Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  flytsäv

Organismgrupp Kärlväxter Isolepis fluitans
Flytsäv Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Flytsäv har en flytande, grenig stjälk, som blir från några centimeter upp till en meter lång, och som rotar sig med späda rötter från noderna. Bladen är några centimeter långa och millimeterbreda. Axen är fåblommiga på ett 2–10 cm långt axskaft. De ljust gröna skotten av flytsäv är omisskännliga, men vegetativt kan flytsäv kanske likna den flytande formen av löktåg. Den senare är dock mörkt grön till brun.
Utbredning
Länsvis förekomst för flytsäv Observationer i Sverige för flytsäv
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Flytsäv förekommer i västra Sverige från Skåne till södra Västergötland. I Halland verkar arten öka både i utbreding och frekvens medans förhållandet är stabilt eller det omvända i övrigt. Framförallt gäller det i åar och mindre vattendrag vilket kan bero på att försurning och andra föroreningar hårdast drabbar de mindre vattendragen. Landskapsinventeringarna i Småland, Halland och i Västergötland har tillfört nya lokaler, dock mest i sjöar. Flytsäv förekommer på en lokal i södra Norge och sällsynt i Jylland och på Fyn i Danmark. Utbredningen för övrigt är Västeuropa och Azorerna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer i Skåne, Halland, Västergötland och Småland. Flytsäv förekommer i näringsfattiga sjöar och vattendrag med sand- eller moränstränder vilka har ett tunt dylager. I Halland förekommer den även i småvatten som havsstrandsnära gölar och källgölar. Försämringen av vattenkvalitén är det största hotet. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (100-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30500 km² och förekomstarean (AOO) till 524 (400-750) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Flytsäv förekommer i näringsfattiga sjöar och vattendrag med sand- eller moränstränder vilka har ett tunt dylager. I Halland förekommer den även i småvatten som havsstrandsnära gölar och källgölar.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattenyta
Vattenyta
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Cyperaceae (halvgräs), Släkte Isolepis (borstsävssläktet), Art Isolepis fluitans (L.) R. Br. - flytsäv Synonymer Eleogiton fluitans (L.) Link, Scirpus fluitans L.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i Skåne, Halland, Västergötland och Småland. Flytsäv förekommer i näringsfattiga sjöar och vattendrag med sand- eller moränstränder vilka har ett tunt dylager. I Halland förekommer den även i småvatten som havsstrandsnära gölar och källgölar. Försämringen av vattenkvalitén är det största hotet. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (100-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30500 km² och förekomstarean (AOO) till 524 (400-750) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Flytsäv har en flytande, grenig stjälk, som blir från några centimeter upp till en meter lång, och som rotar sig med späda rötter från noderna. Bladen är några centimeter långa och millimeterbreda. Axen är fåblommiga på ett 2–10 cm långt axskaft. De ljust gröna skotten av flytsäv är omisskännliga, men vegetativt kan flytsäv kanske likna den flytande formen av löktåg. Den senare är dock mörkt grön till brun.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för flytsäv

Länsvis förekomst och status för flytsäv baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för flytsäv

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Flytsäv förekommer i västra Sverige från Skåne till södra Västergötland. I Halland verkar arten öka både i utbreding och frekvens medans förhållandet är stabilt eller det omvända i övrigt. Framförallt gäller det i åar och mindre vattendrag vilket kan bero på att försurning och andra föroreningar hårdast drabbar de mindre vattendragen. Landskapsinventeringarna i Småland, Halland och i Västergötland har tillfört nya lokaler, dock mest i sjöar. Flytsäv förekommer på en lokal i södra Norge och sällsynt i Jylland och på Fyn i Danmark. Utbredningen för övrigt är Västeuropa och Azorerna.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Isolepis - borstsävssläktet 
 • Art
  Isolepis fluitans(L.) R. Br. - flytsäv
  Synonymer
  Eleogiton fluitans (L.) Link
  Scirpus fluitans L.

Flytsäv förekommer i näringsfattiga sjöar och vattendrag med sand- eller moränstränder vilka har ett tunt dylager. I Halland förekommer den även i småvatten som havsstrandsnära gölar och källgölar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Vattenyta, Vattendrag, Sjöar

Biotoper där arten kan förekomma: Småvatten

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Försämringen av vattenkvalitén är det största hotet mot flytsäven. Dikningar som för med sig slam, humus och stötar av surt vatten står för en del av föroreningarna. Luftföroreningar som medför ökat näringsinnehåll i vattnet via kvävenedfall kan bidra till kvävande igenväxning av den konkurrenssvaga flytsäven.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Miljögifter (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Där flytsäven förekommer i vattendrag bör den hållas under uppsikt och inga dikningar bör tillåtas i tillflödesområdena.
Utländska namn – NO: Flytesevaks, DK: Flydende Kogleaks, GB: Floating Club-rush.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötland flora. Lund.

Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of Distribution of Norwegian Vascular Plants. III. The southeastern element. Bergen.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Hård av Segerstad, F. 1924. Sydsvenska florans växtgeografiska huvudgrupper. Malmö.

Wiinstedt, K. 1943. Cyperaceernes Udbredelse i Danmark I. Scirpoideae. Bot. Tidsskr. 47: 3–64.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bertilsson 1994. ©ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Isolepis - borstsävssläktet 
 • Art
  Isolepis fluitans, (L.) R. Br. - flytsäv
  Synonymer
  Eleogiton fluitans (L.) Link
  Scirpus fluitans L.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bertilsson 1994. ©ArtDatabanken, SLU 2005.