Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosa skärelav

Organismgrupp Lavar Schismatomma pericleum
Rosa skärelav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rosa skärelav är en skorplav med ljusrosa till grå eller vit, mjölig bål, med orange Trentepohlia-alger som syns om bålen rispas. Den uppträder som fläckar av mycket varierande storlek, men de är ofta mindre än 1 cm. Apothecier är upp till 1 mm breda, lätt välvda, oregelbundet rundade till något långsträckta och ibland täckta av en tunn, gråvit pruina. De är i regel omgivna av en tjock, ljus bålkant.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosa skärelav Observationer i Sverige för rosa skärelav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rosa skärelav är spridd från Skåne i söder till Lule Lappmark i norr. Gotland, Mälarlandskapen och Östergötland har det största antalet aktuella lokaler. På Gotland förekommer den främst i lövängar och igenväxande hagmarker. I Östergötland och Mälarlandskapet är laven knuten till ekhagar och andra glesa ekbestånd. Under 1980 och 1990-talen har flera nya fynd gjorts i norra Sverige på sälg och gran. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige inte på någon av sina gamla lokaler. Möjligen har minskningstakten bromsats upp i mellersta Sverige beroende på igenväxning av tidigare öppna marker och lägre luftföroreningshalter. Arten är sällsynt i Norge, Finland (rödlistad) och i Danmark (rödlistad). I övriga Europa är arten sällsynt men spridd särskilt i de östra delarna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Spridd från Skåne till Lule Lappmark. I södra Sverige förekommer den i trädbärande marker med lång trädkontinuitet, framför allt på ek och i norra Sverige förekommer den i kontinuitetsskog med hög luftfuktighet, främst på sälg. Möjligen har minskningstakten bromsats upp i mellersta Sverige beroende på igenväxning av tidigare öppna marker och lägre luftföroreningshalter. Arten överlever inte en slutavverkning (inklusive hänsyn) och den finns idag enbart kvar i skog som aldrig varit kalavverkad (kontinuitetsskog). Avverkning av kontinuitetsskog är ett hot. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 3000 (1500-4500). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Rosa skärelav är spridd från Skåne till Lule Lappmark i trädbärande marker med lång trädkontinuitet. I södra och mellersta Sverige förekommer den framför allt på ek med grov bark, men påträffas också på slät bark av bok, ask och asp. Längre norrut finner man den främst på sälg, men även på gran. Den sitter gärna på nordsidan av träd i relativt öppna, men någorlunda fuktiga lägen. Den förekommer ofta tillsammans med andra rödlistade lavar, i södra och mellersta Sverige t.ex. ekpricklav Arthonia byssacea, matt pricklav A. pruinata, gammelekslav Lecanographa amylacea och grå skärelav Schismatomma decolorans och i norra Sverige tillsammans med mörk rödprick Arthonia incarnata, nordlig nållav Chaenotheca laevigata gammelsälgslav Rinodina degeliana.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Sjöar
Sjöar
Triviallövskog
Triviallövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
· ädellövträd
· ädellövträd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Roccellaceae, Släkte Schismatomma (skärelavar), Art Schismatomma pericleum (Ach.) Branth & Rostr. - rosa skärelav Synonymer Verrucaria abietina Humb., Schismatomma abietina (Humb.) Almq., non (Ach.) A.Massal., Schismatomma dolosum (Fr.) Flot. & Körb., Schismatomma pericleum v. farinosum (Stenh.) Lettau, Lecanora periclea Ach., skärelav

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Spridd från Skåne till Lule Lappmark. I södra Sverige förekommer den i trädbärande marker med lång trädkontinuitet, framför allt på ek och i norra Sverige förekommer den i kontinuitetsskog med hög luftfuktighet, främst på sälg. Möjligen har minskningstakten bromsats upp i mellersta Sverige beroende på igenväxning av tidigare öppna marker och lägre luftföroreningshalter. Arten överlever inte en slutavverkning (inklusive hänsyn) och den finns idag enbart kvar i skog som aldrig varit kalavverkad (kontinuitetsskog). Avverkning av kontinuitetsskog är ett hot. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 3000 (1500-4500). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Typisk art i 9160 Näringsrik ekskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 9190 Näringsfattig ekskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Rosa skärelav är en skorplav med ljusrosa till grå eller vit, mjölig bål, med orange Trentepohlia-alger som syns om bålen rispas. Den uppträder som fläckar av mycket varierande storlek, men de är ofta mindre än 1 cm. Apothecier är upp till 1 mm breda, lätt välvda, oregelbundet rundade till något långsträckta och ibland täckta av en tunn, gråvit pruina. De är i regel omgivna av en tjock, ljus bålkant.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosa skärelav

Länsvis förekomst och status för rosa skärelav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosa skärelav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rosa skärelav är spridd från Skåne i söder till Lule Lappmark i norr. Gotland, Mälarlandskapen och Östergötland har det största antalet aktuella lokaler. På Gotland förekommer den främst i lövängar och igenväxande hagmarker. I Östergötland och Mälarlandskapet är laven knuten till ekhagar och andra glesa ekbestånd. Under 1980 och 1990-talen har flera nya fynd gjorts i norra Sverige på sälg och gran. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige inte på någon av sina gamla lokaler. Möjligen har minskningstakten bromsats upp i mellersta Sverige beroende på igenväxning av tidigare öppna marker och lägre luftföroreningshalter. Arten är sällsynt i Norge, Finland (rödlistad) och i Danmark (rödlistad). I övriga Europa är arten sällsynt men spridd särskilt i de östra delarna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Roccellaceae  
 • Släkte
  Schismatomma - skärelavar 
 • Art
  Schismatomma pericleum(Ach.) Branth & Rostr. - rosa skärelav
  Synonymer
  Verrucaria abietina Humb.
  Schismatomma abietina (Humb.) Almq., non (Ach.) A.Massal.
  Schismatomma dolosum (Fr.) Flot. & Körb.
  Schismatomma pericleum v. farinosum (Stenh.) Lettau
  Lecanora periclea Ach.
  skärelav

Rosa skärelav är spridd från Skåne till Lule Lappmark i trädbärande marker med lång trädkontinuitet. I södra och mellersta Sverige förekommer den framför allt på ek med grov bark, men påträffas också på slät bark av bok, ask och asp. Längre norrut finner man den främst på sälg, men även på gran. Den sitter gärna på nordsidan av träd i relativt öppna, men någorlunda fuktiga lägen. Den förekommer ofta tillsammans med andra rödlistade lavar, i södra och mellersta Sverige t.ex. ekpricklav Arthonia byssacea, matt pricklav A. pruinata, gammelekslav Lecanographa amylacea och grå skärelav Schismatomma decolorans och i norra Sverige tillsammans med mörk rödprick Arthonia incarnata, nordlig nållav Chaenotheca laevigata gammelsälgslav Rinodina degeliana.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Sjöar, Triviallövskog, Människoskapad miljö på land, Vattendrag

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Avverkning av trädbärande marker med lång trädkontinuitet är ett hot. Arealen trädbevuxen, traditionellt brukad slåtter- och betesmark minskar. Avverkning av lövrika granskogar med sälg och fuktiga granskogar, särskilt intill vatten, utgör ett hot i norra Sverige.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Håll öppet kring ekjättarnas ömtåliga och konkurrenskänsliga kronor. Särskilt rika lokaler med rosa skärelav måste skyddas. Alla skogar med arten bör undantas från slutavverkning.
Utländska namn – FI: Salojäkälä.

Karström, M. 1993. Indikatorarter som biologisk inventeringsmetod - formulering av biologiska kriterier för urval av sökbiotoper. I: Olsson, G. A. & Gransberg, M. (red.), Indikatorarter för identifiering av naturskogar i Norrbotten. Naturvårdsverket, Rapport 4276, sid. 19–96.

Tibell, L. 1992. Crustose lichens as indicators of forest continuity in boreal coniferous forests. Nord. J. Bot. 12: 427–450.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Svante Hultengren & Anders Nordin 1998. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Roccellaceae  
 • Släkte
  Schismatomma - skärelavar 
 • Art
  Schismatomma pericleum, (Ach.) Branth & Rostr. - rosa skärelav
  Synonymer
  Verrucaria abietina Humb.
  Schismatomma abietina (Humb.) Almq., non (Ach.) A.Massal.
  Schismatomma dolosum (Fr.) Flot. & Körb.
  Schismatomma pericleum v. farinosum (Stenh.) Lettau
  Lecanora periclea Ach.
  skärelav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Svante Hultengren & Anders Nordin 1998. © ArtDatabanken, SLU 2005.