Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klibbig fetknopp

Organismgrupp Kärlväxter Sedum villosum
Klibbig fetknopp Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Klibbig fetknopp är en flerårig, 2–10 cm hög ört. Stjälk, blad och foderblad är körtelhåriga. Bladen är trinda, trubbiga, jämnbreda, cirka 5 mm långa och rödaktiga. Blommorna är få i ett glest knippe i stjälktoppen. Kronan är från början blekskär till vit, senare röd. Från stambasen bildas groddknoppar.
Utbredning
Länsvis förekomst för klibbig fetknopp Observationer i Sverige för klibbig fetknopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Klibbig fetknopp är känd från sammanlagt 13 svenska lokaler, i nordvästra Jämtland (minst 7 lokaler), Lycksele lappmark, Vindelfjällen (1), Pite lappmark (3) och Torne lappmark, Sjangeli-området (2) och Tidnopakte-Laimo (3). De flesta förekomsterna ligger nära gränsen till Norge. På samtliga lokaler utom en i Pite lappmark är arten sparsamt förekommande och bestånden är ofta mycket små. Aktuell information finns endast för några av lokalerna varför nuvarande status är svårbedömd. I Norge är arten ej så sällsynt inom södra högfjällsområdet. Den förekommer även på ett par lokaler i anslutning till förekomsterna i Jämtland, samt ett 40-tal förekomster spridda från Saltdal i Nordland till Vadsö i Finnmark. I Finland är den känd från en lokal i Killilä lappmark. Den är vanlig på Island och Skottland, tämligen allmän i Syd- och Mellaneuropa från Portugal till Österrike, sällsynt något längre mot öst i Vitryssland och Serbien, osäker i Ukraina och utgången i Polen. Utanför Europa finns klibbig fetknopp sällsynt i västra Nordafrika, på Grönland samt på en lokal i Kanada (Labrador).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer sällsynt i fjällen från Jämtland till Torne lappmark. Växer bland annat i klippbranter, klippskrevor och hällar. Den verkar föredra ståndorter där fuktigheten växlar mellan extremt torrt till extremt fuktigt. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (1000-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (13-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 21220 (21000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (40-60) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B2a; D1).
Ekologi
Klibbig fetknopp växer i fuktiga (ofta kalkrika) miljöer som översilade klippbranter och hällar, klippskrevor, vid källor och i källdråg, samt inte sällan på kulturskapade lokaler. Den verkar föredra ståndorter där fuktigheten växlar mellan extremt torrt till extremt fuktigt. Arten växer på finsediment, mo–mjäla. Den förekommer från subalpin till lågalpin region.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Saxifragales (stenbräckeordningen), Familj Crassulaceae (fetbladsväxter), Släkte Sedum (fetknoppar), Art Sedum villosum L. - klibbig fetknopp Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer sällsynt i fjällen från Jämtland till Torne lappmark. Växer bland annat i klippbranter, klippskrevor och hällar. Den verkar föredra ståndorter där fuktigheten växlar mellan extremt torrt till extremt fuktigt. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (1000-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (13-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 21220 (21000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (40-60) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B2a; D1).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Klibbig fetknopp är en flerårig, 2–10 cm hög ört. Stjälk, blad och foderblad är körtelhåriga. Bladen är trinda, trubbiga, jämnbreda, cirka 5 mm långa och rödaktiga. Blommorna är få i ett glest knippe i stjälktoppen. Kronan är från början blekskär till vit, senare röd. Från stambasen bildas groddknoppar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klibbig fetknopp

Länsvis förekomst och status för klibbig fetknopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klibbig fetknopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Klibbig fetknopp är känd från sammanlagt 13 svenska lokaler, i nordvästra Jämtland (minst 7 lokaler), Lycksele lappmark, Vindelfjällen (1), Pite lappmark (3) och Torne lappmark, Sjangeli-området (2) och Tidnopakte-Laimo (3). De flesta förekomsterna ligger nära gränsen till Norge. På samtliga lokaler utom en i Pite lappmark är arten sparsamt förekommande och bestånden är ofta mycket små. Aktuell information finns endast för några av lokalerna varför nuvarande status är svårbedömd. I Norge är arten ej så sällsynt inom södra högfjällsområdet. Den förekommer även på ett par lokaler i anslutning till förekomsterna i Jämtland, samt ett 40-tal förekomster spridda från Saltdal i Nordland till Vadsö i Finnmark. I Finland är den känd från en lokal i Killilä lappmark. Den är vanlig på Island och Skottland, tämligen allmän i Syd- och Mellaneuropa från Portugal till Österrike, sällsynt något längre mot öst i Vitryssland och Serbien, osäker i Ukraina och utgången i Polen. Utanför Europa finns klibbig fetknopp sällsynt i västra Nordafrika, på Grönland samt på en lokal i Kanada (Labrador).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Saxifragales - stenbräckeordningen 
 • Familj
  Crassulaceae - fetbladsväxter 
 • Släkte
  Sedum - fetknoppar 
 • Art
  Sedum villosumL. - klibbig fetknopp

Klibbig fetknopp växer i fuktiga (ofta kalkrika) miljöer som översilade klippbranter och hällar, klippskrevor, vid källor och i källdråg, samt inte sällan på kulturskapade lokaler. Den verkar föredra ståndorter där fuktigheten växlar mellan extremt torrt till extremt fuktigt. Arten växer på finsediment, mo–mjäla. Den förekommer från subalpin till lågalpin region.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Vindkraftutbyggnad, telemaster och annan fjällexploatering kan vara ett visst hot framöver. Aktuell status är dock dåligt känd på grund av att flertalet förekomster ligger otillgängligt till.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Flera av jämtlandslokalerna ligger inom Blåsjöfjälls naturreservat, även en lokal i Lycksele lappmark och ett par i Torne lappmark ligger inom skyddat område. De förekomster av arten för vilka aktuell information saknas bör återbesökas och arten bör övervakas av floraväktare.
Klibbig fetknopp är fridlyst. Utländska namn – NO: Lodnebergknapp, DK: Lådden Stenurt, FI: Karvamaksaruoho, GB: Hairy Stonecrop.

Arwidsson, T. 1943. Studien über Gefässpflanzen in den Hochgebirgen der Pite lappmark. Acta Phytogeographica Suecica 17.

Gjærevoll, O. 1990. Maps of Distribution of Norwegian Vascular Plants. II. Alpine Plants. Trondheim.

Jakobsson, A. 1997. Sällsynta fjällväxter i Torne lappmark. Examensarbete på Biologisk-Geovetenskaplig linje. Stockholms Universitet.

Laine, U. 1997. Karvamaksaruoho. I. Ryttäri, T. & Kettunen, T. (red.) Uhanalaiset Kasvimme. Helsingfors.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 1995. Rev. Mora Aronsson & Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Saxifragales - stenbräckeordningen 
 • Familj
  Crassulaceae - fetbladsväxter 
 • Släkte
  Sedum - fetknoppar 
 • Art
  Sedum villosum, L. - klibbig fetknopp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 1995. Rev. Mora Aronsson & Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.