Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  polarstjärnblomma

Organismgrupp Kärlväxter Stellaria longipes
Polarstjärnblomma Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Polarstjärnblomma är en blågrön, kal, krypande 4–8 cm hög ört med vita blommor. Stjälken är bräcklig med korta skott i bladvinklarna och upprätta blomskott. Bladen är 5–12 mm långa, lansettlika, styva och spetsiga. Blommorna har kronblad som är kluvna till hälften och nästan dubbelt så långa som foderbladen. Kapseln är kortare än fodret. Arten blommar i augusti, dock ej varje år.
Utbredning
Länsvis förekomst för polarstjärnblomma Observationer i Sverige för polarstjärnblomma
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Polarstjärnblomma är känd från två områden i Torne lappmark, dels från området kring Nissontjårro-Rautasjaure-Adnetjårro, dels från Pältsa, totalt sex förekomster. Den har setts på de flesta lokalerna de senaste 25 åren. I Norge förekommer arten dels i Dovre-området, dels i norra Norge på en lokal i vardera Troms och Finnmarks fylken. Polarstjärnsblommans utbredning är arktiskt cirkumpolär (norra Sibirien, norra Kanada, Grönland och Svalbard). De Skandinaviska förekomsterna är isolerade och de närmaste lokalerna finns på Novaja Semlja och Svalbard.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1+2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer inom två områden i Torne lappmark med några närliggande lokaler på varje. Polarstjänblomma växer på fuktig, vegetationsfattig kalkrik mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (200-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 2. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (900-1100) km² och förekomstarean (AOO) till 28 (28-36) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D1+2).
Ekologi
Polarstjärnblomma växer på fuktig, vegetationsfattig kalkrik mark nedanför större snölegor, på blöt uppfrysningsmark, flytjordsterrasser och i rännilar. Den förekommer från övre lågalpin till högalpin region.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Stellaria (stjärnblommor), Art Stellaria longipes Goldie - polarstjärnblomma Synonymer Stellaria longipes ssp. crassipes, Stellaria longipes var. humilis, Stellaria ciliatisepala Trautv., Stellaria crassipes var. dovrensis Hultén, Stellaria crassipes Hultén

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1+2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer inom två områden i Torne lappmark med några närliggande lokaler på varje. Polarstjänblomma växer på fuktig, vegetationsfattig kalkrik mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (200-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 2. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (900-1100) km² och förekomstarean (AOO) till 28 (28-36) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D1+2).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Polarstjärnblomma är en blågrön, kal, krypande 4–8 cm hög ört med vita blommor. Stjälken är bräcklig med korta skott i bladvinklarna och upprätta blomskott. Bladen är 5–12 mm långa, lansettlika, styva och spetsiga. Blommorna har kronblad som är kluvna till hälften och nästan dubbelt så långa som foderbladen. Kapseln är kortare än fodret. Arten blommar i augusti, dock ej varje år.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för polarstjärnblomma

Länsvis förekomst och status för polarstjärnblomma baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för polarstjärnblomma

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Polarstjärnblomma är känd från två områden i Torne lappmark, dels från området kring Nissontjårro-Rautasjaure-Adnetjårro, dels från Pältsa, totalt sex förekomster. Den har setts på de flesta lokalerna de senaste 25 åren. I Norge förekommer arten dels i Dovre-området, dels i norra Norge på en lokal i vardera Troms och Finnmarks fylken. Polarstjärnsblommans utbredning är arktiskt cirkumpolär (norra Sibirien, norra Kanada, Grönland och Svalbard). De Skandinaviska förekomsterna är isolerade och de närmaste lokalerna finns på Novaja Semlja och Svalbard.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Stellaria - stjärnblommor 
 • Art
  Stellaria longipesGoldie - polarstjärnblomma
  Synonymer
  Stellaria longipes ssp. crassipes
  Stellaria longipes var. humilis
  Stellaria ciliatisepala Trautv.
  Stellaria crassipes var. dovrensis Hultén
  Stellaria crassipes Hultén

Polarstjärnblomma växer på fuktig, vegetationsfattig kalkrik mark nedanför större snölegor, på blöt uppfrysningsmark, flytjordsterrasser och i rännilar. Den förekommer från övre lågalpin till högalpin region.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Inga akuta hot är kända mot polarstjärnblomman men det begränsade antalet förekomster och ett lågt individantal på de flesta lokalerna motiverar hotkategoriplaceringen som sårbar. Ett för hårt renbete kan vara negativt för arten på sikt.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Ingen av polarstjärnblommans förekomster är skyddad, men det vore önskvärt att åtminstone någon av artens lokaler blev skyddad, exempelvis Pältsa och/eller Nissontjårro. Samtliga förekomster av arten bör övervakas av floraväktare.
Polarstjärnblomma är fridlyst. Utländska namn – NO: Snøstjerneblom, DK: Stilk-Fladestjerne.

Gjærevoll, O. 1990. Maps of Distribution of Norwegian Vascular Plants. II. Alpine Plants. Trondheim.

Jakobsson, A. 1997. Sällsynta fjällväxter i Torne lappmark. Examensarbete på Biologisk-Geovetenskaplig linje. Stockholms Universitet.

Nilsson, Ö., Gustafsson, L.-Å. & Karlsson, T. 1982. Projekt Linné rapporterar 133–143. Svensk Bot. Tidskr. 76: 273–284.

Nordhagen, R. 1939. Bidrag til fjellet Pältsas flora. Et nytt funn av Stellaria longipes. Bot. Not. 92: 691–700.

Smith, H. 1924. Bidrag till Torne Lappmarks flora. Svensk Bot. Tidskr. 18: 442–450.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 1995. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Stellaria - stjärnblommor 
 • Art
  Stellaria longipes, Goldie - polarstjärnblomma
  Synonymer
  Stellaria longipes ssp. crassipes
  Stellaria longipes var. humilis
  Stellaria ciliatisepala Trautv.
  Stellaria crassipes var. dovrensis Hultén
  Stellaria crassipes Hultén
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 1995. © ArtDatabanken, SLU 2007.