsland, Dalarna, Hälsingland, Ångermanland, Västerbotten. Flertalet uppgifter härrör från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då grönskäran expanderade starkt i samband med olika sjösänkningsföretag. Aktuell status är oklar i flera landskap. Arten är vittspridd i Finland men saknas i Norge. I Danmark är den mycket sällsynt och har försvunnit från ett stort antal lokaler. Totalutbredningen är eurasiatisk med stora utbredningsluckor.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Grönskära förekommer från Skåne till Norrbotten, främst vid större sjöar i jordbruksområden men även vid avsnörningslaguner som periodiskt påverkas av havsvatten och skyddade havssvikar. Arten är konkurrenssvag och gynnas av störning. Till stora delar beroende av att stränderna betas. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 250 (200-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Grönskära förekommer omkring sommarvattenlinjen (nivån varierar) och på muddringsmassor, främst vid större sjöar i jordbruksområden men även (stundom i mängd) vid avsnörningslaguner som periodiskt påverkas av havsvatten och skyddade havsvikar (tillfälligt). Arten är konkurrenssvag och gynnas av störning i form av betning, annat slitage och vattenståndsvariation. De säkraste förekomsterna är betade stränder, men de rikaste finns oftast på frilagada ytor vid lågt vattenstånd (oftast torrår). På muddringsmassor däremot vill arten ha normalt eller högt vattenstånd. Arten kan här uppträda rikligt med många års mellanrum och dessemellan saknas eller finnas i enstaka individ. I kreatursbetade områden kan den spridas till periodiska vattensamlingar en bit från stranden. Artens svenska utbredning antyder annars att vattentransport är den viktigaste spridningsfaktorn men även spridning med fåglar och andra djur bör vara möjlig (fröna fastnar lätt).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Sjöar
Sjöar
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Bidens (skäror), Art Bidens radiata Thuill. - grönskära Synonymer Bidens platycephala Oerst.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Grönskära förekommer från Skåne till Norrbotten, främst vid större sjöar i jordbruksområden men även vid avsnörningslaguner som periodiskt påverkas av havsvatten och skyddade havssvikar. Arten är konkurrenssvag och gynnas av störning. Till stora delar beroende av att stränderna betas. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 250 (200-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Grönskära är en ettårig, korgblommig ört, som alltefter betingelserna varierar i storlek från några få cm till 5–10 dm. Groningen börjar i juni men är utsträckt under en lång del av sommaren (beroende av vattenståndsförhållandena). Bladen är motsatta, vanligen flikiga och smalnar av i ett vidgat bladskaft. Blomkorgarna är upprätta (kan dock modifieras av torka eller översvämning). Grönskära kan förväxlas med brunskära Bidens tripartita, som är närstående. Grönskäran är dock ljusgrön och inte mörkgrön. Denna skillnad kan vara svår att se om man inte har sett bägge arterna. Grönskärans blomkorgar är mycket bredare än höga medan brunskärans är ungefär lika breda som höga. Frukterna hos grönskäran är mindre, ungefär 4–5 mm, mot det dubbla för brunskäran. Blomningen infaller från juli till september. Frukterna mognar under hösten. De har 2 borst som liksom frukten i övrigt är försedda med hullingar. Spridning sker såväl med djur som med vatten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grönskära

Länsvis förekomst och status för grönskära baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grönskära

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grönskära har en mycket oregelbunden utbredning i landet. Det största antalet lokaler finns i områdena kring Vänern, Hjälmaren och Hornborgasjön och i Norrbottens kustområde. Dessutom finns spridda uppgifter från Skåne, Västergötland, Småland, Dalsland, Dalarna, Hälsingland, Ångermanland, Västerbotten. Flertalet uppgifter härrör från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då grönskäran expanderade starkt i samband med olika sjösänkningsföretag. Aktuell status är oklar i flera landskap. Arten är vittspridd i Finland men saknas i Norge. I Danmark är den mycket sällsynt och har försvunnit från ett stort antal lokaler. Totalutbredningen är eurasiatisk med stora utbredningsluckor.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Bidens - skäror 
 • Art
  Bidens radiataThuill. - grönskära
  Synonymer
  Bidens platycephala Oerst.

Grönskära förekommer omkring sommarvattenlinjen (nivån varierar) och på muddringsmassor, främst vid större sjöar i jordbruksområden men även (stundom i mängd) vid avsnörningslaguner som periodiskt påverkas av havsvatten och skyddade havsvikar (tillfälligt). Arten är konkurrenssvag och gynnas av störning i form av betning, annat slitage och vattenståndsvariation. De säkraste förekomsterna är betade stränder, men de rikaste finns oftast på frilagada ytor vid lågt vattenstånd (oftast torrår). På muddringsmassor däremot vill arten ha normalt eller högt vattenstånd. Arten kan här uppträda rikligt med många års mellanrum och dessemellan saknas eller finnas i enstaka individ. I kreatursbetade områden kan den spridas till periodiska vattensamlingar en bit från stranden. Artens svenska utbredning antyder annars att vattentransport är den viktigaste spridningsfaktorn men även spridning med fåglar och andra djur bör vara möjlig (fröna fastnar lätt).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Vattendrag, Öppen fastmark, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Med undantag för förekomsterna i avsnörningslaguner vid Bottenviken är grönskära starkt beroende av att stränderna betas eller muddras. Upphörd hävd innebär att grönskäran sannolikt på lång sikt konkurreras ut och försvinner.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Betet bör säkerställas vid ett par vattensystem med rika förekomster av grönskära. Eftersökningar bör göras för att klargöra statusen för grönskära i flera landskap. Arten bör övervakas av floraväktare.
Grönskäran är troligen mer variabel i sitt uppträdande än de två andra arterna i släktet Bidens som den gärna växer tillsammans med. I enstaka fall har massförekomster med 100.000-tals individ konstaterats. Utländska namn – NO: Grønbrønsle, DK: Fladhoved-Brøndsel, FI: Säderusokki.

Alexandersson, H. 1996. Grönskäran Bidens radiata vid Vänersborg. Calluna 13 (2): 14–15.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Bratt, L. m fl (red.) 1993. Hotade och sällsynta växter i Dalarna. Dalarnas Botaniska Sällskap.

Janson, O. 2006. Grönskära och klockgentiana i Källstorp i Örslösa socken. Calluna 23 (2): 34–36.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Morander, R. 1977. Grönskäran (Bidens radiata) vid Hjälmaren. Västmanlands läns natur 2: 65–69.

Pedersen, A. 1961. Kurvblomsternes udbredelse i Danmark (ekskl. Hieracium og Taraxacum). Bot. Tidsskr. 57: 81–289.

Sterner, R. 1922. The continental element in the flora of south Sweden. Geografiska Annaler 1922: 221–444.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Ericson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Bidens - skäror 
 • Art
  Bidens radiata, Thuill. - grönskära
  Synonymer
  Bidens platycephala Oerst.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Ericson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.