Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bleksopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hemileccinum impolitum
Bleksopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor och kraftig sopp, ganska lik en stensopp men med blekare, vanligen grågul och matt hatt. Foten är ljus och flockig men saknar ådernät. Köttet är vitt eller blekgult, ej eller bara svagt blånande i snitt. Arten är en sommar- och höstsvamp.
Utbredning
Länsvis förekomst för bleksopp Observationer i Sverige för bleksopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bleksopp förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige upp till ekens nordgräns. Flest fynd har gjorts i Uppland, men troligen är arten något förbisedd i flera landskap. 35 kända aktuella lokaler i landet (2005). Växer i väl undersökt miljö. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200, vilket motsvarar ungefär 350 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest som mest 700-800 km2. Den är känd från Danmark, sydligaste Finland och i södra Norge och är rödlistad i alla tre länderna. Utbredningen omfattar i övrigt södra och mellersta Europa, Nordafrika och Nordamerika. Arten finns troligen även i Asiens varmtempererade delar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med ek. Värmekrävande art på kalkrik mark i löväng, beteshage, öppen ekskog och hässlen med ek. Växer i väl undersökt miljö och ej återfunnen i sen tid på många tidigare kända lokaler. Totalpopulation i landet bedöms ha minskat starkt och fortgående att minska p.g.a. att tidigare mosaikartade marker växer igen som följd av upphörd hävd. Arten bedöms missgynnad av EUs regler för miljöstöd med för höga krav av öppenhet. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (600-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (30-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. EUs nya regler för miljöstöd riskerar en drastisk försämring av habitatkvaliteter. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A3c+4c; C1).
Ekologi
Bleksoppen bildar mykorrhiza med ek. I likhet med flera andra sydliga, värmekrävande Boletus-arter växer bleksoppen på relativt öppen och solexponerad mark, t.ex. i löväng, beteshage, öppen ekskog och park.. Den föredrar näringsrika lerjordar och är tydligt kalkgynnad. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Hemileccinum, Art Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara - bleksopp Synonymer Boletus suspectus Krombh., Boletus impolitus Fr., Xerocomus impolitus (Fr.) Quél.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek. Värmekrävande art på kalkrik mark i löväng, beteshage, öppen ekskog och hässlen med ek. Växer i väl undersökt miljö och ej återfunnen i sen tid på många tidigare kända lokaler. Totalpopulation i landet bedöms ha minskat starkt och fortgående att minska p.g.a. att tidigare mosaikartade marker växer igen som följd av upphörd hävd. Arten bedöms missgynnad av EUs regler för miljöstöd med för höga krav av öppenhet. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (600-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (30-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. EUs nya regler för miljöstöd riskerar en drastisk försämring av habitatkvaliteter. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A3c+4c; C1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En stor och kraftig sopp, ganska lik en stensopp men med blekare, vanligen grågul och matt hatt. Foten är ljus och flockig men saknar ådernät. Köttet är vitt eller blekgult, ej eller bara svagt blånande i snitt. Arten är en sommar- och höstsvamp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bleksopp

Länsvis förekomst och status för bleksopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bleksopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bleksopp förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige upp till ekens nordgräns. Flest fynd har gjorts i Uppland, men troligen är arten något förbisedd i flera landskap. 35 kända aktuella lokaler i landet (2005). Växer i väl undersökt miljö. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200, vilket motsvarar ungefär 350 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest som mest 700-800 km2. Den är känd från Danmark, sydligaste Finland och i södra Norge och är rödlistad i alla tre länderna. Utbredningen omfattar i övrigt södra och mellersta Europa, Nordafrika och Nordamerika. Arten finns troligen även i Asiens varmtempererade delar.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Hemileccinum  
 • Art
  Hemileccinum impolitum(Fr.) Šutara - bleksopp
  Synonymer
  Boletus suspectus Krombh.
  Boletus impolitus Fr.
  Xerocomus impolitus (Fr.) Quél.

Bleksoppen bildar mykorrhiza med ek. I likhet med flera andra sydliga, värmekrävande Boletus-arter växer bleksoppen på relativt öppen och solexponerad mark, t.ex. i löväng, beteshage, öppen ekskog och park.. Den föredrar näringsrika lerjordar och är tydligt kalkgynnad. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. att tidigare öppna marker växer igen som följd av att bete eller slåtter upphört. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Den anses ha minskat i Mellaneuropa av dessa skäl.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Lokaler med bleksopp bör bevaras i oförändrat skick så långt möjligt. Ofta har lokalerna även andra skyddsvärden som kan motivera t.ex. reservatsbildning. Trädbärande kulturlandskap har höga naturvärden och bör i största möjliga utsträckning bevaras och skötas på traditionellt sätt. Vid skötseln får inte gödning tillföras.
Rödlistad 2005 under namnet Boletus impolitus.
Utländska namn – NO: Gul rørsopp, DK: Bleg rørhat, FI: Vaaleatatti.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1992. Rev. Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Hemileccinum  
 • Art
  Hemileccinum impolitum, (Fr.) Šutara - bleksopp
  Synonymer
  Boletus suspectus Krombh.
  Boletus impolitus Fr.
  Xerocomus impolitus (Fr.) Quél.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1992. Rev. Stig Jacobsson 1997.