Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grynig påskrislav

Organismgrupp Lavar Stereocaulon incrustatum
Grynig påskrislav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grynig påskrislav har upprätta pseudopodetier i glesa tuvor eller mattor. Bålen är upp till 3 cm hög, med korta, utåtriktade sidogrenar, tjock huvudstam med grå filt och tydliga grågröna till bruna, kulformade cephalodier. Fyllokladierna är små, grynlika och reagerar Pd–. I toppen av huvudstammen förekommer sällsynt små apothecier (1–2 mm breda). Arten kan framför allt förväxlas med sandpåskrislav Stereocaulon glareosum, men denna art har knöliga, upprepat förgrenade och cylindriska fyllokladier.
Utbredning
Länsvis förekomst för grynig påskrislav Observationer i Sverige för grynig påskrislav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grynig påskrislav är känd från enstaka lokaler i Blekinge, Öland, Bohuslän, Västergötland, Dalarna och Jämtland. På Öland insamlades den 1896 men lokalen anges bara som ”Öland”. Det finns också en något oklar uppgift från Torne Lappmark. Arten är bara återfunnen på sin enda lokal i Blekinge, norr om Kristianopel. I norra Sverige är dock arten inte fullständigt eftersökt på sina gamla lokaler. Den är dock försvunnen från Dalarna. I Danmark är den rödlistad som Försvunnen och i Finland som Sårbar. I Norge är den mycket sällsynt. Grynig påskrislav är således starkt hotad i hela Norden. Arten finns i kontinentala delar av Europa, Asien och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Arten är känd från färre än 10 lokaler från Blekinge till Jämtland men bara tre av dessa är aktuella. Växer i exponerad sand, ofta nära stränder. Igenväxning och ett alltför intensivt tramp är hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 90 (45-180). Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (3-12). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 24 (12-48) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Det skattade värdet för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v); D).
Ekologi
Arten växer i sand, ofta nära eller på stränder. Den enda aktuella lokalen, norr om Kristianopel, utgörs av vegetationsfria sanddyner omgärdade av tallskog och med spridda grupper av lågvuxna tallar. Grynig påskrislav växer här i en smal gränszon mellan de öppna, instabila sanddynerna och mer stabila ytor nära tallbestånden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Sjöar
Sjöar
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Stereocaulaceae, Släkte Stereocaulon (påskrislavar), Art Stereocaulon incrustatum Flörke - grynig påskrislav Synonymer Stereocaulon abduanum Anzi

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Arten är känd från färre än 10 lokaler från Blekinge till Jämtland men bara tre av dessa är aktuella. Växer i exponerad sand, ofta nära stränder. Igenväxning och ett alltför intensivt tramp är hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 90 (45-180). Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (3-12). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 24 (12-48) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Det skattade värdet för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v); D).

Åtgärdsprogram Fastställt
Grynig påskrislav har upprätta pseudopodetier i glesa tuvor eller mattor. Bålen är upp till 3 cm hög, med korta, utåtriktade sidogrenar, tjock huvudstam med grå filt och tydliga grågröna till bruna, kulformade cephalodier. Fyllokladierna är små, grynlika och reagerar Pd–. I toppen av huvudstammen förekommer sällsynt små apothecier (1–2 mm breda). Arten kan framför allt förväxlas med sandpåskrislav Stereocaulon glareosum, men denna art har knöliga, upprepat förgrenade och cylindriska fyllokladier.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grynig påskrislav

Länsvis förekomst och status för grynig påskrislav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grynig påskrislav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grynig påskrislav är känd från enstaka lokaler i Blekinge, Öland, Bohuslän, Västergötland, Dalarna och Jämtland. På Öland insamlades den 1896 men lokalen anges bara som ”Öland”. Det finns också en något oklar uppgift från Torne Lappmark. Arten är bara återfunnen på sin enda lokal i Blekinge, norr om Kristianopel. I norra Sverige är dock arten inte fullständigt eftersökt på sina gamla lokaler. Den är dock försvunnen från Dalarna. I Danmark är den rödlistad som Försvunnen och i Finland som Sårbar. I Norge är den mycket sällsynt. Grynig påskrislav är således starkt hotad i hela Norden. Arten finns i kontinentala delar av Europa, Asien och Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Stereocaulaceae  
 • Släkte
  Stereocaulon - påskrislavar 
 • Art
  Stereocaulon incrustatumFlörke - grynig påskrislav
  Synonymer
  Stereocaulon abduanum Anzi

Arten växer i sand, ofta nära eller på stränder. Den enda aktuella lokalen, norr om Kristianopel, utgörs av vegetationsfria sanddyner omgärdade av tallskog och med spridda grupper av lågvuxna tallar. Grynig påskrislav växer här i en smal gränszon mellan de öppna, instabila sanddynerna och mer stabila ytor nära tallbestånden.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Vattendrag, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar, Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Lokalen norr om Kristianopel är fortfarande intakt och hyser spridda tuvor av arten. Arten är dock mycket känslig för igenväxning samt störning i form av tramp och gallringar.

Påverkan
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Lokalen i Blekinge bör få lagligt skydd och speciellt utformade skötselföreskrifter. Arten bör ytterligare eftersökas på övriga lokaler.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utländska namn – NO: Filtsaltlav, FI: Hentotinajäkälä.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Björegren, I. 2003. Rapport över en floraväktarart: grynig påskrislav, Stereocaulon incrustatum – en anspråkslös specialist. Lavbulletinen 2003: 17.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Stereocaulaceae  
 • Släkte
  Stereocaulon - påskrislavar 
 • Art
  Stereocaulon incrustatum, Flörke - grynig påskrislav
  Synonymer
  Stereocaulon abduanum Anzi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.