Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grangråticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Boletopsis leucomelaena
Grangråticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En marklevande, ettårig, köttig ticka med 5–10 cm bred, gråsvart hatt och 7–10 cm hög, likaledes mörk fot. Den senare kan ibland ha rosa fläckar. Porerna är först vita, senare grå, något kantiga. Fruktköttet är vitt men grånar vid luftkontakt. Arten kan förväxlas med tallgråticka som har en ljusare, ofta bruntonad hatt och växer i mager, sandig tallskog.
Utbredning
Länsvis förekomst för grangråticka Observationer i Sverige för grangråticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grangråticka förekommer främst i Götaland och Svealand men enstaka fynd har gjorts ända upp till Norrbotten. Den förekommer inte utanför granens naturliga utbredningsområde och saknas således i sydligaste Götaland. Antalet kända aktuella lokaler i landet är ca 150 (2015), och det verkliga antalet lokaler uppskattas till ca 500. Arten betraktas som sällsynt i stora delar av Europa och är rödlistad i bl.a. Danmark, Norge, Finland, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran i äldre granskog, helst ängsgranskog. Förekommer i plockhuggna skogar men försvinner vid kalavverkning. Väl känd och uppmärksammad art. Ovanlig och som regel finns bara enstaka till ett fåtal mycel per lokal. Mycel kan vara mycket långlivade och arten förefaller ha svårt att återetablera sig efter en kalavverkning. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a. avverkning och minskande arealer av örtrik äldre granskog utanför skyddade områden. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (150-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (1000-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Ekologi
Grangråticka bildar mykorrhiza med gran. Den är kalkgynnad och påträffas i örtrika granskogar med t.ex. blåsippa, harsyra och ekorrbär och med inslag av hassel och andra buskar. Fruktkropparna sitter ofta nedsänkta i mossa på skuggiga platser. På lokalerna finns ofta många andra ovanligare svampar som rödgul trumpetsvamp, violgubbe, svavelriska, korallfingersvampar och olika taggsvampar. Ofta har lokalerna förr betats och endast påverkats av skonsam plockhuggning. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på några få platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som grangråtickabs värdträd gran kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Boletopsis, Art Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod - grangråticka Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i äldre granskog, helst ängsgranskog. Förekommer i plockhuggna skogar men försvinner vid kalavverkning. Väl känd och uppmärksammad art. Ovanlig och som regel finns bara enstaka till ett fåtal mycel per lokal. Mycel kan vara mycket långlivade och arten förefaller ha svårt att återetablera sig efter en kalavverkning. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a. avverkning och minskande arealer av örtrik äldre granskog utanför skyddade områden. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (150-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (1000-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Konventioner Typisk art i 9050 Näringsrik granskog (Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
En marklevande, ettårig, köttig ticka med 5–10 cm bred, gråsvart hatt och 7–10 cm hög, likaledes mörk fot. Den senare kan ibland ha rosa fläckar. Porerna är först vita, senare grå, något kantiga. Fruktköttet är vitt men grånar vid luftkontakt. Arten kan förväxlas med tallgråticka som har en ljusare, ofta bruntonad hatt och växer i mager, sandig tallskog.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grangråticka

Länsvis förekomst och status för grangråticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grangråticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grangråticka förekommer främst i Götaland och Svealand men enstaka fynd har gjorts ända upp till Norrbotten. Den förekommer inte utanför granens naturliga utbredningsområde och saknas således i sydligaste Götaland. Antalet kända aktuella lokaler i landet är ca 150 (2015), och det verkliga antalet lokaler uppskattas till ca 500. Arten betraktas som sällsynt i stora delar av Europa och är rödlistad i bl.a. Danmark, Norge, Finland, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Boletopsis  
 • Art
  Boletopsis leucomelaena(Pers.) Fayod - grangråticka

Grangråticka bildar mykorrhiza med gran. Den är kalkgynnad och påträffas i örtrika granskogar med t.ex. blåsippa, harsyra och ekorrbär och med inslag av hassel och andra buskar. Fruktkropparna sitter ofta nedsänkta i mossa på skuggiga platser. På lokalerna finns ofta många andra ovanligare svampar som rödgul trumpetsvamp, violgubbe, svavelriska, korallfingersvampar och olika taggsvampar. Ofta har lokalerna förr betats och endast påverkats av skonsam plockhuggning. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på några få platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som grangråtickabs värdträd gran kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten förefaller ha svårt att återetablera sig efter en kalavverkning. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 30 % över de senaste 50 åren, p.g.a. avverkning och minskande arealer av örtrik äldre granskog utanför skyddande områden. Minskningen bedöms fortgå framöver.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Lokaler med grangråticka är alltid skyddsvärda och bör skötas med stor varsamhet. De lämpliga betingelserna uppträder i regel på små ytor som lätt bör kunna undantas från skogsbruk eller ingå i en skötsel som inriktas mot plockhuggning eller blädning. Kalkpåverkade barrskogar har ett mycket stort skyddsvärde och bör i största möjliga utsträckning undantas från rationellt skogsbruk.
Utländska namn – NO: Gråkjuke, FI: Mäyränkääpä.

Niemelä, T. & Saarenoksa, R. 1989. On Fennoscandian polypores 10. Boletopsis leucomelaena and B. grisea described and illustrated. Karstenia 29: 12–28.

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare & Karl-Henrik Larsson 1997. Rev. Artdatabanken 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Boletopsis  
 • Art
  Boletopsis leucomelaena, (Pers.) Fayod - grangråticka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare & Karl-Henrik Larsson 1997. Rev. Artdatabanken 2015.