Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  talloljeskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Sistotrema citriforme
Talloljeskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tunn, utbredd, vaxartad till nästan gelatinös, skinnsvamp. Fruktkroppen är i fuktigt väder vattnigt grå, efter torkning gulaktig. Hymeniet är slätt, till en början poröst, senare sammanhängande. Hyferna saknar söljor. Basidierna har mestadels sex sterigmer och sporerna är runda till rundat kantiga, ibland nästan rombiska. Den liknar klubboljeskinn (S. pistilliferum) men saknar cystider och söljor. Den är också lik en nyupptäckt, ännu obeskriven art, som främst skiljer sig genom att ha söljor på hyferna. Dessa tre arter är mer släkt med fingersvampar i släktet Clavulina än de är med övriga Sistotrema-arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för talloljeskinn Observationer i Sverige för talloljeskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige har arten hittats sju gånger och samtliga lokaler ligger inom ett begränsat område i sydvästra Västergötland. De senaste fynden i området gjordes 2007 och 2012 medan övriga insamlingar främst skedde under 60- och 70-talen. Från Norge finns två fynd redovisade (Halden och Orkdal) och från Danmark finns ett fynd, nämligen typlokalen där insamling gjordes 1954. Arten har en västlig utbredning i Europa och det östligaste fyndet är från Österrike. Det är svårt att bedöma om arten har minskat i Sverige eftersom insamlingsaktiviteten i artens kärnområde har minskat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på tallågor, oftast i gammal naturskogsartad eller plockhuggen skog med kontinuitet på död ved. Sydvästlig eller västlig utbredning i Sverige och få fynd i Skandinavien. Total poulation bedöms mycket liten och ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av skog med tillgång till grövre död ved samt sönderkörning av lågor vid avverkning och markberedning. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (20-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (5-200). Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (C1; D1).
Ekologi
Traditionellt betraktad som nedbrytare, men mycket talar för att talloljeskinn bildar mykorrhiza och då sannolikt med tall. Flera av fyndplatserna är s. k. bondskog medan en lokal är ett äldre domänreservat, numera naturreservat. I Norden förekommer arten i oceaniskt präglade områden. Vid undersökning av mykorrhizarötter har arten även anträffats med Arctostaphylos i alpin miljö.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Cantharellales, Familj Hydnaceae, Släkte Sistotrema, Art Sistotrema citriforme (M.P.Christ.) K.H.Larsson & Hjortstam - talloljeskinn Synonymer Sistotrema subangulisporum K.H.Larss. & Hjortstam, Uthatobasidium citriforme M.P.Christ.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på tallågor, oftast i gammal naturskogsartad eller plockhuggen skog med kontinuitet på död ved. Sydvästlig eller västlig utbredning i Sverige och få fynd i Skandinavien. Total poulation bedöms mycket liten och ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av skog med tillgång till grövre död ved samt sönderkörning av lågor vid avverkning och markberedning. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (20-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (5-200). Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (C1; D1).
En tunn, utbredd, vaxartad till nästan gelatinös, skinnsvamp. Fruktkroppen är i fuktigt väder vattnigt grå, efter torkning gulaktig. Hymeniet är slätt, till en början poröst, senare sammanhängande. Hyferna saknar söljor. Basidierna har mestadels sex sterigmer och sporerna är runda till rundat kantiga, ibland nästan rombiska. Den liknar klubboljeskinn (S. pistilliferum) men saknar cystider och söljor. Den är också lik en nyupptäckt, ännu obeskriven art, som främst skiljer sig genom att ha söljor på hyferna. Dessa tre arter är mer släkt med fingersvampar i släktet Clavulina än de är med övriga Sistotrema-arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för talloljeskinn

Länsvis förekomst och status för talloljeskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för talloljeskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige har arten hittats sju gånger och samtliga lokaler ligger inom ett begränsat område i sydvästra Västergötland. De senaste fynden i området gjordes 2007 och 2012 medan övriga insamlingar främst skedde under 60- och 70-talen. Från Norge finns två fynd redovisade (Halden och Orkdal) och från Danmark finns ett fynd, nämligen typlokalen där insamling gjordes 1954. Arten har en västlig utbredning i Europa och det östligaste fyndet är från Österrike. Det är svårt att bedöma om arten har minskat i Sverige eftersom insamlingsaktiviteten i artens kärnområde har minskat.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Sistotrema  
 • Art
  Sistotrema citriforme(M.P.Christ.) K.H.Larsson & Hjortstam - talloljeskinn
  Synonymer
  Sistotrema subangulisporum K.H.Larss. & Hjortstam
  Uthatobasidium citriforme M.P.Christ.

Traditionellt betraktad som nedbrytare, men mycket talar för att talloljeskinn bildar mykorrhiza och då sannolikt med tall. Flera av fyndplatserna är s. k. bondskog medan en lokal är ett äldre domänreservat, numera naturreservat. I Norden förekommer arten i oceaniskt präglade områden. Vid undersökning av mykorrhizarötter har arten även anträffats med Arctostaphylos i alpin miljö.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
I sydvästra Sverige kan omföring av talldominerad skog till granskog bidra till att minska livsutrymmet för arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Skyddade skogar och nyckelbiotoper med tall i sydvästra Sverige bör inventeras för att kartlägga hur stor och hur spridd populationen är. Inom artens utbredningsområde behöver fler områden med trädkontinuitet av tall skyddas.

Christiansen, M.P. 1959. Danish resupinate fungi, part I. Dansk Botanisk Arkiv 19: 1-55.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1984. The Corticiaceae of North Europe, vol 7. Fungiflora, Oslo.

Hjortstam, K. & Larsson, K-H. 1977. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes). Mycotaxon 5: 475-480.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Sistotrema  
 • Art
  Sistotrema citriforme, (M.P.Christ.) K.H.Larsson & Hjortstam - talloljeskinn
  Synonymer
  Sistotrema subangulisporum K.H.Larss. & Hjortstam
  Uthatobasidium citriforme M.P.Christ.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012