Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gotländsk dvärgmossa

Organismgrupp Mossor Seligeria patula
Gotländsk dvärgmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 1,5 mm höga skott som växer i mörkgröna till brunaktiga mattor eller tuvor. Bladen sitter i tre rader, vilket syns tydligast på sterila skott. Bladen smalnar av från en oval bas till en långt utdragen spets som fylls ut av den kraftiga nerven. Bladspetsen är ojämn av de kraftiga papillerna. Arten är samkönad och kapslar är relativt vanliga. Kapselskaftet är 1-1,5 mm långt. Den päronformiga kapseln har en tydligt avsatt, bred bas och ett peristom med rödbruna, triangulära tänder. Kolumellan förlängs inte när sporerna mognat. Sporerna är 16-21 µm i diameter.
Gotländsk dvärgmossa behandlas av vissa författare som en varietet av den snarlika kantdvärgmossa S. tristichoides. Den senare har en mer oval kapsel med tvärt avsmalnande bas och förlängd kolumella, och dess blad har en något mindre utlöpande och mindre papillös nerv.
Utbredning
Länsvis förekomst för gotländsk dvärgmossa Observationer i Sverige för gotländsk dvärgmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Norden enbart funnen på några få ställen i södra Sveriges kalkområden och i Tröndelag i Norge. I övrigt är arten endast funnen i Centraleuropa. Gotländsk dvärgmossa är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
På Östergötlandslokalen har arten eftersökts utan att återfinnas.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Gotländsk dvärgmossa växer på lodytor av kalksten i skuggiga skrevor i branter och är mycket sällsynt. Kalkbranter är ett attraktivt exkursionsmål för bryologer varför mörkertalet är relativt litet. Den är relativt fåtalig på varje lokal. Artens behov av expositionsskydd och känslighet för uttorkning gör den sårbar för ändrat klimat. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5500 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-160) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Gotländsk dvärgmossa växer på kalksten. På de fåtaliga lokalerna är den funnen i fuktiga skrevor på skuggiga lodytor. Bland annat är den hittad på silurkalksten i Gotlands klinter. På en av lokalerna växer den tillsammans med kalkdvärgmossa S. donniana. Mogna kapslar påträffas framförallt på sommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Grimmiales, Familj Seligeriaceae, Släkte Seligeria (dvärgmossor), Art Seligeria patula (Lindb.) I.Hagen - gotländsk dvärgmossa Synonymer Seligeria patula (Lindb.) Broth.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Gotländsk dvärgmossa växer på lodytor av kalksten i skuggiga skrevor i branter och är mycket sällsynt. Kalkbranter är ett attraktivt exkursionsmål för bryologer varför mörkertalet är relativt litet. Den är relativt fåtalig på varje lokal. Artens behov av expositionsskydd och känslighet för uttorkning gör den sårbar för ändrat klimat. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5500 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-160) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Arten bildar upp till 1,5 mm höga skott som växer i mörkgröna till brunaktiga mattor eller tuvor. Bladen sitter i tre rader, vilket syns tydligast på sterila skott. Bladen smalnar av från en oval bas till en långt utdragen spets som fylls ut av den kraftiga nerven. Bladspetsen är ojämn av de kraftiga papillerna. Arten är samkönad och kapslar är relativt vanliga. Kapselskaftet är 1-1,5 mm långt. Den päronformiga kapseln har en tydligt avsatt, bred bas och ett peristom med rödbruna, triangulära tänder. Kolumellan förlängs inte när sporerna mognat. Sporerna är 16-21 µm i diameter.
Gotländsk dvärgmossa behandlas av vissa författare som en varietet av den snarlika kantdvärgmossa S. tristichoides. Den senare har en mer oval kapsel med tvärt avsmalnande bas och förlängd kolumella, och dess blad har en något mindre utlöpande och mindre papillös nerv.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gotländsk dvärgmossa

Länsvis förekomst och status för gotländsk dvärgmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gotländsk dvärgmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Norden enbart funnen på några få ställen i södra Sveriges kalkområden och i Tröndelag i Norge. I övrigt är arten endast funnen i Centraleuropa. Gotländsk dvärgmossa är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
På Östergötlandslokalen har arten eftersökts utan att återfinnas.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Seligeriaceae  
 • Släkte
  Seligeria - dvärgmossor 
 • Art
  Seligeria patula(Lindb.) I.Hagen - gotländsk dvärgmossa
  Synonymer
  Seligeria patula (Lindb.) Broth.

Gotländsk dvärgmossa växer på kalksten. På de fåtaliga lokalerna är den funnen i fuktiga skrevor på skuggiga lodytor. Bland annat är den hittad på silurkalksten i Gotlands klinter. På en av lokalerna växer den tillsammans med kalkdvärgmossa S. donniana. Mogna kapslar påträffas framförallt på sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Ädellövskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Allt som kan förändra lokalklimatet utgör hot, såsom avverkning av skogen och förändring av hydrologin genom t.ex. dränering. Stenbrytning och annan exploatering av lokalerna utgör andra potentiella hot mot arten. Åtgärder. Ingrepp som förändrar lokalklimatet på lokalerna för arten bör undvikas. Skog i anslutning till kalkbranter bör undantas från skogsbruk generellt. Avverkning av en växtplats i närheten av Grythyttan (Västmanland) stoppades föredömligt på 1960-talet på inrådan av N. Hakelier. Kända lokaler bör skyddas mot stenbrytning och annan exploatering. Ytterligare återbesök på kända lokaler måste ske för att se om artens fortlevnad i Sverige är säkerställd eller om ytterligare åtgärder behövs för att skydda arten.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
som kan förändra lokalklimatet utgör hot, såsom avverkning av skogen och förändring av hydrologin genom t.ex. dränering. Stenbrytning och annan exploatering av lokalerna utgör andra potentiella hot mot arten. Åtgärder. Ingrepp som förändrar lokalklimatet på lokalerna för arten bör undvikas. Skog i anslutning till kalkbranter bör undantas från skogsbruk generellt. Avverkning av en växtplats i närheten av Grythyttan (Västmanland) stoppades föredömligt på 1960-talet på inrådan av N. Hakelier. Kända lokaler bör skyddas mot stenbrytning och annan exploatering. Ytterligare återbesök på kända lokaler måste ske för att se om artens fortlevnad i Sverige är säkerställd eller om ytterligare åtgärder behövs för att skydda arten.
Etymologi: patulus (lat.) = (vid)öppen, öppnad, vitt utbredd.
Uttal: [Seligeria pátula]

key facts Outspread Rock-bristle. Shoots up to 1.5 mm long, forming dark green to brown tufts or mats. Leaves trifarious (most evident in sterile shoots). Apex distinctly papillose. Capsules common, pyriform with a distinct neck. Seta 1-1.5 mm. Spores 16-21 µm, mature in summer. - Grows in moist, shaded crevices of calcareous rocks. A very rare species. In the Nordic countries found only at a few localities in southern Sweden and Norway.

Gustafsson, L. 1987. Floravårdskommittén för mossor besöker Gotland. Rindi 7: 71-73.

Hakelier, N. 1965. Bidrag till Sveriges mossflora III. Svensk Bot. Tidskr. 59: 165-167.

Hakelier, N. 1966. Bidrag till Sveriges mossflora V. Svensk Bot. Tidskr. 60: 216-217.

Lönnell, N. 2006. Seligeria patula gotländsk dvärgmossa s. 209. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Ochyra, R. 1994. Nomenclatural notes on mosses: 5. Seligeria patula (Seligeriaceae). Fragmenta Floristica et Geobotanica 39(: 661-663.

Mårtensson, O. 1956. Bryophytes of the Torneträsk Area, Northern Swedish Lappland II Musci. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. avhandlingar i naturskyddsärenden 14.

Nyholm, E. 1987. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 1. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Vitt, D.H. 1976. The genus Seligeria in North America. Lindbergia 3: 241-275.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 1998. Rev. Niklas Lönnell 2006. Uppdaterat 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Seligeriaceae  
 • Släkte
  Seligeria - dvärgmossor 
 • Art
  Seligeria patula, (Lindb.) I.Hagen - gotländsk dvärgmossa
  Synonymer
  Seligeria patula (Lindb.) Broth.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 1998. Rev. Niklas Lönnell 2006. Uppdaterat 2010.