Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sätertrumpetmossa

Organismgrupp Mossor Tayloria splachnoides
Sätertrumpetmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skotten är upp till 3 cm höga och växer i lösa, mörkgröna tuvor. Bladen är tunglika, svagt kölade längs nerven och har en kort, relativt trubbig udd. Bladkanten har trubbiga tänder i den övre halvan. Arten är samkönad och kapslar är vanliga. Kapseln är brun, lång och smal, och den sitter på ett ca 5 cm långt, gult till rödbrunt kapselskaft. Peristomet består av 16 djupt kluvna, mycket långsmala tänder (ser ut som 32 tänder) som är extremt hygroskopiskt aktiva strax efter att locket har fällts. De reagerar på små skillnader i luftfuktighet (t.ex. om man andas på dem) och kan därigenom föra ut sporer från kapseln. Locket är långt med en konisk, långt utdragen spets. Sporerna är små: ca 15 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning förekommer i form av bruna, kort stavformiga rhizoidgroddkorn.@Sätertrumpetmossa liknar andra arter i släktet, men känns lätt igen på de relativt trubbiga bladen och sporkapslarna med 32 tänder som vid torka är tillbakaböjda längs med kapseln. Den liknar den sällsyntare arten spetsig trumpetmossa Tayloria acuminata, men den senare har smalt ovala, vasst tillspetsade blad.
Utbredning
Länsvis förekomst för sätertrumpetmossa Observationer i Sverige för sätertrumpetmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt, men spridd längs fjällkedjan. Även i Norge är den sällsynt men spridd, och i Finland är den bara känd från någon enstaka lokal. Utanför Norden finns arten i Centraleuropa, nordvästra Ryssland, längs arktiska kusten öster om Ural, i och strax öster om Kaukasus, i Mongoliet, Japan, Grönland och Nordamerika.
Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Sätertrumpetmossa är en sällsynt art som växer i örtrika branter och raviner i fjällnära skogar. Ett stort mörkertal bedöms finnas. Skogsbruket i fjällskog och fjällnära skog är idag blygsamt och torde därför inte kunna påverka populationens storlek. Även om artens habitat är relativt begränsat (fjällnära högörtskog) så har artens hittats på många nya lokaler i detta spridda över fjällkedjan. Så arten är nog till stora delar förbisedd då man måste ner under tolta o.d. och leta på mark eller sten för att hitta den. Vi bedömer därför ett större mörkertal. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (120-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (24-300) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Sätertrumpetmossa växer nästan uteslutande i sluttningar med högörtvegetation i fjällnära barrskog eller fjällbjörkskog och i enstaka fall även ovanför trädgränsen. Den växer på fuktig, mullrik jord men oftast på uppstickande stenar, låga block och lågor där ansamlingen av förna inte blir så stor som på den kringliggande marken. Sätertrumpetmossa växer ofta i eller intill små, permanenta eller temporära bäckar. Dessa miljöer utsätts för regelbunden, småskalig störning, vilket antyder att arten kan ha svårt att klara konkurrensen i mer stabila miljöer. Frisvoll (1978) och Nyholm (1989) anger även rutten ved som substrat, Sporerna mognar på sommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· granar
· granar
· klibbal
· klibbal
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Dött träd
Dött träd
· granar
· granar
· klibbal
· klibbal
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Splachnales, Familj Splachnaceae, Släkte Tayloria (trumpetmossor), Art Tayloria splachnoides (Schleich. ex Schwägr.) Hook. - sätertrumpetmossa Synonymer Tayloria splachnoides (Schwaegr.) Hook.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Sätertrumpetmossa är en sällsynt art som växer i örtrika branter och raviner i fjällnära skogar. Ett stort mörkertal bedöms finnas. Skogsbruket i fjällskog och fjällnära skog är idag blygsamt och torde därför inte kunna påverka populationens storlek. Även om artens habitat är relativt begränsat (fjällnära högörtskog) så har artens hittats på många nya lokaler i detta spridda över fjällkedjan. Så arten är nog till stora delar förbisedd då man måste ner under tolta o.d. och leta på mark eller sten för att hitta den. Vi bedömer därför ett större mörkertal. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (120-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (24-300) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Skotten är upp till 3 cm höga och växer i lösa, mörkgröna tuvor. Bladen är tunglika, svagt kölade längs nerven och har en kort, relativt trubbig udd. Bladkanten har trubbiga tänder i den övre halvan. Arten är samkönad och kapslar är vanliga. Kapseln är brun, lång och smal, och den sitter på ett ca 5 cm långt, gult till rödbrunt kapselskaft. Peristomet består av 16 djupt kluvna, mycket långsmala tänder (ser ut som 32 tänder) som är extremt hygroskopiskt aktiva strax efter att locket har fällts. De reagerar på små skillnader i luftfuktighet (t.ex. om man andas på dem) och kan därigenom föra ut sporer från kapseln. Locket är långt med en konisk, långt utdragen spets. Sporerna är små: ca 15 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning förekommer i form av bruna, kort stavformiga rhizoidgroddkorn.@Sätertrumpetmossa liknar andra arter i släktet, men känns lätt igen på de relativt trubbiga bladen och sporkapslarna med 32 tänder som vid torka är tillbakaböjda längs med kapseln. Den liknar den sällsyntare arten spetsig trumpetmossa Tayloria acuminata, men den senare har smalt ovala, vasst tillspetsade blad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sätertrumpetmossa

Länsvis förekomst och status för sätertrumpetmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sätertrumpetmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt, men spridd längs fjällkedjan. Även i Norge är den sällsynt men spridd, och i Finland är den bara känd från någon enstaka lokal. Utanför Norden finns arten i Centraleuropa, nordvästra Ryssland, längs arktiska kusten öster om Ural, i och strax öster om Kaukasus, i Mongoliet, Japan, Grönland och Nordamerika.
Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Splachnales  
 • Familj
  Splachnaceae  
 • Släkte
  Tayloria - trumpetmossor 
 • Art
  Tayloria splachnoides(Schleich. ex Schwägr.) Hook. - sätertrumpetmossa
  Synonymer
  Tayloria splachnoides (Schwaegr.) Hook.

Sätertrumpetmossa växer nästan uteslutande i sluttningar med högörtvegetation i fjällnära barrskog eller fjällbjörkskog och i enstaka fall även ovanför trädgränsen. Den växer på fuktig, mullrik jord men oftast på uppstickande stenar, låga block och lågor där ansamlingen av förna inte blir så stor som på den kringliggande marken. Sätertrumpetmossa växer ofta i eller intill små, permanenta eller temporära bäckar. Dessa miljöer utsätts för regelbunden, småskalig störning, vilket antyder att arten kan ha svårt att klara konkurrensen i mer stabila miljöer. Frisvoll (1978) och Nyholm (1989) anger även rutten ved som substrat, Sporerna mognar på sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Triviallövskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· granar - Picea (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· granar - Picea (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
Arten är känd från få lokaler (ca 20) i Sverige. Detta, tillsammans med att den är knuten till orörda och fuktiga miljöer, gör att skogsbruk i fjällskogar och fjällnära skogar utgör ett allvarligt, åtminstone potentiellt hot mot arten. Även anläggandet av turistanläggningar i fjällområdet torde utgöra ett tänkbart hot mot vissa lokaler.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Sätertrumpetmossans lokaler bör bevakas av berörda myndigheter, så att inte exploatering slår ut arten. Artens äldre lokaler bör återbesökas.
Utländska namn - NO: Setertrompetmose.

Etymologi: splachnoides (gr.) = lik bladmossläktet Splachnum; suffixet -oides (lat.) av -o-eides (gr.) = liknande.
Uttal: [Tayloria splaknoídes]

KEY FACTS Shoots up to 3 cm high, forming lax, dark green tufts. Leaves lingulate, slightly keeled along costa. Apex short, relatively blunt. Leaf margin obscurely toothed above. Autoicous, capsules common. Capsule brown, narrowly ovoid. Seta c. 5 cm long, yellow to reddish-brown. - Occurs almost exclusively in lush, sub-alpine coniferous forests or birch forests. Typically found growing on stones, low boulders and fallen tree-trunks where less litter is accumulated than on the surrounding ground.

Frisvoll, A. A. 1978. Oversikt over norske moser. I Møkkmosefamilien Splachnaceae. Blyttia 36: 3-16.

Frisvoll, A. A. & Blom, H. 1993. Trua moser i Norge med Spetsbergen; raud liste. NINA Utredning 42: 1-55.

Hodgetts, N. G. (red.) 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Noguchi, A. 1974. Musci Japonici. XI. The families Disceliaceae, Ephemeraceae, Oedipodiaceae, Splachnaceae and Schistostegaceae. J. Hattori Bot. Lab. 38: 387-404.

Nyholm, E. 1989. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 2. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Stefureac, T. I. 1974. Deux Splachnacées trouvées dans les montagnes de la Mongolie du Nord. Revue. Bryol. Lichenol. 40: 167-170.

Weibull, H. 2008. Tayloria splachnoides sätertrumpetmossa s. 205-206. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala..

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Rev. Henrik Weibull 2008. Uppdaterat 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Splachnales  
 • Familj
  Splachnaceae  
 • Släkte
  Tayloria - trumpetmossor 
 • Art
  Tayloria splachnoides, (Schleich. ex Schwägr.) Hook. - sätertrumpetmossa
  Synonymer
  Tayloria splachnoides (Schwaegr.) Hook.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Rev. Henrik Weibull 2008. Uppdaterat 2010.