Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tyllskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Scytinostromella nannfeldtii
Tyllskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Tyllskinn är en tunn skinnsvamp i grågul färgton. Kanten är ofta steril och har en vitare färg. Det brukar också finnas en del tunna, vita myceltågor som sitter tätt vidväxta underlaget. Svampen har små, lanceolata cystider som antar en blåsvart färg i sulfo-vanillin. I botten av fruktkroppen och i myceltågorna finns skeletthyfer. Sporerna är elliptiska, vårtiga och blir blå i Melzers lösning. Svampen kan vid en mikroskopisk kontroll knappast förväxlas med någon annan art.
Utbredning
Länsvis förekomst för tyllskinn Observationer i Sverige för tyllskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Av denna art finns endast två svenska fynd nämligen från Åre i Jämtland och från Vuollerim i Lule lappmark. I Norge har arten däremot påträffats sex gånger och i Finland tre gånger. I övrigt finns bara en rapport från Alaska. Arten förefaller att vara mycket sällsynt trots att den även kan uppträda i relativt triviala miljöer. Arten är rödlistad i Norge och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i förna och murken ved av gran, i blåbärsgranskog och lavtallskog. Endast känd från en aktuell lokal i landet, i Lappland. Status oklar, men uppenbart en mycket sällsynt art. Missgynnas av slutavverkning av äldre barrskog, samt att uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd död ved av lämplig kvalitet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten växer på död ved eller annat förvedat material t.ex. kottar. Den är möjligen ingen äkta vedsvamp utan kan tillhöra markfloran och bara nyttja vedbitar för att fästa fruktkropparna på. Den växer i barrskog av skiftande sammansättning men tycks inte vara beroende av urskogsliknande förhållanden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Russulales, genera incertae sedis, Släkte Scytinostromella, Art Scytinostromella nannfeldtii (J. Erikss.) Freeman & Petersen - tyllskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i förna och murken ved av gran, i blåbärsgranskog och lavtallskog. Endast känd från en aktuell lokal i landet, i Lappland. Status oklar, men uppenbart en mycket sällsynt art. Missgynnas av slutavverkning av äldre barrskog, samt att uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd död ved av lämplig kvalitet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Tyllskinn är en tunn skinnsvamp i grågul färgton. Kanten är ofta steril och har en vitare färg. Det brukar också finnas en del tunna, vita myceltågor som sitter tätt vidväxta underlaget. Svampen har små, lanceolata cystider som antar en blåsvart färg i sulfo-vanillin. I botten av fruktkroppen och i myceltågorna finns skeletthyfer. Sporerna är elliptiska, vårtiga och blir blå i Melzers lösning. Svampen kan vid en mikroskopisk kontroll knappast förväxlas med någon annan art.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tyllskinn

Länsvis förekomst och status för tyllskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tyllskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Av denna art finns endast två svenska fynd nämligen från Åre i Jämtland och från Vuollerim i Lule lappmark. I Norge har arten däremot påträffats sex gånger och i Finland tre gånger. I övrigt finns bara en rapport från Alaska. Arten förefaller att vara mycket sällsynt trots att den även kan uppträda i relativt triviala miljöer. Arten är rödlistad i Norge och Finland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Scytinostromella  
 • Art
  Scytinostromella nannfeldtii(J. Erikss.) Freeman & Petersen - tyllskinn

Arten växer på död ved eller annat förvedat material t.ex. kottar. Den är möjligen ingen äkta vedsvamp utan kan tillhöra markfloran och bara nyttja vedbitar för att fästa fruktkropparna på. Den växer i barrskog av skiftande sammansättning men tycks inte vara beroende av urskogsliknande förhållanden.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Eftersom arten i Sverige bara är känd från två lokaler är dess långsiktiga överlevnad här inte säkerställd.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Tills vidare bör de kända lokalerna undantas från skogsbruk och behovet av aktiva, artbevarande insatser undersökas. Arten bör eftersökas ytterligare på lämpliga platser i högboreala områden.
Utländska namn – FI: Seittityllikka.

Eriksson, J, Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Scytinostromella  
 • Art
  Scytinostromella nannfeldtii, (J. Erikss.) Freeman & Petersen - tyllskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.