Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gul rotskål

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Sowerbyella imperialis
Gul rotskål Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gul rotskål är en gul, kortskaftad, ofta något oregelbunden, skålsvamp som kan bli upp till 5 cm bred. Utsidan av skålen är citrongul och insidan, det vill säga hymeniet, har en mörkare gul ton.
Utbredning
Länsvis förekomst för gul rotskål Observationer i Sverige för gul rotskål
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gul rotskål är funnen på drygt 70 lokaler från Skåne i söder till Värmland och Uppland i norr. Den förefaller ingenstans vara vanlig, men är genom ett antal fynd på senare tid att betrakta som mindre allmän på Öland. Utanför Sverige är den även känd från Danmark och Norge, samt från England, Nederländerna och Tyskland, och är rödlistad i flera av dessa länder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Växer i alvartorräng med enbuskar, hässlen, betad barrskog och annan betespåverkad ädellövskog på kalkrik mark. En iögonfallande, väl eftersökt art med liten population och få mycel på varje lokal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. upphörande extensiv betesdrift i mosaikartade ädellövmiljöer. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (800-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (40-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (280-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Gul rotskål växer saprofytiskt på marken i kalkrik skogs- eller betesmark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Pyronemataceae, Släkte Sowerbyella (rotskålar), Art Sowerbyella imperialis (Peck) Korf - gul rotskål Synonymer Peziza imperialis Peck, Sarcoscypha imperialis (Peck) Sacc., Aleuria unicolor Gillet, Sowerbyella unicolor (Gillet) Nannf.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Växer i alvartorräng med enbuskar, hässlen, betad barrskog och annan betespåverkad ädellövskog på kalkrik mark. En iögonfallande, väl eftersökt art med liten population och få mycel på varje lokal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. upphörande extensiv betesdrift i mosaikartade ädellövmiljöer. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (800-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (40-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (280-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Gul rotskål är en gul, kortskaftad, ofta något oregelbunden, skålsvamp som kan bli upp till 5 cm bred. Utsidan av skålen är citrongul och insidan, det vill säga hymeniet, har en mörkare gul ton.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gul rotskål

Länsvis förekomst och status för gul rotskål baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gul rotskål

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gul rotskål är funnen på drygt 70 lokaler från Skåne i söder till Värmland och Uppland i norr. Den förefaller ingenstans vara vanlig, men är genom ett antal fynd på senare tid att betrakta som mindre allmän på Öland. Utanför Sverige är den även känd från Danmark och Norge, samt från England, Nederländerna och Tyskland, och är rödlistad i flera av dessa länder.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pyronemataceae  
 • Släkte
  Sowerbyella - rotskålar 
 • Art
  Sowerbyella imperialis(Peck) Korf - gul rotskål
  Synonymer
  Peziza imperialis Peck
  Sarcoscypha imperialis (Peck) Sacc.
  Aleuria unicolor Gillet
  Sowerbyella unicolor (Gillet) Nannf.

Gul rotskål växer saprofytiskt på marken i kalkrik skogs- eller betesmark.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Hotbilden för arten är något oklar. Ett eventuellt hot kan vara den pågående markförsurningen.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens växtplatser bör skyddas mot exploatering. På de kalkrika lokaler som hyser gul rotskål finns ofta också en i övrigt intressant och skyddsvärd svampflora. Artens levnadskrav och hotbild bör utredas ytterligare genom noggrann inventering av kända lokaler.
Utländska namn – NO: Piggsporet kantarellbeger, DK: Grøngul rødbæger, FI: Kultajuurtomaljakas.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pyronemataceae  
 • Släkte
  Sowerbyella - rotskålar 
 • Art
  Sowerbyella imperialis, (Peck) Korf - gul rotskål
  Synonymer
  Peziza imperialis Peck
  Sarcoscypha imperialis (Peck) Sacc.
  Aleuria unicolor Gillet
  Sowerbyella unicolor (Gillet) Nannf.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 1997.