Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kasgräs

Organismgrupp Kärlväxter Scolochloa festucacea
Kasgräs Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kasgräs är ett högvuxet gräs, som med hjälp av grova, krypande och greniga jordstammar ofta bildar vidsträckta bestånd. Stråna är trinda, nästan släta och bladen har trinda slidor. Snärpet är 5–10 mm långt och ofta uppslitsat och bladskivan är 6–12 mm bred, platt, rent grön med många tättsittande nerver. Vippan är 20–30 cm lång, ljusgrön-ljusgul med slutligen nästan utspärrade slaka, fina grenar. Småaxen är cirka 10 mm långa, tämligen få samt samlade mot grenarnas spets. Skärmfjällen är 7–9 mm långa och omsluter nästan de 3–5 blommorna. Blomningstiden är juli-augusti. Kasgräset liknar vegetativt rörflen men har kluvna bladslidor och långt uppslitsat snärp.
Utbredning
Länsvis förekomst för kasgräs Observationer i Sverige för kasgräs
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kasgräset förekommer i Sverige i mellersta Östergötland samt på en lokal i Uppland. I Östergötland följer växten Motala ström och av den genomflutna sjöar, framförallt Roxen och Glan och den får betraktas som traktvis tämligen allmän mellan Vreta kloster och Norrköping. Kasgräset saknas i Danmark och Norge men förekommer i sydöstra Finland ifrån Åboprovinsen till Nordkarelen. Arten har en cirkumpolär världsutbredning med förekomster i nordöstra Europa, västra och mellersta Asien samt centrala Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer främst i Östergötland men finns även på en lokal i Uppland. Kasgräs växer på stränder med finsediment vid sjöar och lugna vattendrag samt på strandängar. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (4000-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3280 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (75-150) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Kasgräset växer på stränder med finsediment (alluvialland) vid sjöar och lugna vattendrag samt på strandängar. Vanligen förekommer arten innanför vassbältet, ibland insprängd i starrbestånd, ibland i större egna bestånd. Oftast ser man arten blomma endast ute i öppet vatten. Hur långt upp på land den når bestäms av hur långt upp sjöarnas vårvatten stiger.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Poaceae (gräs), Släkte Scolochloa (kasgrässläktet), Art Scolochloa festucacea (Willd.) Link - kasgräs Synonymer Fluminia arundinacea Fr., Graphephorum arundinaceum (Fr.) Asch., Graphephorum festucaceum, Scolochloa arundinacea, Vassvingel

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer främst i Östergötland men finns även på en lokal i Uppland. Kasgräs växer på stränder med finsediment vid sjöar och lugna vattendrag samt på strandängar. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (4000-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3280 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (75-150) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).
Kasgräs är ett högvuxet gräs, som med hjälp av grova, krypande och greniga jordstammar ofta bildar vidsträckta bestånd. Stråna är trinda, nästan släta och bladen har trinda slidor. Snärpet är 5–10 mm långt och ofta uppslitsat och bladskivan är 6–12 mm bred, platt, rent grön med många tättsittande nerver. Vippan är 20–30 cm lång, ljusgrön-ljusgul med slutligen nästan utspärrade slaka, fina grenar. Småaxen är cirka 10 mm långa, tämligen få samt samlade mot grenarnas spets. Skärmfjällen är 7–9 mm långa och omsluter nästan de 3–5 blommorna. Blomningstiden är juli-augusti. Kasgräset liknar vegetativt rörflen men har kluvna bladslidor och långt uppslitsat snärp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kasgräs

Länsvis förekomst och status för kasgräs baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kasgräs

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kasgräset förekommer i Sverige i mellersta Östergötland samt på en lokal i Uppland. I Östergötland följer växten Motala ström och av den genomflutna sjöar, framförallt Roxen och Glan och den får betraktas som traktvis tämligen allmän mellan Vreta kloster och Norrköping. Kasgräset saknas i Danmark och Norge men förekommer i sydöstra Finland ifrån Åboprovinsen till Nordkarelen. Arten har en cirkumpolär världsutbredning med förekomster i nordöstra Europa, västra och mellersta Asien samt centrala Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Scolochloa - kasgrässläktet 
 • Art
  Scolochloa festucacea(Willd.) Link - kasgräs
  Synonymer
  Fluminia arundinacea Fr.
  Graphephorum arundinaceum (Fr.) Asch.
  Graphephorum festucaceum
  Scolochloa arundinacea
  Vassvingel

Kasgräset växer på stränder med finsediment (alluvialland) vid sjöar och lugna vattendrag samt på strandängar. Vanligen förekommer arten innanför vassbältet, ibland insprängd i starrbestånd, ibland i större egna bestånd. Oftast ser man arten blomma endast ute i öppet vatten. Hur långt upp på land den når bestäms av hur långt upp sjöarnas vårvatten stiger.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sjöar, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Vatten (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Några större hot mot kasgräset förekommer ej för närvarande.

Påverkan
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Någon fullständig inventering av kasgräset i Östergötland har ej utförts men det är önskvärt att det sker för att kunna bedöma eventuella framtida förändringar.
Växten kallades i slutet av 1700-talet hvasståtel i början av 1800-talet vass-svingel, i mitten av 1800-talet kase och i slutet av 1800-talet vasskase. Utländska namn – NO: Vass-svingel, DK: Russersvingel, FI: Piuru.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Genberg, E. 1992. Östergötlands flora. Andra upplagan. SBT-förlaget. Lund.

Johansson, M. 1987. Kasgräs (Scolochloa festucacea) funnet i Uppland. Svensk Bot. Tidskr. 81: 132.

Sterner, R. 1922. The continental element in the flora of south Sweden. Geografiska Annaler 1922: 221–444.

Tyler, G. 1961. Vass-svingel och dess förekomst i Glan. Naturen 3: 14–15.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bo Antberg 1995. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Scolochloa - kasgrässläktet 
 • Art
  Scolochloa festucacea, (Willd.) Link - kasgräs
  Synonymer
  Fluminia arundinacea Fr.
  Graphephorum arundinaceum (Fr.) Asch.
  Graphephorum festucaceum
  Scolochloa arundinacea
  Vassvingel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bo Antberg 1995. © ArtDatabanken, SLU 2005.