Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  prakttagging

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Steccherinum robustius
Prakttagging Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Prakttagging är en vidväxt taggsvamp vars ofta mer än meterlånga fruktkroppar kan hittas under nästan hela året. Taggarna är förhållandevis grova, 1–3 mm långa och har en vacker tegelröd till orange färg. Fruktkroppen är seg och motståndskraftig och dess kant lossnar något från underlaget men den bildar inga hattar. I mikroskop framträder de för släktet typiska skeletthyferna och de kraftigt kristalltäckta cystiderna. Sporerna är små och nästan runda. Prakttagging bör knappast kunna förväxlas med någon annan skinnsvamp.
Utbredning
Länsvis förekomst för prakttagging Observationer i Sverige för prakttagging
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en sydlig utbredning i Sverige. Den är funnen på några få lokaler från Skåne till Västmanland och Uppland. Den finns numera nästan uteslutande i fredade områden. Utbredningen i övrigt är dåligt känd, då arten ofta sammanblandats med närstående arter. Arten är rödlistad i Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3ce+4ce; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i bark och naken ved i torrakor, lågor och grenar av alm, mer sällan även ask och hassel i ädellövskog, helst almskog, på kalkrik mark. Fruktkroppar av arten påträffas under stora delar av året, sällsynt kan de vara meterlånga och mörkertalet bedöms lågt. Total population i landet bedöms ha minskat starkt och fortsatt komma att minska, p.g.a. almsjukan och nedgång i almbestånd. Lokala populationer kan dock öka tillfälligt tack vare temporärt ökad tillgång till lämplig död ved. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (1000-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (10). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (292-1000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 30 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 30 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3ce+4ce; C1+2a(i)).
Ekologi
Prakttaggingen är en karaktärssvamp för slutna almlundar på mulljordar, där den växer på döda, kullfallna eller ännu stående almar, mera sällan på andra lövträd. Den behöver kontinuerlig tillgång till döda träd i slutna bestånd och den växer inte på döda almar i parker och liknande öppna eller halvöppna miljöer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsalm
· skogsalm
Dött träd
Dött träd
· lundalm
· lundalm
· skogsalm
· skogsalm
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Steccherinaceae, Släkte Steccherinum, Art Steccherinum robustius (J.Erikss. & S.Lundell) J.Erikss. - prakttagging Synonymer Steccherinum robustius (Eriksson & S. Lundell) Eriksson, Mycoleptodon robustior J.Erikss. & S.Lundell, Irpex robustior (J.Erikss. & S.Lundell) Saaren. & Kotir., Mycoleptodon laeticolor f. robustior (J.Erikss. & S.Lundell) Nikol.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3ce+4ce; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i bark och naken ved i torrakor, lågor och grenar av alm, mer sällan även ask och hassel i ädellövskog, helst almskog, på kalkrik mark. Fruktkroppar av arten påträffas under stora delar av året, sällsynt kan de vara meterlånga och mörkertalet bedöms lågt. Total population i landet bedöms ha minskat starkt och fortsatt komma att minska, p.g.a. almsjukan och nedgång i almbestånd. Lokala populationer kan dock öka tillfälligt tack vare temporärt ökad tillgång till lämplig död ved. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (1000-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (10). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (292-1000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 30 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 30 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3ce+4ce; C1+2a(i)).
Konventioner Typisk art i 9020 Nordlig ädellövskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Prakttagging är en vidväxt taggsvamp vars ofta mer än meterlånga fruktkroppar kan hittas under nästan hela året. Taggarna är förhållandevis grova, 1–3 mm långa och har en vacker tegelröd till orange färg. Fruktkroppen är seg och motståndskraftig och dess kant lossnar något från underlaget men den bildar inga hattar. I mikroskop framträder de för släktet typiska skeletthyferna och de kraftigt kristalltäckta cystiderna. Sporerna är små och nästan runda. Prakttagging bör knappast kunna förväxlas med någon annan skinnsvamp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för prakttagging

Länsvis förekomst och status för prakttagging baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för prakttagging

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en sydlig utbredning i Sverige. Den är funnen på några få lokaler från Skåne till Västmanland och Uppland. Den finns numera nästan uteslutande i fredade områden. Utbredningen i övrigt är dåligt känd, då arten ofta sammanblandats med närstående arter. Arten är rödlistad i Danmark.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Steccherinum  
 • Art
  Steccherinum robustius(J.Erikss. & S.Lundell) J.Erikss. - prakttagging
  Synonymer
  Steccherinum robustius (Eriksson & S. Lundell) Eriksson
  Mycoleptodon robustior J.Erikss. & S.Lundell
  Irpex robustior (J.Erikss. & S.Lundell) Saaren. & Kotir.
  Mycoleptodon laeticolor f. robustior (J.Erikss. & S.Lundell) Nikol.

Prakttaggingen är en karaktärssvamp för slutna almlundar på mulljordar, där den växer på döda, kullfallna eller ännu stående almar, mera sällan på andra lövträd. Den behöver kontinuerlig tillgång till döda träd i slutna bestånd och den växer inte på döda almar i parker och liknande öppna eller halvöppna miljöer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· lundalm - Ulmus minor (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Arten hotas av att dess växtplatser röjs eller städas så att substratbrist uppstår. Avverkning på eller i omedelbar närhet av lokalerna utgör också ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Lokaler där svampen finns måste undantas från skogsbruk. Skötseln av naturreservat som hyser arten måste anpassas till svampens behov, så att döda och döende almar och ett skyddande buskskikt sparas. Prakttaggingens växtplatser är ofta mycket rika på andra sällsynta, vedlevande lövträdsvampar och sydliga marksvampar, varför ett skydd av denna art skyddar även dessa följearter.
Utländska namn – DK: Stok skønpig, FI: Isokarakka.

Eriksson, J, Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Jahn, H. 1969. Einige resupinate und halbresupinate "Stachelpilze" in Deutschland. Westfälische Pilzbriefe 7: 113–144.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Steccherinum  
 • Art
  Steccherinum robustius, (J.Erikss. & S.Lundell) J.Erikss. - prakttagging
  Synonymer
  Steccherinum robustius (Eriksson & S. Lundell) Eriksson
  Mycoleptodon robustior J.Erikss. & S.Lundell
  Irpex robustior (J.Erikss. & S.Lundell) Saaren. & Kotir.
  Mycoleptodon laeticolor f. robustior (J.Erikss. & S.Lundell) Nikol.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.