Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  småfrossört

Organismgrupp Kärlväxter Scutellaria minor
Småfrossört Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Småfrossört är en flerårig, upp till 25 cm (men oftast endast 4–10 cm) hög kransblommig ört, med skarpt fyrkantig stjälk. De omvänt äggrunda-ovala bladen är motsatta, kort stjälkade och 8–18 mm långa med tvär eller rundad bas. Bladskivan är helbräddad eller kan ibland ha 1–2 låga tänder på varje sida. Blommorna sitter ensamma i bladvecken och är i varje bladpar vända åt samma håll. Det 2–3 mm långa fodret är, liksom kronan, tvåläppigt. Den 5–8 mm långa kronan har nästan rak pip och är ljust rödviolett-rosa med mörkare teckningar. Delfrukterna är gulbruna, vårtiga och omkring 1 mm långa. Arten blommar på sensommaren och hösten och förökar sig med frön och tunna underjordiska utlöpare.
Utbredning
Länsvis förekomst för småfrossört Observationer i Sverige för småfrossört
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Småfrossört upptäcktes så sent som 1944 i Västra Karups socken i nordvästra Skåne. Här växer arten på omkring 15 närbelägna platser utmed havet strax söder om Torekov. Den har även uppgivits från ytterligare en socken på Bjärehalvön, men denna uppgift har aldrig säkert kunnat bekräftas. Arten är inte känd från de övriga nordiska länderna. Småfrossört är en västeuropeisk växt som har en sammanhängande utbredning från Portugal och norra Spanien i söder till Skottland, Holland och nordvästra Tyskland i norr. Mot öster når arten till Tjeckien och nordöstra Italien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Ett lokalområde (17 delområden) på Bjärehalvön i Skåne. Småfrossört växer på näringsfattig torvmark intill små kärr och gölar på öppna fukthedar, ofta vid små rännilar som bildas av översilande vatten eller frambrytande grundvatten. Artens förekomst och föryngring gynnas av markblottor som uppkommer genom djurtramp. Åtgärder har gjorts i vissa delområden för att gynna arten, detta har varit positivt. Däremot har den under samma tid minskat eller försvunnit från andra delområden på grund av igenväxning till följd av dålig hävd. Antalet reproduktiva individer skattas till 3500 (1500-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16 (16-20) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (16-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)).
Ekologi
Småfrossört växer på näringsfattig torvmark intill små kärr och gölar på öppna fukthedar, ofta vid små rännilar som bildas av översilande vatten eller frambrytande grundvatten. Artens förekomst och föryngring gynnas av markblottor som uppkommer genom djurtramp. Växten blommar ofta under två skilda perioder under växtsäsongen, dels i slutet av juli och början av augusti, dels i september och oktober. Småfrossörtens blomning varierar kraftigt från år till år och kan mer eller mindre utebli efter särskilt torra somrar. Vid sparsam eller utebliven blomning är arten mycket svår att se och förbises lätt. De skånska förekomsterna är belägna på strandhedar intill havet där ett milt, oceaniskt vinterklimat råder. Området har en varierad och intressant vegetation där många andra skyddsvärda växter ingår, som exempelvis klotgräs Pilularia globulifera, krypfloka Apium inundatum, klockgentiana Gentiana pneumonanthe och granspira Pedicularis sylvatica.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Lamiales (plisterordningen), Familj Lamiaceae (kransblommiga), Släkte Scutellaria (frossörter), Art Scutellaria minor Huds. - småfrossört Synonymer Liten frossört

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Ett lokalområde (17 delområden) på Bjärehalvön i Skåne. Småfrossört växer på näringsfattig torvmark intill små kärr och gölar på öppna fukthedar, ofta vid små rännilar som bildas av översilande vatten eller frambrytande grundvatten. Artens förekomst och föryngring gynnas av markblottor som uppkommer genom djurtramp. Åtgärder har gjorts i vissa delområden för att gynna arten, detta har varit positivt. Däremot har den under samma tid minskat eller försvunnit från andra delområden på grund av igenväxning till följd av dålig hävd. Antalet reproduktiva individer skattas till 3500 (1500-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16 (16-20) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (16-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Småfrossört är en flerårig, upp till 25 cm (men oftast endast 4–10 cm) hög kransblommig ört, med skarpt fyrkantig stjälk. De omvänt äggrunda-ovala bladen är motsatta, kort stjälkade och 8–18 mm långa med tvär eller rundad bas. Bladskivan är helbräddad eller kan ibland ha 1–2 låga tänder på varje sida. Blommorna sitter ensamma i bladvecken och är i varje bladpar vända åt samma håll. Det 2–3 mm långa fodret är, liksom kronan, tvåläppigt. Den 5–8 mm långa kronan har nästan rak pip och är ljust rödviolett-rosa med mörkare teckningar. Delfrukterna är gulbruna, vårtiga och omkring 1 mm långa. Arten blommar på sensommaren och hösten och förökar sig med frön och tunna underjordiska utlöpare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för småfrossört

Länsvis förekomst och status för småfrossört baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för småfrossört

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Småfrossört upptäcktes så sent som 1944 i Västra Karups socken i nordvästra Skåne. Här växer arten på omkring 15 närbelägna platser utmed havet strax söder om Torekov. Den har även uppgivits från ytterligare en socken på Bjärehalvön, men denna uppgift har aldrig säkert kunnat bekräftas. Arten är inte känd från de övriga nordiska länderna. Småfrossört är en västeuropeisk växt som har en sammanhängande utbredning från Portugal och norra Spanien i söder till Skottland, Holland och nordvästra Tyskland i norr. Mot öster når arten till Tjeckien och nordöstra Italien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Lamiaceae - kransblommiga 
 • Släkte
  Scutellaria - frossörter 
 • Art
  Scutellaria minorHuds. - småfrossört
  Synonymer
  Liten frossört

Småfrossört växer på näringsfattig torvmark intill små kärr och gölar på öppna fukthedar, ofta vid små rännilar som bildas av översilande vatten eller frambrytande grundvatten. Artens förekomst och föryngring gynnas av markblottor som uppkommer genom djurtramp. Växten blommar ofta under två skilda perioder under växtsäsongen, dels i slutet av juli och början av augusti, dels i september och oktober. Småfrossörtens blomning varierar kraftigt från år till år och kan mer eller mindre utebli efter särskilt torra somrar. Vid sparsam eller utebliven blomning är arten mycket svår att se och förbises lätt. De skånska förekomsterna är belägna på strandhedar intill havet där ett milt, oceaniskt vinterklimat råder. Området har en varierad och intressant vegetation där många andra skyddsvärda växter ingår, som exempelvis klotgräs Pilularia globulifera, krypfloka Apium inundatum, klockgentiana Gentiana pneumonanthe och granspira Pedicularis sylvatica.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Småfrossört är en konkurrenssvag art som snabbt skulle försvinna om dess växtplatser växte igen till följd av utebliven eller för svag hävd. Konstgödning av de hedartade betesmarkerna, tillsammans med åtgärder som kan påverka vattenföringen i området, utgör ytterligare hot mot växten.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Förekomsterna av småfrossört är belägna inom Bjärekustens naturreservat. 2004 inventerades alla förekomster av småfrossört. Resultatet visar att småfrossört finns kvar med flera relativt talrika förekomster, men att den dessvärre tycks vara försvunnen från flera ställen på grund av igenväxning till följd av dålig hävd. Det är viktigt att ett lämpligt betestryck bibehålles som gynnar småfrossörten och alla andra ovanliga växter som finns här. I reservatsföreskrifterna finns förbud mot kemisk bekämpning, men inte mot konstgödning. Föreskrifterna bör ändras så att de även innefattar ett förbud mot konstgödning. Åtgärder inom eller utanför reservatet, som kan påverka de hydrologiska förhållandena på småfrossörtens lokaler måste undvikas. Ett åtgärdsprogram för småfrossört ska upprättas och det kommer att ge förslag på lämpliga åtgärder. Växtplatserna hålls under uppsikt av Floraväktarna i Skåne.
Småfrossört är fridlyst. Vid någon av lokalerna har även hybriden mellan småfrossört och frossört Scutellaria galericulata påträffats. Flera försök att fröså småfrossört vid botaniska trädgårdar har misslyckats. Utländska namn – NO: Dvergskjoldberar, DK: Liden Skjolddrager, GB: Lesser Skullcap.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1).

Gustafsson, M. 1996. Kulturlandskap och Flora på Bjärehalvön. Lund.

Mattiasson, G. 1993. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1992. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1993:1.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1978. Projekt Linné rapporterar 64–79. Svensk Bot. Tidskr. 72: 1–24.

Olsson, K.-A. 2004. Floraväktarrapport 2004. Bot. Not. 137 (3): 1–36.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Lamiaceae - kransblommiga 
 • Släkte
  Scutellaria - frossörter 
 • Art
  Scutellaria minor, Huds. - småfrossört
  Synonymer
  Liten frossört
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.