Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sydlig knappnålsmossa

Organismgrupp Mossor Tetrodontium ovatum
Sydlig knappnålsmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skott några millimeter höga som ofta växer i glesa bestånd. Stamblad trubbiga; bladnerv saknas eller är otydlig; bladkant otandad. Förgroddsblad tydligt tandade, 0,2–0,4 mm långa, långsmala med en spetsig ändcell samt ett cellager tjocka. Kapsel slät, upprätt och kort cylindrisk med fyra peristomtänder; kapselskaft rakt och upp till 0,5 cm långt. Sporer släta och 10–12 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Den betydligt vanligare arten fyrtandsmossa Tetraphis pellucida har också fyra tänder i kapselmynningen men en mer avlångt cylindrisk kapsel och större skott. Svart knappnålsmossa Tetrodontium repandum, som framför allt är hittad i norra Sverige längs fjällkedjan, har ofta groddgrenar och något större sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för sydlig knappnålsmossa Observationer i Sverige för sydlig knappnålsmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekommer sällsynt i Sverige från Småland och norrut men är säkerligen förbisedd p.g.a. sitt undanskymda växtsätt och sin litenhet. Förekommer även i södra Norge samt i Finland. I övrigt är arten känd från Centraleuropa och Ukraina samt delar av Asien och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Sydlig knappnålsmossa finns sällsynt i Svealands och Norrlands skogstrakter och växer främst i bergbranter. Eftersom arten kräver hög luftfuktighet och inte tål att skogen framför bergbranterna avverkas bedöms, med tanke på att få av artens lokaler är skyddade, att det intensiva skogsbruket innebär en fortgående minskning av populationen. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (60-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (90-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Arten växer på skuggiga lodytor och under överhäng av framför allt kalkfattiga bergarter. Berget är ofta vittrat vilket antyder att det rör sig om lite mjukare bergarter. Sällsynt är arten funnen på sandsten, en bergart som kan hålla viss fuktighet. Även om växtplatserna inte är översilade av vatten kan alltså luftfuktigheten där vara hög. Ibland växer arten bakom överhängande torv och vegetation som bidrar till att hålla fuktigheten. Arten är framför allt hittad i nordbranter, djupa bäckdalar och andra skogsmiljöer med hög luftfuktighet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Tetraphidopsida, Ordning Tetraphidales, Familj Tetraphidaceae, Släkte Tetrodontium (knappnålsmossor), Art Tetrodontium ovatum (Funck) Schwägr. - sydlig knappnålsmossa Synonymer Tetrodontium brownianum var. rigidum (R.Hedw.) Jur., Tetrodontium brownianum var. ovatum (Funck) Wijk & Margad., Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Sydlig knappnålsmossa finns sällsynt i Svealands och Norrlands skogstrakter och växer främst i bergbranter. Eftersom arten kräver hög luftfuktighet och inte tål att skogen framför bergbranterna avverkas bedöms, med tanke på att få av artens lokaler är skyddade, att det intensiva skogsbruket innebär en fortgående minskning av populationen. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (60-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (90-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Skott några millimeter höga som ofta växer i glesa bestånd. Stamblad trubbiga; bladnerv saknas eller är otydlig; bladkant otandad. Förgroddsblad tydligt tandade, 0,2–0,4 mm långa, långsmala med en spetsig ändcell samt ett cellager tjocka. Kapsel slät, upprätt och kort cylindrisk med fyra peristomtänder; kapselskaft rakt och upp till 0,5 cm långt. Sporer släta och 10–12 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Den betydligt vanligare arten fyrtandsmossa Tetraphis pellucida har också fyra tänder i kapselmynningen men en mer avlångt cylindrisk kapsel och större skott. Svart knappnålsmossa Tetrodontium repandum, som framför allt är hittad i norra Sverige längs fjällkedjan, har ofta groddgrenar och något större sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sydlig knappnålsmossa

Länsvis förekomst och status för sydlig knappnålsmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sydlig knappnålsmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekommer sällsynt i Sverige från Småland och norrut men är säkerligen förbisedd p.g.a. sitt undanskymda växtsätt och sin litenhet. Förekommer även i södra Norge samt i Finland. I övrigt är arten känd från Centraleuropa och Ukraina samt delar av Asien och Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Tetraphidopsida  
 • Ordning
  Tetraphidales  
 • Familj
  Tetraphidaceae  
 • Släkte
  Tetrodontium - knappnålsmossor 
 • Art
  Tetrodontium ovatum(Funck) Schwägr. - sydlig knappnålsmossa
  Synonymer
  Tetrodontium brownianum var. rigidum (R.Hedw.) Jur.
  Tetrodontium brownianum var. ovatum (Funck) Wijk & Margad.
  Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.

Arten växer på skuggiga lodytor och under överhäng av framför allt kalkfattiga bergarter. Berget är ofta vittrat vilket antyder att det rör sig om lite mjukare bergarter. Sällsynt är arten funnen på sandsten, en bergart som kan hålla viss fuktighet. Även om växtplatserna inte är översilade av vatten kan alltså luftfuktigheten där vara hög. Ibland växer arten bakom överhängande torv och vegetation som bidrar till att hålla fuktigheten. Arten är framför allt hittad i nordbranter, djupa bäckdalar och andra skogsmiljöer med hög luftfuktighet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Arten hotas av alla åtgärder som ändrar lokalklimatet, t.ex. avverkningar.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Väl tilltagna skyddszoner intill bergbranter med förekomst av arten måste lämnas för att den skall klara sig på sikt. Artens ekologi bör studeras närmare.
Arten räknas ibland som en varietet av Tetrodontium brownianum (se t.ex. Harpel 2007, Möller 1923).
Namnet sydlig knappnålsmossa är missvisande då arten på senare tid hittats så långt norrut som i Lule lappmark. Utländska namn - NO: Buttkommose, FI: Etelänloukkosammal.

Harpel, J.A. 2007. Tetraphidaceae i Flora of North America Editorial Committee Flora of North America: north of Mexico. Volume 27, New York, Oxford University Press.

Hakelier, N. 1961. Mossor från västra Jämtland. – Svensk Botanisk Tidskrift 55: 229-233.

Möller, H. 1923. Lövmossornas utbredning i Sverige VIII, Timmiaceae, Weberaceae, Buxbaumiaceae och Georgiaceae. - Arkiv för Botanik 18(9).

Weibull, H. 1997. Något om mossorna vid Fulufjället. – Trollius 21: 13-16.

Weibull, H. 1997. Tetrodontium ovatum i Hallingbäck, T. (red.) 1998: Rödlistade mossor i Sverige – Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 1997. Uppdaterat 2010. Rev. Niklas Lönnell 2017.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Tetraphidopsida  
 • Ordning
  Tetraphidales  
 • Familj
  Tetraphidaceae  
 • Släkte
  Tetrodontium - knappnålsmossor 
 • Art
  Tetrodontium ovatum, (Funck) Schwägr. - sydlig knappnålsmossa
  Synonymer
  Tetrodontium brownianum var. rigidum (R.Hedw.) Jur.
  Tetrodontium brownianum var. ovatum (Funck) Wijk & Margad.
  Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 1997. Uppdaterat 2010. Rev. Niklas Lönnell 2017.