Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brun skärelav

Organismgrupp Lavar Schismatomma umbrinum
Brun skärelav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Brun skärelav är en tjock (upp till 1 mm), decimeterstor, praktiskt taget helt sorediös skorplav med Trentepohlia-alger. Bålen är gråbrun till mörkbrun med en gul nyans och avgränsas av en tydlig, mörkbrun till svart förbål. Bålen är UV+ isblå (schizopeltsyra med tunnskiktskromatografi). Herbariematerial bleknar i färg med tiden. Apothecier är bara kända från en lokal i Norge. Den liknar den allmänna skuggklotterlav Opegrapha gyrocarpa som växer i samma biotop men denna har en tunnare bål med soral som mycket sällan flyter samman (0,4–1,5 mm i diameter) och bålen är UV+ blekgul till vit (gyroforsyra med tunnskiktskromatografi).
Utbredning
Länsvis förekomst för brun skärelav Observationer i Sverige för brun skärelav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från en lokal vardera i Närke (1984 och 1998) och Uppland i Stockholms skärgård (1993). Arten rapporterades som ny för Sverige 1987 (Närke-lokalen) men har den sedan dess eftersökts i många bergbranter men har bara hittats på lokalen i Uppland. Den övriga utbredningen är begränsad och omfattar endast Norge och Storbritannien. I Norge är den spridd, huvudsakligen längs kusten medan den i Storbritannien bara är känd från några få lokaler. Fynden indikerar att arten har en suboceanisk utbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten har utanför Sverige en suboceanisk utbredning och är i övrigt endast känd från Norge och Storbritannien. Växer under överlutor av silikatsten skuggade av skog med hög luftfuktighet. Känd endast från en lokal vardera i Närke och Uppland och båda är aktuella. Avverkning av omgivande skog är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (50-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (2-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 528 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (8-160) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Brun skärelav växer under överlutor på fuktiga men inte blöta lodytor av silikatsten. Luftfuktigheten är hög och jämn. Klipporna är omgivna av barrskog med tall och gran vilken skuggar klippbranterna. Den växer tillsammans med vanliga arter som sammetslav Cystocoleus ebeneus, zonlav Enterographa zonata, blodplättslav Haematomma ochroleucum, mjöllavar Lepraria spp., dynlavar Micarea spp. och skuggklotterlav Opegrapha gyrocarpa. I Norge är arten sällsynt funnen på bark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Roccellaceae, Släkte Schismatomma (skärelavar), Art Schismatomma umbrinum (Coppins & P.James) P.M.Jørg. & Tønsberg - brun skärelav Synonymer Lecanactis umbrina Coppins & P.James

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten har utanför Sverige en suboceanisk utbredning och är i övrigt endast känd från Norge och Storbritannien. Växer under överlutor av silikatsten skuggade av skog med hög luftfuktighet. Känd endast från en lokal vardera i Närke och Uppland och båda är aktuella. Avverkning av omgivande skog är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (50-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (2-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 528 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (8-160) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Brun skärelav är en tjock (upp till 1 mm), decimeterstor, praktiskt taget helt sorediös skorplav med Trentepohlia-alger. Bålen är gråbrun till mörkbrun med en gul nyans och avgränsas av en tydlig, mörkbrun till svart förbål. Bålen är UV+ isblå (schizopeltsyra med tunnskiktskromatografi). Herbariematerial bleknar i färg med tiden. Apothecier är bara kända från en lokal i Norge. Den liknar den allmänna skuggklotterlav Opegrapha gyrocarpa som växer i samma biotop men denna har en tunnare bål med soral som mycket sällan flyter samman (0,4–1,5 mm i diameter) och bålen är UV+ blekgul till vit (gyroforsyra med tunnskiktskromatografi).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brun skärelav

Länsvis förekomst och status för brun skärelav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brun skärelav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från en lokal vardera i Närke (1984 och 1998) och Uppland i Stockholms skärgård (1993). Arten rapporterades som ny för Sverige 1987 (Närke-lokalen) men har den sedan dess eftersökts i många bergbranter men har bara hittats på lokalen i Uppland. Den övriga utbredningen är begränsad och omfattar endast Norge och Storbritannien. I Norge är den spridd, huvudsakligen längs kusten medan den i Storbritannien bara är känd från några få lokaler. Fynden indikerar att arten har en suboceanisk utbredning.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Roccellaceae  
 • Släkte
  Schismatomma - skärelavar 
 • Art
  Schismatomma umbrinum(Coppins & P.James) P.M.Jørg. & Tønsberg - brun skärelav
  Synonymer
  Lecanactis umbrina Coppins & P.James

Brun skärelav växer under överlutor på fuktiga men inte blöta lodytor av silikatsten. Luftfuktigheten är hög och jämn. Klipporna är omgivna av barrskog med tall och gran vilken skuggar klippbranterna. Den växer tillsammans med vanliga arter som sammetslav Cystocoleus ebeneus, zonlav Enterographa zonata, blodplättslav Haematomma ochroleucum, mjöllavar Lepraria spp., dynlavar Micarea spp. och skuggklotterlav Opegrapha gyrocarpa. I Norge är arten sällsynt funnen på bark.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Skogsavverkning som exponerar klippväggar med brun skärelav för direkt solljus är sannolikt det största hotet. I Närke går ett kalhygge fram till bergväggen med brun skärelav, men slutar ca 20 m från den del av klippan som arten växer på. Om skogen framför bergväggen avverkas riskerar arten att försvinna.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokalerna måste skyddas och lämnas för fri utveckling.

Jørgensen, P. M. & Tønsberg, T. 1988. On some crustose lichens with Trentepohlia from shaded overhangs in coastal Norway. Nord. J. Bot. 8: 293–304.

Muhr, L-E. 1987. Floristic notes from Sweden and Finland. Graphis scripta 1: 64–65.

Santesson, R. 1993. The lichens and lichenicolous fungi of Sweden and Norway. Lund, SBT-förlaget.

Tønsberg, T. 1992. The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. Sommerfeltia 14: 1–332.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Roccellaceae  
 • Släkte
  Schismatomma - skärelavar 
 • Art
  Schismatomma umbrinum, (Coppins & P.James) P.M.Jørg. & Tønsberg - brun skärelav
  Synonymer
  Lecanactis umbrina Coppins & P.James
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.