Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nåldvärgmossa

Organismgrupp Mossor Seligeria acutifolia
Nåldvärgmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skotten blir endast någon millimeter höga. De växer enstaka eller flera tillsammans i ljusgröna bestånd. Bladen har en vass spets med utlöpande nerv. Honbladen är längre, har en bredare bas och står ofta rakt upp kring kapselskaftet. Bladkanten är svagt tandad och papillös. Arten är samkönad och kapslar är vanliga. Kapselskaftet är kort - högst 1,5 mm - vilket gör att honbladen ofta når upp till kapselns bas. Kapselskaftets ytceller är <25 µm långa och två till fyra gånger så långa som breda. Den ovala kapseln har rödbruna, hela, triangulära peristomtänder. Sporerna är 12-14 µm i diameter.
Nåldvärgmossa har av vissa behandlats som en varietet av krusdvärgmossa S. pusilla, som den står mycket nära. Kapselskaftet hos S. pusilla är i allmänhet längre, så att honbladen inte når upp till kapseln, och dess ytceller är längre - mer än 25 µm långa - och mer långsmala: fyra till åtta gånger så långa som breda.
Utbredning
Länsvis förekomst för nåldvärgmossa Observationer i Sverige för nåldvärgmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sällsynt i södra Sveriges kalkområden, och de flesta fynden är gjorda på Gotland. Kollekter från Västergötland och Västmanland har ombestämts till krusdvärgmossa. Den förekommer sällsynt i Norge. Arten är även känd från delar av Väst- och Sydeuropa. Världsutbredningen i övrigt omfattar Nordafrika, delar av Asien och Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten växer vid basen av lodytor och under klippöverhäng på kalksten och är främst funnen på Gotland. Endast några enstaka lokaler finns på fastlandet. I klintar på Gotland finns troligen arten kvar på fler platser och mörkertalet kan där vara stort. Kända förekomster är dock ytmässigt relativt små och arten är beroende av fuktighet vilket gör arten känslig för torra somrar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (80-8800). Antalet lokalområden i landet skattas till 6. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 260 (24-800) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Nåldvärgmossa växer på sten - framförallt i kalkrika trakter. På Gotland, där den är relativt spridd, växer den ofta under överhäng vid basen av lodytor i klintar som utbildats i silurkalkstenen. Särskilt i ett tidvis mycket torrt klimat som det gotländska kan det vara svårt för arten att få tillräckligt med fukt för att kunna tillväxa; således kan den uppträda oregelbundet i såväl tid som rum, beroende på fuktigheten. På en lokal på Gotland var den inte synlig under sex år under en torrare period men iakttogs sedan igen (Pettersson 1958). Särskilt gynnsamma betingelser för arten råder på skuggiga ställen där fuktigheten bevaras, såsom i nordvända branter och gärna under år med längre perioder av hög luftfuktighet. Mogna kapslar påträffas framförallt på sommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Grimmiales, Familj Seligeriaceae, Släkte Seligeria (dvärgmossor), Art Seligeria acutifolia Lindb. - nåldvärgmossa Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten växer vid basen av lodytor och under klippöverhäng på kalksten och är främst funnen på Gotland. Endast några enstaka lokaler finns på fastlandet. I klintar på Gotland finns troligen arten kvar på fler platser och mörkertalet kan där vara stort. Kända förekomster är dock ytmässigt relativt små och arten är beroende av fuktighet vilket gör arten känslig för torra somrar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (80-8800). Antalet lokalområden i landet skattas till 6. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 260 (24-800) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Skotten blir endast någon millimeter höga. De växer enstaka eller flera tillsammans i ljusgröna bestånd. Bladen har en vass spets med utlöpande nerv. Honbladen är längre, har en bredare bas och står ofta rakt upp kring kapselskaftet. Bladkanten är svagt tandad och papillös. Arten är samkönad och kapslar är vanliga. Kapselskaftet är kort - högst 1,5 mm - vilket gör att honbladen ofta når upp till kapselns bas. Kapselskaftets ytceller är <25 µm långa och två till fyra gånger så långa som breda. Den ovala kapseln har rödbruna, hela, triangulära peristomtänder. Sporerna är 12-14 µm i diameter.
Nåldvärgmossa har av vissa behandlats som en varietet av krusdvärgmossa S. pusilla, som den står mycket nära. Kapselskaftet hos S. pusilla är i allmänhet längre, så att honbladen inte når upp till kapseln, och dess ytceller är längre - mer än 25 µm långa - och mer långsmala: fyra till åtta gånger så långa som breda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nåldvärgmossa

Länsvis förekomst och status för nåldvärgmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nåldvärgmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sällsynt i södra Sveriges kalkområden, och de flesta fynden är gjorda på Gotland. Kollekter från Västergötland och Västmanland har ombestämts till krusdvärgmossa. Den förekommer sällsynt i Norge. Arten är även känd från delar av Väst- och Sydeuropa. Världsutbredningen i övrigt omfattar Nordafrika, delar av Asien och Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Seligeriaceae  
 • Släkte
  Seligeria - dvärgmossor 
 • Art
  Seligeria acutifoliaLindb. - nåldvärgmossa

Nåldvärgmossa växer på sten - framförallt i kalkrika trakter. På Gotland, där den är relativt spridd, växer den ofta under överhäng vid basen av lodytor i klintar som utbildats i silurkalkstenen. Särskilt i ett tidvis mycket torrt klimat som det gotländska kan det vara svårt för arten att få tillräckligt med fukt för att kunna tillväxa; således kan den uppträda oregelbundet i såväl tid som rum, beroende på fuktigheten. På en lokal på Gotland var den inte synlig under sex år under en torrare period men iakttogs sedan igen (Pettersson 1958). Särskilt gynnsamma betingelser för arten råder på skuggiga ställen där fuktigheten bevaras, såsom i nordvända branter och gärna under år med längre perioder av hög luftfuktighet. Mogna kapslar påträffas framförallt på sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Allt som kan förändra lokalklimatet utgör hot, såsom avverkning av skogen och förändring av hydrologin genom t.ex. dränering. Stenbrytning och annan exploatering av lokalerna utgör andra potentiella hot mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Ingrepp som förändrar lokalklimatet på lokalerna för arten bör undvikas. Skog i anslutning till kalkbranter bör undantas från skogsbruk generellt. Kända lokaler bör skyddas mot stenbrytning och annan exploatering. Ytterligare återbesök på kända lokaler måste ske för att se om artens fortlevnad i Sverige är säkerställd eller om ytterligare åtgärder behövs för att skydda arten.
Utländska namn - NO: Nålblygmose, GB: Sharp Rock-bristle.

Etymologi: acutifolius = spetsbladig; acutus (lat.) = spetsig; folium (lat.) = blad.
Uttal: [Seligeria akutifólia]

KEY FACTS Sharp Rock-bristle. Shoots only a few millimetres long, growing scattered or forming pale green patches. Leaf margin papillose and slightly denticulate. Perichaetial leaves erect, often reaching the capsule. Capsules common, ovoid with triangular teeth. Seta up to 1.5 mm. Spores 12-14 µm, mature in summer. - Grows on calcareous rock, typically under overhangs at the base of vertical coastal cliffs or in shaded, north-facing steeps. Its occurrence may be irregular in time and space, being favoured by long periods of high air humidity. A rare species, with most of the finds from Gotland.

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1992. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol 2. Mosses (except Diplolepideae). Harley Books, Colchester.

Lönnell, N. 2006. Seligeria acutifolia nåldvärgmossa s. 215. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Ochyra, R. & Gos, L. 1994. New or otherwise interesting distributional data for species of Seligeria (Musci, Seligeriaceae) for Eurasia. Fragmenta Floristica et Geobotanica 39: 383-389.

Pettersson, B. 1958. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation. Acta Phytogeogr. Suec. 40.

Pettersson, B. 1975. Exkursion till Gotland 13-15 juni 1975. Svensk Bot. Tidskr. 69: 466-468.

Vitt, D.H. 1976. The genus Seligeria in North America. Lindbergia 3: 241-275.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 1998. Rev. Niklas Lönnell 2006. Uppdaterat 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Seligeriaceae  
 • Släkte
  Seligeria - dvärgmossor 
 • Art
  Seligeria acutifolia, Lindb. - nåldvärgmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 1998. Rev. Niklas Lönnell 2006. Uppdaterat 2010.