Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gul pysslinglav

Organismgrupp Lavar Thelopsis flaveola
Gul pysslinglav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gul pysslinglav är en mycket liten skorplav med grönaktig, tunn och slät bål. Perithecierna är 0,2–0,3 mm breda, gulaktiga, vaxgula till blekt gulbruna, till hälften insänkta i bålen eller högt toppiga. Sporsäckarna är mångsporiga med encelliga, 4–6 × 3–4 µm stora sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för gul pysslinglav Observationer i Sverige för gul pysslinglav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från ett 25-tal lokaler i Småland, Halland, Bohuslän, Västergötland, Uppland, Ångermanland och Åsele Lappmark. Någon trend är svårt att säkert uttala sig om eftersom nästan enbart aktuella fynd finns. Med tanke på artens miljöval är det dock sannolikt att arten är stadd i tillbakagång. Laven finns närmast i Norge och sedan vidare i Alperna, Balkan, Karpaterna och i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Känd från ett 25-tal lokaler från Småland till Åsele Lappmark. Växer vid basen av lövträd och gran i gamla skogar med hög och jämn luftfuktighet. Avverkning av kontuitetsskog är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (25-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (100-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Fynden i Småland och Halland har gjorts på bok i bokskog med lång kontinuitet, i fuktig men halvöppen miljö. Fynd i Bohuslän och Västergötland är gjorda på alm i ädellövskog medan nordliga fynd gjorts på rönn, sälg och gran. I Ångermanland växte den på sälg och rönn på samma lokal som den rödlistade stor vaxlav Dimerella lutea. I Åsele Lappmark växte den på basen av en gammal gran i en granskog med lång kontinuitet. Alla lokaler har hög och jämn fuktighet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· bok
· bok
· gran
· gran
· gråal
· gråal
· rönn
· rönn
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropales, Familj Stictidaceae, Släkte Thelopsis (pysslinglavar), Art Thelopsis flaveola Arnold - gul pysslinglav Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Känd från ett 25-tal lokaler från Småland till Åsele Lappmark. Växer vid basen av lövträd och gran i gamla skogar med hög och jämn luftfuktighet. Avverkning av kontuitetsskog är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (25-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (100-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Gul pysslinglav är en mycket liten skorplav med grönaktig, tunn och slät bål. Perithecierna är 0,2–0,3 mm breda, gulaktiga, vaxgula till blekt gulbruna, till hälften insänkta i bålen eller högt toppiga. Sporsäckarna är mångsporiga med encelliga, 4–6 × 3–4 µm stora sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gul pysslinglav

Länsvis förekomst och status för gul pysslinglav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gul pysslinglav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från ett 25-tal lokaler i Småland, Halland, Bohuslän, Västergötland, Uppland, Ångermanland och Åsele Lappmark. Någon trend är svårt att säkert uttala sig om eftersom nästan enbart aktuella fynd finns. Med tanke på artens miljöval är det dock sannolikt att arten är stadd i tillbakagång. Laven finns närmast i Norge och sedan vidare i Alperna, Balkan, Karpaterna och i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Stictidaceae  
 • Släkte
  Thelopsis - pysslinglavar 
 • Art
  Thelopsis flaveolaArnold - gul pysslinglav

Fynden i Småland och Halland har gjorts på bok i bokskog med lång kontinuitet, i fuktig men halvöppen miljö. Fynd i Bohuslän och Västergötland är gjorda på alm i ädellövskog medan nordliga fynd gjorts på rönn, sälg och gran. I Ångermanland växte den på sälg och rönn på samma lokal som den rödlistade stor vaxlav Dimerella lutea. I Åsele Lappmark växte den på basen av en gammal gran i en granskog med lång kontinuitet. Alla lokaler har hög och jämn fuktighet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Triviallövskog, Vattendrag

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· gråal - Alnus incana (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Lokalerna har lång skoglig kontinuitet och mycket höga naturvärden. Avverkning är det största hotet.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Oskyddade lokaler bör skyddas. Slutavverkning på eller omkring lokaler med arten bör undvikas.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Arvidsson, L., Lindström, M., Muhr, L.-E., Ståhl, B., & Wall, S. 1988. Lavfloran i Näverkärrsskogen i Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 82: 167–192.

Moberg, R. & Thor, G. 1993. Additions to the lichen flora of Ångermanland, central Sweden. Graphis Scripta 5: 39–44.

Thor, G. 1992. The 9th meeting of the Nordic Lichen Society, Sweden 1991. Graphis Scripta 4: 19–29.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Stictidaceae  
 • Släkte
  Thelopsis - pysslinglavar 
 • Art
  Thelopsis flaveola, Arnold - gul pysslinglav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.